Dar viena Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės Referendumo iniciatyva

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai
Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė

2021 m. liepos 21 diena,
Vilnius

 

Po 1992 metų spalio 25 dieną Tautos referendumu priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos vykę Seimo rinkimai dėl mišrios rinkimų sistemos taikymo (rinkimų vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose) pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalies reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės. Siekiant pašalinti šį Konstitucijos pažeidimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio ir 69 straipsnio pagrindu prašome įregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos 55 straipsnio pakeitimo, 59 straipsnio pakeitimo ir papildymo priėmimo. Šių Konstitucijos straipsnių pakeitimai ir papildymas yra tarpusavyje susiję turiniu.

Šią iniciatyvą teikiame, atsižvelgdami ir į administracinėje byloje Nr. R-11-552/2021 priimtą 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo nustatyta:

1) “21 dalis. … egzistuojančia teisės spraga negalima paneigti Konstitucijos ginamų ir saugomų vertybių. Konstutucijos 2 straipsnyje inter alia nustatyta, kad suverenitetas priklauso Tautai, o pagal Konstutucijos 4 straipsnį aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Konstitucinis Teismas yra konstatvęs, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai dviem pagrindinėmis organizacinėmis formomis: nacionaliniais rinkimais ir referendumu. Taigi Konstitucijoje yra įtvirtinta galimybė šalies piliečiams įgyvendinti Tautos suverenitetą tiesioginės demokratijos forma – referendumu (žr. 1994 m. liepos 11 d. sprendimą (byla Nr.5/94), 2014 m. liepos 11 d. nutarimą). … Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė yra viena iš Tautos suvereniteto įgyvendinimo garantijų, o piliečių tiesioginis dalyvavimas valdant šalį yra ypač svarbi aukščiausios suverenios galios išraiška.“

2) „24 dalis. Teisėjų kolegijos nuomone, nevykdant iš Kontitucijos kylančios ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas, pareiškėjų, kaip iniciatyvinės grupės koordinatorių, Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta rinkimų teisę turinčių piliečių teisė inicijuoti referendumo paskelbimą būtų pažeista. Šią teisę teismas privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys piliečių teisę atlikti teisėkūros procedūras, o pati asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą taptų fiktyvi.“

Teikiame šį prašymą įregistruoti grupę ir referendumui siūlomo sprendimo galutinį tekstą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
55 STRAIPSNIO PAKEITIMO, 59 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pirmos dalies pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje:

„Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami vienmandatėse apygardose ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu iš kandidatų, kuriuos kelia Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios, valstybės ir užsienio lėšų negaunančios politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos ir kurie įsipareigoja vykdyti rinkimų programą. Kandidatai į Seimo narius piniginių užstatų nemoka, rinkimų apygardoje turi surinkti 3 procentus iškėlimą kandidatu remiančių apygardos rinkimų teisę turinčių piliečių parašų.“

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio antros ir ketvirtos dalių pakeitimas bei papildymas penkta dalimi

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje:

„Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir vykdyti savo rinkimų programą bei jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programą.“

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje:

„Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo rinkimų programa bei jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programa, savo sąžine vykdo rinkimų programą.“

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnį 5 dalimi:

„Seimo nariui, nevykdančiam savo rinkimų programos ir jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programos, rinkimų apygardos 8 procentų rinkimų teisę turinčių piliečių parašų iniciatyva Seime inicijuojama apkalta.“

3 straipsnis. Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų

Kadangi po Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 metų spalio 25 dienos referendume vykstantys Seimo rinkimai dėl jų vykdymo daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl lygios Seimo rinkimų teisės, po šio įstatymo priėmimo referendume Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Prieš tai Vyriausioji rinkimų komisija sudaro 141 vienmandatę rinkimų apygardą.

Jei šio įstatymo per 5 dienas po referendumo rezultatų paskelbimo nepasirašo Respublikos Prezidentas, tai per 3 dienas šį įstatymą pasirašo Seimo Pirmininkas, o Seimas skelbia pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus, vykdomus drauge su pirmalaikiais Seimo rinkimais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Vilnius, 2021 m. ________________ d.

Grupės koordinatoriai:

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė: