Apie mus

Lietuvos Visuomenės Tarybos Vertybinių nuostatų deklaracija

2018 m. lapkričio 10 d. Kaunas

Lietuvos Visuomenės Taryba telkia ir vienija dorus, sąžiningus teisingumo, protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius tautos ir Lietuvos valstybės išlikimo bei Teisingumo Lietuvos piliečiams.

Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio.

Todėl narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra pasižadėjimas įkūnyti prigimtinę Lietuvos piliečio teisę laisvai gyventi ir kurti nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėjant santarvę, siekiant atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės.

Todėl narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimas ir, visų pirma:

– Tautos ir kiekvieno piliečio teisės priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir Lietuvos piliečius;

– reikalavimų valdžios galias riboti Lietuvos Konstitucija ir valdžios įstaigas tarnauti žmonėms.

Šiam Lietuvos Respublikos piliečių susitelkimui niekas negali primesti savo valios, nes į Lietuvos Visuomenės Tarybą buriamasi ne dėl asmeninių tikslų, bet dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų išsprendimo.

Todėl mus vienija šis bendras tikslas, pagarba asmeniui ir jo orumui, pagarba ir pareiga tarnauti bendruomenei, pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms ir ginamoms moralinėms vertybėms, pagarba prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms ir asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus, pagarba šeimai ir rūpinimasis ja, pagarba tautai, tautinė savigarba ir atsakomybė, pagarba ir parama tautinėms bendrijoms, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas, socialinis teisingumas, lojalumas Tėvynei ir valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš partinius ir politinius interesus.

Todėl mes skelbiame, kad:

– Lietuvos Visuomenės Taryba Lietuvoje gali būti tik viena.

– Lietuvos Visuomenės Tarybos palaikymas – visos Lietuvos visuomenės reikalas;

– Niekas negali uzurpuoti šio pavadinimo ir negali duoti teisės tik sau rūpintis šia organizacija.

– Lietuvos Visuomenės Taryba yra visuomeninis, nuolat atnaujinamas Lietuvos organas, stebintis ir, reikalui esant, teisėtai įsikišantis į oficialių Lietuvos valdžios organų ir Teisėsaugos darbą.

 

Informacija ruošiama

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt