Dr. Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (Slinktis link Tautos ir Valstybės pražūties).

Tiesos ir moralės amnezija

Slinktis link Tautos ir Valstybės pražūties

Įvadas

A capite

Praėjęs 2022 m. valstybės atkūrimo ir gamtos atgimimo šventinio minėjimo laikotarpis apmalšino dirbtinai sukeltą įtampą visuomenėje dėl valstybės politikų organizuoto išpuolio prieš LR Aukščiausiosios Tarybos (AT) deputatę, nusipelniusią Sąjūdžio asmenybę, LR Konstitucijos projekto kūrėją, daugelio atkuriamos Lietuvos valstybės teisinių bei ekonominių pagrindų įstatymų bendraautorę, teisės mokslų daktarę, nusipelniusią advokatę Zitą Šličytę.

Kokio lygio yra (turi būti?!) mąstymo pažeidimai, kad jauni žmonės, užaugę atkurtos tautinės respublikos sąlygomis, atėję į politiką, pasiekę Valstybės politikų statusą ir kiti trisdešimtmečiai, vadinami ir/ar laikantys save žinomais žmonėmis, visuomenės veikėjais gali galvoti (ar įsivaizduoti), kad nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrėjai ir dar tokios aukštos prabos, kaip dr. Z. Šličytė, galėtų išduoti Tautą ir valstybę ir dar kam – Putino Rusijai?! Kad gali užsiimti niekinga, įvairioms nuo Tautos kamieno atplaišoms būdinga ir jų vykdoma visuomenės kurstymo veikla. Taigi absurdo teatras, totali nesąmonė arba tyčinė piktavalė veikla prieš nusipelniusį asmenį.

Jau antras šimtmetis civilizacinė aksioma yra Tauta ir tautinė valstybė. Pastaruoju metu keliamos dvi naujos ideologinės koncepcijos apie naują pasaulio tvarką, vieną iš vakarų, kitą iš rytų. Tai yra totalios demagogijos išpuoliai prieš protą, moralę ir teisę (tiesą). Grįžimas prie stambių daugianacionalinių valstybių (imperijų), kaip ir Europos Sąjungos (ES) federalizacija – grįžimas į praeitį – dviem šimtais metų atgal. Du dešimtmečius valstybiniu lygiu vykdoma totali Tautos ir jos atkurtos valstybės dezintegracinė propagandinė veikla. Už „multikultūrinį būvį“, globalistinė (gender/left) ideologinė propaganda yra veidmainystė. Toks grupinis engimas (mobingas), gąsdinimai, politinis, ekonominis ir socialinis smurtas, žmones padarė intraversiškais. Visuomenė apolitiška, demokratija – duobėje, Tauta – spec. režime, valdžia už užtvarų, autoritetai paniekinami, klesti melas ir pusiau tiesa. Lietuvoje akivaizdi moralinė krizė. Vykdoma ideologinė kova su tautine nacionaline pasaulėžiūra. Veikiama prieš lietuvišką tūkstantmetį identitetą. Kartu tai yra ir veikla nukreipta prieš Tautą ir jos valstybę. Politikos moralė – komoje. Iš valdžios turintis į visuomenę sklisti tiesos moralinis gėris – apmirė. Valstybės politikų dauguma jau yra teisiškai ir moraliai neįgalūs. Tenka apgailestauti, kad tarp dabartinės valdžios yra ir išpuolyje prieš Z. Šličytę dalyvavo trys signatarai.

Tačiau Rusijos beprotiško karo prieš ukrainiečių Tautą ir jos valstybę eiga, sukrėtusi visą pasaulį, užtemdžiusi Velykų šventes, ir susikaupusi informacinė bei rašytinė medžiaga primygtinai verčia imtis įprasto savo gyvenimo pabaigos darbo ir atlikti nuo pat 2022m. Kovo 11-osios švenčių minėjimo momento pratrūkusio informacinio srauto duomenų analizę bei vertinimą. Jau senokai matau ir stebiu vykdomo projekto – užčiaupti politinei valdžiai nepatogų kritinį mąstymą ir laikyseną. Organizuota akcija – išpuolis prieš Z. Šličytę yra ne tik brutali niekinga veikla prieš šią valstybės atkūrėją, bet ir prieš mus visus – prieš 32 metus pradėjusius ir įvykdžiusius Tautos atgimimo ir valstybės atkūrimo darbus. Užkliuvo net mūsų Signatarų klubas (SK), „turėjęs neleisti, turėjęs pasmerkti“ kolegę. Seime ir viešoje erdvėje organizuota akcija turėjo ir tebeturi savo organizatorius, strateguotojus, turėjo savo vykdytojus, palaikymo komandą (žmonėse, socialiniuose tinkluose vadinama „dūdoriais“, naudingais niektauzomis). Todėl yra būtina ištirti ir įvertinti visa šios politinės smurtiškos akcijos dalyvių veiklos turinį.

Vadovaujantis teisiniais geros moralės principais, veikdamas sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų pagrindu, šį tyrimą atlikau lyginamojo tyrimo metodu, derindamas jį su istoriniu, loginio ir sisteminio metodų jungtimis. Viso tyrimo medžiaga išsikristalizavo į penkias sudėtines dalis. Aukojančių savo laiką šio tyrimo skaitymui prašau atleidimo už sunkią ir sausą teisinę kalbą.

I. Dr. Zitos Šličytes kalba. Jos teisinė ir moralinė esmė bei reikšmė.

Pulchre, bene, recte!

LR AT deputatų/signatarų daugumos gerbiama kolegė LR Seime, 2022m. Kovo 11-osios minėjime savo pasisakymą1 pradėjusi nuo laisvos Lietuvos valstybės atgimimo veiklos prisiminimo, iš karto perėjo prie šiuolaikinės valstybės ir tautos aktualijų. Tokia buvo ir yra vienintelė teisinga visų valstybės atkūrėjų nuostata – kalbėti tik tai, kas svarbu Tautai ir valstybei, o ne tai, kas nepelnyta, bet malonu valdžiai². Pirmiausia, akcentuodama vienybės šalyje problemą, nurodė konstantą: Vienybės pagrindas – pasitikėjimas ir pagarba. Kokia padėtis šalyje šiuo reikalu, atsakė dviem retoriniais klausimais: Kodėl gėdingai žemi Seimo, Vyriausybės, politinių partijų, prokuratūros ir teismų reitingai?; Kodėl iškilo tvoros, skiriančios politikus ir valdžią nuo Tautos? Dar ryškiau tai akcentavo, pabrėždama jau esančią daugiametę ekstremalią situaciją su Lietuvos valstybės simbolio – Aukštutines/Gedimino piles piliakalnio – Gedimino kalno sisteminėmis nuošliaužomis.3 Subtiliai ir elegantiškai nuo teisminių ginčų dėl piliakalnio tvarkymo pereidama prie mažai lietuvių Tautai ir jos valstybei baisaus dalyko – baudžiamosios bylos, kurioje nusikaltimų padarymu (korupcija, kyšininkavimas) teisiamos LR Seime esančios politinės: Liberalų Sąjūdžio ir Darbo partijos. Todėl neatsitiktinai teisininkė, teisės mokslų daktarė, advokatė Z. Šličytė iš karto pabrėžė savo kalbos antrąją konstantą: Teisingumas yra Valstybės pagrindas. Laikau savo pareiga (autorius – E.G.) akcentuoti, kad Lietuvos nacionalinės teisės pamatiniai principai iš visų visuomenės narių, o juo labiau iš Tautos atstovų – LR Seimo ir Vyriausybės imperatyviai (įsakmiai) reikalauja laikytis moralės, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų. Save ir Tautą gerbiantys tokių politinių partijų nariai nedelsiant atsistatydintų iš užimamų valstybinių pareigų. Deja, Lietuvoje vyksta priešingai, nusipelniusi Lietuvos valstybės pagrindų kūrėja susilaukė patyčių ir smurto. Siaubinga, bet jau atsirado degraduojančių asmenų, kuriems galiojančiuose kodifikaciniuose įstatymuose nustatyti principai jau vadinami kaip ne šio pasaulio, jau atgyvenos.

LR AT deputatė, išreiškusi šalies visuomenės daugumoje besikaupiantį apmaudą (jis jau liejasi ne tik apklausų rezultatais, bet ir viešomis visuomeninėmis akcijomis) dėl palaido gyvenimo būdo totalios propagandos. Aštuonerius metus buvusi Tautos (1989-1996m.) atstovė/deputatė, Seimo narė, tuoj pat perėjo prie vienybės ir teisingumo apverktinos būklės šiuolaikiniame teisėkūros procese, svarbiausiose šalies institucijose – Seime ir Vyriausybėje. Iliustracijai kalboje pateikta pačių svarbiausių nacionalinės teisės aktų – Konstitucinių įstatymų priėmimo problema. Tai totalus apsileidimo, nepagarbos Tautai ir Valstybei, patyčių iš piliečių faktas. Iš 2012-03-15 priimto ir LR Seimo patvirtinto 10-ies konstitucinių įstatymų sąrašo per 10 metų priimtas tik vienas?! Todėl buvusi ilgametė Tautos atstovė, Signatarų klubo narė pakvietė LR Seimo narius pakeisti teisėkūros prioritetus. Čia pat garbingoji kolegė pakomentavo dviejų iš šio sąrašo konstitucinių: Referendumo ir Valstybinės kalbos įstatymų nepriėmimo iki šiolei neigiamas pasekmes. Kartu išdėstė nederamo einančios Teisingumo ministrės pareigas E. Dobrovolskos, kaip teisininkės ir Vyriausybės narės, elgesio, įstatymų priėmimo stadijose nutylint, Seimo narių neinformuojant apie Konstitucinio teismo daugkartinį pasipriešinimą išpuoliams prieš lietuvių kalbą. Kartu nurodyta ir šios ministrės išreikšta nepagarba Lietuvos valstybės institucijai – Valstybinės kalbos komisijai.

Paskutinė kalbos dalis dėl vykdomos Lietuvos homoseksualizacijos sulaukė 25-ių aukščiausio rango politikų ir jiems pataikaujančių dalyvių grupės reakcijos⁴. Ar turėjo teisę Z. Šličytė išreikšti savo ir Tautos daugumos nuomonę dėl primygtinai vykdomų lytinių mažumų teisių juridinio sureikšminimo? Taip, seniai tai turėjo būti padaryta. Sąjūdžio laikų viena iš lyderių, kolegė Z. Šličytė išsakė argumentus prigimtinės šeimos teisėms ginti. Akcentavo LR Konstitucijos (38-39str.) nuostatas bei garantijas santuokai ir šeimai. Nurodė argumentus, darančius neįmanomais biologinės lyties sampratos pakeitimui į socialines lytis. Konstatavo, kad gender ideologija negali pakeisti (rekonstruoti) fakto – žmogus yra sukurtas kaip vyras ir moteris (dictum factum). Nuoširdžiai pakvietė Seimo narius atsisakyti Stambulo konvencijos ratifikavimo ir lyčiai neutralios partnerystės įstatymo priėmimo. Paragino tokius Tautos ir valstybes pagrindus ardančius dalykus perduoti spręsti piliečiams referendumuose. Savo pasisakymą užbaigė sakraline fraze – Dieve, saugok Lietuvą! Padėkojo už dėmesį daugumai istorinėje LR Seimo Kovo 11-osios salėje buvusių susirinkimo dalyvių (iš salės išėjo tik 25 : dalis premjerės I. Šimonytės kabineto ministrų ir keletas bendraminčių⁴).

Kalbos turinio šerdis: du realaus egzistavimo reikalaujantys konstituciniai kertiniai kriterijai (postulatai):

 – Vienybės siekis – pasitikėjimo ir pagarbos pagrindu.
 – Teisingumo – Valstybės pagrindo užtikrinimas.

Tai dvi ypatingos svarbos problematiškiausios temos, reikalaujančios atskiro, visapusiško, mokslinio, ekspertinio tyrimo. Kalbos turinio esmė, susirūpinimas dėl pagrindinių svarbiausių LR Konstitucijos nuostatų neveikimo, nevykdymo, jų ignoravimo. Pagrindinės kalbos turinio sudėtinės dalys: trijose Konstitucijos straipsniuose esančių teisinių normų gynimas ir reikalavimas besąlygiškai tikslaus jų laikymosi:

– Konstitucijos 9str. 1d. imperatyvios nuostatos – svarbiausi valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu – nesilaikymas, jos ignoravimas.
– Konstitucijos 14str. imperatyvios definicijos – Valstybinė kalba – lietuvių kalba – pažeidimai.
– Konstitucijos 38str. normų, nustatančių šeimos, santuokos, tėvų ir vaikų santykių imperatyvias nuostatas – nesilaikymas ir ignoravimas.

Visos Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos intelektualės, teisės m. daktarės, advokatės darbinės veiklos įspūdingas 42 metų periodas iki politikos ir po, skirtas pagrindiniam, garbingiausiam kiekvieno teisininko pareigos tikslui – atstovauti ir ginti Lietuvos žmonių teisėtus interesus. Tokia visame pasaulyje yra advokato pagrindinė profesinė ir moralinė pareiga. Lietuvoje, kaip rodo konkreti praktinė padėtis, deja, yra daug ir priešingos akivaizdžios veiklos. Dirbdama advokate Klaipėdoje nuo 1967m. iki dabar, kasdien susidurdama su žmonių ir teismų problemomis bei teisėsaugos veiklos ydomis, kolegė ir negalėjo ir nesugebėtų kitaip, kaip taip padarė Seimo salėje, išreikšti esamą teisėkūros ir teisingumo nepavydėtiną būklę.

Tautos deputatės, kolegės kalboje išdėstytos mintys, teisiniai argumentai ir faktai yra absoliučiai pagrįsti, teisingai, kompetentingai, informatyviai, tinkama forma ir vieninteliu geriausiai galimu būdu pateikti šiuolaikinei valdžiai bei visai Tautai. Kalbos turinio moralinė esmė – širdgėla ir kvietimas dabartiniams politikams ir visuomenei susimąstyti dėl esamos pražūtingai į blogį krypstančios Tautos ir Valstybės padėties visose srityse: pradedant politinių strateginių (Tautos ir valstybės išsaugojimo) nuostatų neturėjimu, ekonominės būklės ir gyvenimo bei kultūros lygio nuosmukiu, baigiant demografinės katastrofiškos būklės būviu, šaukiant į kovą už lietuvių Tautos išsaugojimą. Mąstantys, nekurti ir neangažuoti priklausomybe nuo valdžios ir žiniasklaidos propagandinės uždangos išgirdo, suprato ir net protingai bei ryžtingai sureagavo, ką neginčijamai parodė socialiniuose tinkluose išreikšta lavina pritarimų, palaikymų, protestų prieš organizuotą Tautos deputatės puolimą bei veiksmus. Tai įrodo ir publicistiniuose straipsniuose išdėstyta pozicija ir argumentacija (žiūr., šio tyrimo 4d.).

Išdėstytos kalbos analizės pagrindu akivaizdžios išvados ir įvertinimai:

 1. Tautos deputatės Z. Šličytės kalba savo turiniu ir profesionaliu išdėstymu yra labai svarbi visuomenės suvokimui reanimuoti ir tautinei saviraiškai bei savigarbai palaikyti.
 2. Garbioji kolegė savo patirtimi, erudicija ir profesionalumu, kalbos turiniu, ryškiai pademonstravo kokios turi būti ir yra autoriteto pagrindinės savybės:

– Tobulos tautinės asmenybės bruožai.
– Intelekto ir mokslo pagrindų suformuoti išminties klodai.
– Doros ir moralės pagrindais grindžiamas ir išreiškiamas profesionalumas.

 1. Žmonių advokatės ir jos kalbos nepagrįstas išniekinimas akivaizdžiai parodo ir įrodo, kad Lietuvoje, jos valdžioje ir jai pataikaujančioje aplinkoje siautėjančioje blogio jūroje dominuoja trys kertiniai stulpai:

 – Jau kuris laikas sistemingai ir nuosekliai naikinami ir žlugdomi Lietuvos Sąjūdžio (LPS), Atgimimo periode įgyvendinti pasiekimai.
 – Įvairiais lygiais ir priemonėmis, daugumoje žmonių veiklos sričių, atgaivinama ir ugdoma cenzūra, teisių ir galimybių apribojimai.
 – Visa apimantį lygį pasiekė ir išbujojo melas ir pusiau tiesa arba posttiesa. Vietoje informacinės žiniasklaidos vykdoma dvipusė apgaulė: propaganda (P) ir dezinformacija (D). Šis darinys – PD (kvazitiesa) yra lietuvių Tautos ir jos valstybės žūties garantas.

II. Iš netiesos – kuriama kvazitiesa

Atlikus viešoje erdvėje paskelbtos informacijos srauto apie Z. Šličytę ir jos kalbą Seime per Kovo 11-os minėjimą ir apie renginio turinį, jos teisingumo lyginamąją analizę bei veiksmų chronologiją – išsigrynina labai nykus ir nemalonus vaizdas. Akivaizdu, kad buvo specialiai organizuota akcija, siekusi diskredituoti pačią LR AT deputatę, paniekinti jos teisingą ir moralią kalbą bei joje išsakytas svarbias Tautos ir valstybės išsaugojimo priemones. Akstiną suformavo grupė valstybės politikų (VP), renginio dalyvių- klausytojų savo neadekvačia reakcija į kalbos turinį. Šios grupės atstovai, pritariantys neoliberaliosios „naujosios tvarkos“ ideologijos nuostatoms, tik išgirdę ištariant Laisvės partijos paminėjimą, jos lyderiams nutarus trukdyti kalbos sklaidą, pradėjo reikšti nepasitenkinimą. Akivaizdžiai matėsi šios akcijos organizuotumas ir skatinamas jos amplitudės auginimas – pereinantis nuo plojimų prie šūksnių ir finale – 25 ar 26 akcijos dalyvių- lyderių , Seimo daugumos atstovų ir keleto jų gerbėjų- svečių išėjimu iš salės.4 Šią organizuotą akciją nedelsiant, lyg pagal komandą, pradėjo reklamuoti, apipavidalinti verbališkai, emociškai bei teatrališkai ir net piktybiškai, piktavališkai vertinti pradėjo dalis užsienio kapitalui priklausančių Lietuvos medijų kartu su LRT. Visą info srauto chronologiją galima išreikšti dviem įvykdytais etapais:

Pirmas – stipriausias, puolamojo pobūdžio prieš Z. Šličytę buvo per visą 2022-03-11 dieną su perėjimu į sekančias paras iki 03 15 d. Pažymėtinas po to staigus puolimo ir šmeižto atoslūgis.

Antras – žymiai stipresnis, Z. Šličytės garbės ir orumo gynimo etapas, prasidėjęs nuo pat Kovo 11-sios ir tęsėsi iki kovo mėn. pabaigos. Konstatuotinas masiškas kolegės palaikymas visuomenėje – rašytinių straipsnių žiniasklaidoje gausa ir lavina, solidarumo su ja info pranešimų socialiniuose tinkluose.

Puolimo prieš Z. Šličytę turinio neobjektyvumu, išskirtiniu piktavališkumu, pusiau tiesa, melu ir nepagrįstu šmeižtu bei žeminimu pasižymėjo keletas pirmųjų žiniasklaidos publikacijų. Šie straipsniai bei Seimo ir Vyriausybės politikų neadekvatūs, emocinio lygmens pasisakymai bei surinktos jų palaikymo komandos piktybiniai, toli nuo realybės, amoralūs interviu, suformavo dezinformavimo galimybę ir sukėlė naują priešpriešos bangą visuomenėje. Absoliučiai be pagrindo, dirbtinė, melaginga propagandinė klišė yra teiginys, kad kalboje „neapykanta liejosi per kraštus“. Šiai melagienai juodųjų technologijų kūrėjai Seime ir medijose panaudojo ir Z. Šličytės išreikštą pavyzdį dėl vienybės ir visuomenės skaldymo nutraukimo. Šį skaldymą jau antri metai eskaluoja žiniasklaida, pateikdama dviejų renginių neigiamą, priešišką vertinimą: LGBT parado (Kaune), kaip teigiamą, o Šeimų sąjūdžio maršo (Vilniuje), kaip neigiamą. Šį atvejį kolegė kalboje pateikė kaip vykdomos skaldytojiškos veiklos pavyzdį. Pagrindiniai išpuolio prieš Z. Šličytę yra trys rašiniai:

 1. LRT.lt. Gytis Pankūnas, 2022-03-11 {10:43): „Kovo 11-os minėjime – Aukščiausiosios Tarybos deputatės akibrokštas: šokiruoti kalbos Seimo salę paliko politikai ir svečiai, girdėjos šūksniai „gėda.“ Pačiame šio rašinio pavadinime sudėti epitetai (paryškinti E.G.) ir pats tekstas sumodeliuotas sukelti skandalą ir neapykantą kalbos autorei. Rašinys pradedamas kalbos pabaigoje paskelbtu pavyzdžiu apie vertinimų neadekvatumą žiniasklaidoje publikuojant akivaizdžią netiesą (LGBT paradas-grožio ir gėrio fiesta, Šeimų sąjūdžio maršas- tamsuolių, atsilikėlių sambūris). Ir tai tariamai supykdė dalį svečių (!?). Todėl dalis Seimo narių, ministrų, ambasadorių nutarė (!?) palikti salę. Totalus blefas. Vyko organizuota akcija, tikslas – užgožti paniekinti valstybės atkūrėjos kalboje išreikštą tiesą apie Seimo ir Vyriausybės netinkamą veiklą teisėkūroje. Išdėsčius keletą Z. Šličytės kalbos nuotrupų su neteisingais šio rašinio autoriaus sukurtais ir pridėtais epitetais: „piktinosi, kritikavo, aiškino, tikino, ragino“, vėl grįžtama ir kartojama pirminė šio rašinio, tik jau išplėstinė frazeologija apie homoseksualų paradą ir Šeimų sąjūdžio maršą. Net bent glaustai nesiteikta išdėstyti Tautos deputatės kalbos turinyje suformuoto Valstybės ir Tautos suvereniteto apsaugos dalyko. Parašius keletą iš konteksto ištrauktų frazių, papuoštų savo kūrybos epitetais, pereinama prie dviejų dabartinės politikos vykdytojų: V. Čmilytės-Nielsen ir A. Armonaitės bei dviejų jų „draugių“ – R. Juknevičienės ir N. Oželytės pasisakymų turinio sklaidos. Vertinti nurodytų dviejų kolegių signatarių pasisakymų neleidžia padorumo kriterijai. Galima tik apgailestauti, kad tokios garbingos praeityje moterys taip klysta.

Nurodytos dvi valdžios viršūnės atstovės savo teiginiais ir jų išraiškos formomis įvykdė politinio – administracinio statuso nuostatų ir VP elgesio kodekso pažeidimus bei užimamų valstybinių pareigų neadekvatų suvokimą ir negebėjimą deramai jas vykdyti. Labai slegiantį įspūdį palieka Laisvės partijos vadovės, ministrės A. Armonaitės išreikštos formuluotės, nieko bendro su Z. Šličytės kalboje išreikštu neigiamu valdžios veiksmų ir teisėkūros darbo vertinimu. Tik piktavalis arba užsakytas (šališkas) žmogus gali vertinti profesionalią, išbalansuotą, teisingą, taiklią ir laiku bei vietoje pasakytą kalbą, kaip: “išpiltos pamazgos, pyktis ,tamsa, neapykanta ir gauna aukščiausias tribūnas“. Niekingiausia tai, kad publikacijoje net du kartus talpinama nepagarbiai užfiksuota, asmenį pažeminanti LRT.lt J. Stacevičiaus nuotrauka, kurią dar vėliu tiražavo akcijos organizatorių gerbėjai.

 1. Autorius – Žmonės.lt, 15 min., 2022-03-11 (16:28). Koks/kokie konkretūs rašinio/interviu autoriai – nenurodoma. Pavadinimas: „Z. Šličytės kalba Seime sukėlė žinomų žmonių pyktį: gėdino ir ragino šluoti iš tribūnos visam laikui“. Pradžia, riebaus šrifto keturiomis eilutėmis, kuriose iš karto įdedama kryptį ir tikslą įkalančios vinys: 1) dalies politikų ir svečių nuotaikas sugadino Z. Šličytės, praeityje(?) garsios, kalba (ji garsi iki šiolei, nutylima jos lyderystė daugelyje teisnių ir visuomenės veiklos sričių, ji yra ir bus gerbiama ateityje bei istorinėje tiesoje- E.G); 2) dėl jos skandalingų pasisakymų(?) pasipiktino žinomi visuomenės veikėjai, nevengė jai skirti karčios kritikos. Toliau nurodomos trys iš kalbos išimtos frazės, kurios nieko bendro su skandalingumu ir nuotaikos gadinimu neturi. Po to iš karto pereinama prie “pasipiktinusių žinomų visuomenės veikėjų, nevengusių karčios kritikos.“ Jie, tai keturi asmenys, nurodyti ir nuotraukoje, pavaizduoti aplink Z. Šličytę. Tačiau publikacijoje realiai (išskyrus tik V.T. Raskevičių) skelbiami pasisakymai su nuotraukomis visai kitų „žinomų visuomenės veikėjų“. Šių asmenų pasisakymuose išsakytų minčių santraukų turinys ryškiai parodo jų gebėjimų, mąstymo, žinių lygį, šio tyrimo pagrindo – teisingumas ir moralė aspektu:

2.1. Fausta Marija Leščiauskaitė: “Šličytė yra nusikaltėlė, Jos vieta- teisiamųjų suole, netgi kalėjime, Gėda, Padugnė, kiša Kudirką, Duodu pirštą nukirsti, kad jis, tai išgirdęs, vėl norėtų numirti, Besispjaudanti boba kliedi… deformuoja lietuvių kalbos žodžius, kirčiuoja blogiau už mano šunis. Sugebėsime išvėdinti užsilikusią smarvę… didelė Seimo narių dalis parodė jog… nusikalstamų peizalų neklausys.“ (Ryškus, daug ką pasakantis traktatas, atskleidžiantis šios „laisvės“ grupuotės planus ir siekius).

Duomenys apie tai, kad ji žinoma visuomenės veikėja: jauna, gimusi ir užaugusi dabartinėje Lietuvoje, žurnalistė (Jarmo, 15 min.), A. Užkalnio draugė, partnerė, „Užkalnio žurnalo“ redaktorė, 2022-03-05 Kelmės bažnyčios parapijai pateikė prašymą išbraukti ją iš tikinčiųjų sąrašo (Jarmo), visas moteris, ypač pagyvenusias laiko klaikai pagiežingomis žabomis (Pipedija), rusiškas barbarizmas lietuviškam žodžiui rupūžė(LLKŽ).

2.2. Tomas Vytautas Raskevičius: „Signatarų klubo delegatės išpuolis… prieš laisvus Lietuvos žmones. Dalyvavo JAV ambasadorius. Jis yra homoseksualus, išgirdo žodį pederastija. Z. Šličytės kalboje nėra žodžio laisvė. Tai yra neapykantos kurstymas ir grėsmė nacionaliniam saugumui ir nebandykite apsimesti, kad taip nėra.“ (beapeliaciniai teiginiai -E.G.)

Duomenys apie tai, kad jis žinomas visuomenės veikėjas: užaugęs dabartinėje Lietuvoje, politologas, magistras, atviras gėjus, LGBT+ judėjimo aktyvistas, koordinatorius, „Baltic Priede“ eitynių organizatorius, Laisvės partijos steigėjas, valdybos narys, pirmininkės A. Armonaitės pavaduotojas, Seimo narys , komiteto pirmininkas. (Wikipedia)

2.3. Romas Zabarauskas: „Deputatės kaltinimai… neva vyksta… homoseksualizacija. Ačiū tiems, kurių raguota… mes LGBT žmonės… esame diskriminuojami, …turime ne tik patys aukoti savo karjerą, svajones, ar komfortą dėl Lietuvos progreso, bet ir sulauki tokių akibrokštų… tokia neapykanta… .“

Duomenys apie tai, kad jis žinomas visuomenės veikėjas: gimęs ir užaugęs dabartinės Lietuvos laikais, kinematografas, Niujorko Hasterto koledžas, Paryžiaus San Deni universitetas. Pristato trumpametražinius filmus kino festivaliuose. Atviras gėjus ir LGBT aktyvistas. Gina homoseksualų teises. (Ir tai visa jo auka dėl Lietuvos progreso- E.G.)

2.4. Algirdas Gataveckas: „Z. Šličytė galvoja, kad dar turi parako… ji paseno tiek, kad galima ją šluoti iš tribūnos visam laikui.“

Duomenys apie tai, kad jis žinomas visuomenės veikėjas: menininkas, tapytojas, kartu su broliu dvyniu – Remigijumi užaugo Alytaus vaikų namuose, turi savo dailės studiją, breiko šokėjai, aktyvūs žmogaus teisių srityje. D. Grybauskaitės gerbėjai, nutapė jos portretą, gavo po medalį. (žmonės.lt)

2.5. Elžbieta Latėnaitė: „… šoke, Kovo -11 iškilmės , kai kam… proga apipilti visus lietuvius Kremliaus propaganda. Eiline proga užpulti taikius Lietuvos LGBTQ+ … neapykantos dozė, bet tokią dieną… tai kirtis į paširdžius. Akibrokštas, LGBTQ+ …testas mūsų šaliai: ar mes Europa, ar mes Rusija. Laukiu paaiškinimo, aiškios pozicijos. Seimo nariai, Signatarų namai, tikriausiai nedelsiant išbrauksite lauk Z. Šličytę“.

Duomenys apie tai, kad ji yra žinoma visuomenės veikėja: aktorė, užaugo dabartinėje Lietuvoje, kompozitoriaus F. Latėno šeimoje. Nuo organizacijos „gelbėk vaikus“ atėjo į LGBTQ+ veiklą ir gretas. Vegetarė. Atvira biseksualė. (15 min., žmonės.lt)

 1. LRT.lt. Domantė Platūkytė, 2022-03-15: „Įvertino deputatės kalbą: neapykanta liejosi per kraštus, tai buvo pikti ir pagiežingi žodžiai“. Tai, praėjus po kalbos pasakymo 4-ioms dienoms pakartotas antras išpuolis su vėl dedama tiražuojama net per du puslapius J. Stacevičiaus nepagarbiai užfiksuota garbaus amžiaus žmogų pažeminanti nuotrauka. Ši žurnalistė pateikė interviu jau tik su trimis asmenimis. Po audringos visuomenės reakcijos į tokį neobjektyvų, niekingą, organizuotą išpuolį prieš vieną iš valstybės atkūrėjų – Z. Šličytę matomai daugiau niekas nenorėjo tepti savo autoriteto. Prie dviejų vietinių profesorių pakviesta Austrijoje Vienos universitete dirbanti platformos „Transformacijos Rytų Europoje“ mokslo darbuotoja Rasa Navickaitė. Viešų duomenų, iš kurių būtų galima manyti, kad kaltinimus valstybės atkūrėjai neapykantos kalbos pasakymu išreiškusi pilietė tikrai yra išklausiusi kalbą ar perskaičiusi ją – nėra. Jei klausė ar skaitė, tai arba nesuvokė turinio, arba yra piktavališka bei priešiškai angažuota, specialiai užsakyta tokiam melui išreikšti.

Vieša info apie ją rodo, kad yra dirbusi Kultūros ministerijoje (2012 m.). Saviraiškai pasirinko feminisčių žurnalą „Dilgėlė“ (2014 m.). Kitos jos analogiškos info priemonės: gpb.lt (lietuviška feminizmo tematika… 2019 m.); 7md.lt (vasario 17-os deklaracijos tematika); Emansipacija.lt (patriotizmas už raganas). Rekomendacijos universiteto veiklai LGBT grupėje… ir pan. Jos pirmiausia išsakyta absoliučiai melaginga, net piktavalė ir žalinga sentencija: „Neapykantos kalba liejosi per kraštus“. Ji taip patiko rašinio autorei ir šios akcijos dalyviams, kad toliau jau kartojama kaip raktinė aksioma ir net šiame jos straipsnyje, įvairaus dydžio šriftu pakartojama net 5-is kartus. Tikslas – kad būtų įgręžta į atmintį visiems. Melo turinio frazei sustiprinti pasitelkta prelegentė pateikė dar du tikrovės ir pasakytos kalbos bei jos esmės neatitinkančius teiginius:

-„… iš esmės buvo sakoma, kad homoseksualūs žmonės ir jų teisės kažkaip propaguoja pasileidusį gyvenimo būdą.“

-„… pasakyta daugybė tokių dalykų, tačiau , iš esmės homoseksualūs žmonės… pateikiami kaip ne žmonės, o kaip paslaptinga jėga, kaip kažkokie ateiviai, jie supriešinami su Lietuvos žmonėmis.“ Kad visa ši R. Navickaitės išreikšta trinarė dezinformacija nieko bendro su Z. Šličytės kalba neturi, įrodo pats kalbos tekstas ir jos analizės pagrindu atliktas tyrimas, aprašytas čia, I-oje dalyje. Prof. G. Mažeikis ir D. Pūras savo interviu dėl Z. Šličytės kalbos nepasisakė, tik akcentavo du dalykus : 1) dviveidiškumą – norą gauti finansinę paramą iš ES ir NATO ir nenorą pripažinti jų vertybių bei sutarčių; 2) skirtį- ne tik tarp Rytų ir Vakarų, bet ir tarp valstybių dėl žmogaus teisių principų. Tačiau rašinio autorė priskyrė jų mintis Z. Šličytės kalbos blogiui.

Pagrindinę šių, šiame tyrime analizuotų, ir kitų šiuolaikinio jaunimo atstovų analogiškos saviraiškos formos bei šios akcijos prieš Z. Šličytę dalyvių aktyviausią dalį vienija įvairiausios nedidelės, neretai kompleksuoto, saviraiškos ir dėmesio stoką turinčio jaunimo grupelės. Vienijanti idėja – šūkis: progresyvių konstitucinių žmogaus teisių standartų taikymas. Šio minties ir proto galia nedvelkiančio lozungo pagrindu aktyviausia saviraiška bando užsiimi 9-ios organizacijėlės, kurias, 2011 m. keli aktyvistai suvienijo į „Žmogaus teisių organizacijų koaliciją“.5 Ši kelių susivienijusių narių/lyderių grupė susideda iš 19-os jaunimo atstovų (žiūr. nuotrauka, https://ztok.lt./nariai/. Jie yra ir šiame tyrimo skyriaus „žinomų žmonių“ tarpe).


Išdėstytų duomenų analizės pagrindu darytinos tokios išvados :

 1. Z. Šličytės kalba, pasakyta LR Seime, jo info šaltiniuose neviešinama. Žiniasklaidos priemonėse nėra atspausdinta ir neplatinama. Išskyrus: savaitraštį „Šiandien“, 2022-03-19/ 04 01, Nr.11-12, psl., bei internetiniuose puslapiuose: Alkas.lt.,2022-03-11 ir Tiesos .Lt., 2022-03-11.
 2. Užsakytas ir vykdytas, žiniasklaidoje organizuotas asmenybės, valstybės atkūrėjos traiškymo volas. Tautos deputatė viešai terorizuota, panaudojant inicijuotas: paniekinimo, pažeminimo, pykčio ir net įniršio emocijas.
 3. Panaudoti šie, visiškai neadekvatūs išraiškos būdai ir formos užsakytai teroro akcijai ir netiesos sklaidai organizuoti:

3.1. Pasakyta kalba tariamai yra: akibrokštas, šokiruojanti, skandalinga, ne laiku ir ne vietoje, supykdė svečius, sugadino dalies politikų nuotaiką; pyktis, neapykanta, tamsa, išpuolis, neapykantos kurstymas.
3.2. Organizuota garbingos praeities ir amžiaus žmogaus orumą ir savigarbą, garbę žeminanti akcija.
3.3. Panaudotos ir tiražuotos nepagarbiu rakursu atliktos žmogaus amžių ir garbę bei orumą žeminančios nuotraukos.

 1. Z. Šličytės ir žiniasklaidoje pasireiškusių asmenų žinomumo lygmuo: tai jauni, tik pradedantys savo gyvenimo kelią, ieškantys savęs ir savo vietos gyvenime bei visuomenėje žmonės; jų žinomumas ribojamas išraiška ir saviraiška tik vienos srities aplinkoje; pagrindinė kryptis – LGBT veiklos palaikymas; akivaizdus ideologinis virsmas nuo nacionalinės prie internacionalinės tapatybės; ryški Tautos ir valstybės raidos žinių ir pažinimo stoka ar ignoravimas.

4.1. Šių asmenų išsakytų neigiamų Tautos deputatės kalbos vertinimų turinys faktiškai ir yra tiesioginės ir netiesioginės neapykantos kalbos, išpuoliai prieš istorinę asmenybę. Vartotų įžeidžių, garbę ir orumą žeminančių, neigiamų žodžių sudėtis (išdėstyta aukščiau) parodo ir įrodo gana neaukštą intelektinės brandos ir moralumo lygmenį. Visa VP išpuolio prieš Z. Šličytę palaikymo komandos asmenų sudėties žinomumo lygis, jų išsakytų vertinimų neetiškas lygis parodo jų sudėtyje veikiančią multikultūrizmo, gender ir left ideologinę dominantę bei atotrūkį nuo lietuvių tautos mentaliteto pagrindų.
4.2. Zitos Šličytės vertybinis ir žinomumo lygmuo yra nacionalinio lygio ir valstybinės reikšmės. Jo turinys: 46 m. darbinės veiklos įspūdingas periodas, kuriame, 1987- 1989 m. dalyvavimas Lietuvos Sąjūdžio kūrime ir veikloje, Sąjūdžio Seimo ir jo tarybos narė, 1989-1996 m. – 8 m. Tautos atstovė- deputatė, iš jų: 1989-1990 m. TSRS I ir II deputatų suvažiavimų liaudies deputatė, Molotovo – Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų tyrimo komisijos narė, jų pripažinimo negaliojančiais iniciatorė; iš jų: 1990-1992 m. LR AT deputatė, LR Konstitucijos rengimo komisijos narė; iš jų: 1993 -1996 m. I-ojo LR Seimo narė, LDDP daugumos opozicijoje. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narė 2011-2015 m. Dirbo garbingiausią kiekvienam teisininkui advokato darbą – atstovavo ir gynė žmonių interesus, dabar gerai žinomos, nelabai geros reputacijos teismų ir teisėsaugos sistemoje. Mokė teisės pagrindų jaunąją kartą Klaipėdos aukštosiose mokyklose.

 1. Organizuota akcija prieš šią Tautos deputatę yra projekto – užblokuoti priešingą valdžiai mąstymą ir elgesį, sudedamoji dalis. Akcija turėjo savo organizatorius – srateguotojus, vykdytojus bei palaikymo grupę VP–organizatorių veiksmai (analizuojami 3-me skyriuje).

5.1. Neobjektyvios/šališkos žiniasklaidos veikla: falsifikuotų ir net melagingų, valdžioje esančių pageidaujamo turinio straipsnių ir rašinių rengimas ir publikavimas. Tai sena tradicinė tendencija nuo įstojimo į ES laikų, siekianti tikslo: 1) neleisti kritikuoti valdžioje esančių Lietuvos teritorijos administratorių; 2) atimti galimybę ir teisę pasisakyti dėl vykdomos žalingos politikos Tautos ūkiui, dėl socialinio gyvenimo negerovių ir klaidų; 3) eliminuoti konstitucines Tautos teises kovoti ir priešintis vykdomam Tautos naikinimui ir valstybės griovimui; 4) uždrausti patriotinių nacijos jėgų veiklą, turinčią tikslą vykdyti Tautos ir valstybės išsaugojimo priemones; 5) Lietuvą padaryti erdve multikultūrizmo, gender ideologijos invazijai, teritorija skirta tautų mišinio sudėčiai apgyvendinti, naujos pasaulio tvarkos eksperimentams; 6) diskredituoti ir išstumti iš politinės veiklos ir viešosios erdvės valstybės atkūrėjus – LR AT deputatus/signatarus – pavojingiausią valdantiesiems politikos ir verslo klanams dar esamą sudėtį.
5.2. Pasisakiusiam jaunimui buvo skirtas palaikymo komandos vaidmuo. Šių jaunų žmonių dezinformuotumas, teisingų žinių neturėjimas, bet įžūlumas ir ciniškas nemandagumas, neginčytinai akivaizdus.
5.3. Šiame skyriuje nurodytų asmenų pasisakymai (2 dalies – 5 asmenys ir 3 dalies – 1 asmuo) yra kriminalinės nusikalstamos veikos, padarytos garbaus amžiaus, nusipelniusio Tautai ir valstybei asmens atžvilgiu. Veikų motyvas yra nurodytų asmenų išankstinės, stereotipais grįstos, neigiamos nuostatos, priskiriamos neapykantos nusikaltimams ir nusikaltimams asmens garbei ir orumui.

III. Valstybės politikų demaršas ir jo rezultatai.

Pirmapradė ir esminė valdžios pareiga yra tarnavimas žmonėms. Tai konstitucinis valdžios įstaigų veiklos principas (Konstitucijos 5 str. 3d.) . Konstitucija nustato valstybės sąrangą, žmogaus ir visuomenės santykių pagrindus, valstybinę valdžią vykdančių institucijų sudėtį, jų pagrindines funkcijas, teises ir pareigas. Tautos sukurtas valstybės suverenitetas ir priklauso Tautai (2 str.). Konstitucijoje uždrausta varžyti ar riboti Tautos suvereniteto galias. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas kėsinasi į 3-is pagrindinius dalykus : valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką (3 str.). Tauta savo aukščiausią suverenią galią turi teisę vykdyti tiesiogiai arba per išrinktus (demokratiškai) savo atstovus (4 str.).

Čia šioje vietoje ir prasideda problemos. Atstovai, jų organizacijos (partijos) nepagrįsto/neteisėto susireikšminimo pagrindu imasi veiksmų, suvereną – Tautą pastumti į šalį, palikti jai tik rinkimų, balsavimo funkciją, nepaisyti atskaitomybės Tautai būtinumo. Tautos ir jos atstovų santykiuose svarbiausia šiuolaikinė problema yra konstitucinės Tautos aukščiausios suverenios galios atėmimas. Prie šios didžiausios Tautos ir valstybės ateičiai nusikalstamos veiklos, lygiagrečiai vyksta atstovų – LR Seimo narių pareigų vykdymas nesilaikant, ignoruojant, užmirštant ir t.t. Konstitucijos 59 str. 4d. nuostatą – vadovautis Konstitucija, valstybės interesais, sąžine ir nebūti varžomam jokių mandatų (partinių, verslo, tarptautinių ir etc.). Iš čia, iš šios antikonstitucinės „versmės“ – jau nuo pat įstojimo į ES ir srūva dvi skirtingų Lietuvių: valdžios ir Tautos atskirties, politikų – tautos atstovų negebėjimas girdėti it susikalbėti, išsikristalizavęs iki sveikam protui nesuvokiamo demaršo Seime per Kovo 11-os minėjimą į organizuotą akciją prieš vieną iš valstybės atkūrėjų, nusipelniusią Tautos moterį Zitą Šličytę. Per praėjusius nuo valstybės atkūrimo 32 m. valstybės valdymui sukurta didelė nacionalinės teisės normų sistema, pradedant nuo Seimo ir iki smulkiausių valstybės institucijų bei savivaldos reglamentavimo. Seimo nariai privalo veikti ir dirbti vadovaudamiesi LR Seimo statute nustatytomis teisės normomis, laikytis duotos priesaikos (statuto 3 str.). Apie priesaikos pagrindinių nuostatų ignoravimą, savo pareigų netinkamą vykdymą, prikalbėta ir prirašyta aibė info leidinių.6 Tūkstančių visuomenės narių reakcija palaikant Z. Šličytę yra faktinis įrodymas, kad Lietuvos žmonės išgirdo pagrindinę jos kalbos turinio konstantą dėl Konstitucijos imperatyvių reikalavimų vykdymo. Valdantieji visais įmanomais ir neįmanomais būdais stengiasi Z. Šličytės nurodytų Konstitucijos normų nesilaikyti, nevykdyti, apeiti, išvengti. Dar 2011 m. priimtoje Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, valstybės politikai (VP) pripažino, kad, įstojus į ES, lietuvių tauta nukraujavo demografiškai dėl emigracijos ir senėjimo procesų. VP nebetiki valstybės signatarų užprogramuotu lietuvių tautos atgimimu. Todėl savo veiklą pagal šią strategiją iki šiolei grindžia globalios Lietuvos kūrimu, atviros multikultūrinės visuomenės orientacija, vykdant jos vertybinį „perkrovimą“.7

Tokio „ perkrovimo“ darbai nuo 2021 m. yra ir šio Seimo darbotvarkėje. Tai atvedė į visuomenės supriešinimą su VP, jų rėmėjais ir valdžios finansuojama žiniasklaida. Tautos dauguma, įvairių, naujai susikūrusių (dėl priešiškos Tautai VP veiklos) judėjimų, organizacijų veikla: mitingai, akcijos, maršai ir etc., parodo aiškiai neigiamą valdžios vertinimą. Paskutinis, 2022-03-10/19 Vilmorus atliktas tyrimas taip pat rodo – visuomenė vienareikšmiškai patvirtina negatyvią poziciją lyčių neutralios partnerystės įteisinimui.8 Šie išdėstyti faktiniai duomenys ir esamas kitų daugetas patvirtina Z. Šličytės kalboje išvardintų problemų aktualumą dėl VP netinkamo pareigų atlikimo: priesaikos nevykdymas/laužymas, VP elgesio kodekso nuostatų nesilaikymas. Kartu tai patvirtina kalboje išsakytų temų jautrumą ir išryškėjusią nuostatą: Neteisinga ir nusikalstama Tautai jautrius ir jaudinančius dalykus spręsti politinės konjunktūros galios priemonėmis, ignoruojant Konstitucijoje įtvirtintą ir aukščiausią suverenią galią turinčią Tautą ir jos valią. Po įstojimo į ES,9 siekiant įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnystės žmonėms principą, skatinti VP atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei, 2006-09-29 įstatymu priimtas LR Valstybės politikų elgesio kodeksas.10 Jis reglamentuoja VP elgesio viešame gyvenime principų ir reikalavimų pagrindus, jų elgesio kontrolės priemones ir atsakomybę už pažeidimus (1 str.). VP yra Seimo nariai, Prezidentas, ES parlamento nariai. Vyriausybės nariai, savivaldybių tarybų nariai ir merai bei jų pavaduotojai (2 str.). Visi VP viešame gyvenime privalo laikytis 9-ių pagrindinių principų: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Kiekvienas iš šių principų turi savo sąvokos ir esmės apibrėžimą (4 str.). Kodekse aiškiai apibrėžta viešo gyvenimo ir VP – viešo asmens samprata. Viešas gyvenimas yra visa VP politinė veikla ir jo politinis elgesys, nesusijęs su jo privačiu gyvenimu (2 str. 8 d.). Tokia yra teisinė viešo asmens – VP samprata ir esmė. Deja, gyvenime būna atvirkščiai. Išdėstytų duomenų, argumentų ir įstatyminių normų pagrindu, VP elgesys ir veiksmai Seime Kovo 11-os minėjime organizuotoje akcijoje yra tokios veikos ir jų sudėtys:

 1. Neigiami šūkiai, plojimai ir skandavimas – gėda. Tai VP elgesio kodekso 1,2,5,8,9 principų pažeidimas.
 2. Organizuotas išėjimas iš salės. Tai VP elgesio kodekso 5,6,8 principų nesilaikymas.
 3. Neigiamų nuostatų Z. Šličytės atžvilgiu išsakymas ir jų tiražavimas žiniasklaidoje. Tai VP elgesio kodekso 1,5,6,7,8,9 principų nuostatų ignoravimas.
 4. Z. Šličytės kalbos skelbimo užblokavimas, įtaka Tautos deputatės asmeninio terorizavimo veiksmams. Tai VP elgesio kodekso 2,4,5,7,8,9 principų ignoravimas. Politika be teisinių nuostatų, be principų yra veidmainiška, pasaulio istorijoje ir teisės moksle seniai žinoma ir aprašyta.

Dabartinė valdžia, R. Karbauskio pagrįstu teigimu, išplatino net 6-ias blogybes: nesutarimus, beprecedentinį susiskaldymą, Lietuvos pasidalijimą į Vilnių ir kitą Lietuvą, demonstratyvų abejingumą ir Tautos išniekinimą, laisvo žodžio ribojimą ir kitaminčių persekiojimą.11 Išvardintų valdžios toleruojamų blogybių pagrindu tarpsta dar trys VP veikloje dominuojančios blogio ir netvarkos klestėjimo rūšys: platinamos politinės manipuliacijos; plūsta politinė ir moralinė melagiena; klesti politikų nebaudžiamumas. Visa tai tarpsta dėl dviejų teisinių, įstatyminių ydų: nėra objektyvios politinės atsakomybės; nėra jokios teisinės atsakomybės.

Kaip vertintinas VP grupės elgesys ir aukščiau išdėstyti jų veiksmai Seime šventinio renginio metu, daugiametei Tautos deputatei/valstybės atkūrėjai sakant prakalbą: trukdymas kalbėti, net lyderių (G.Landsbergis, V.Čmilytė-Nielsen, A. Armonaitė, I. Šimonytė, E. Dobrovolska, A. Dulkys, A. Bilotaitė, K. Navickas, S. Gentvilas ) paskatinta ir vedama 24/25 asmenų grupė pakyla ir išeina iš salės. Demonstruojama nepagarba valstybės institucijai ir šventinio susirinkimo dalyviams, panieka kalbančiai valstybės atkūrėjai, pažeminamas visos valstybės sąrangos autoritetas, šokiruojama visuomenė, stebinti šventės procesą, pažeminama ir įžeidžiama Tautos dauguma, išklausiusi kalbą ir pritarianti, ir palaikanti joje išsakytus priekaištus valdžiai. Akcijos dalyvių daugumą sudarė VP, prisiekusių ir turinčių laikytis pačio pirmojo jų veiklos ir elgesio viešajame gyvenime principo – pagarbos žmogui ir savo Tautos valstybei. Viena iš valstybės atkūrėjų kalba apie blogai organizuojamą teisėkūros darbą, apie nederamą partijų vadovų ir ministrų elgesį bei veiklą, o šie VP lyderiai ploja, švilpia, skanduoja, straksi iš salės kaip paaugliai iš mokyklos suolų. Kur čia iš jų elgesio dingo pakantumas, pagarba, VP elgesio principų laikymasis. Valstybės ir jos Konstitucijos kūrėja, nusipelniusi Tauta ir jos valstybei advokatė kalba apie neleistiną visuomenės supriešinimą, pateikia to pavyzdžius, o VP lyderiai organizuoja destrukciją ir jai vadovauja, ir net 22 iš jų išeina iš renginio išsivesdami keletą svečių, savo rėmėjų. Dar daugiau, išėję iš salės šie VP suformavo ir organizavo netiesos apie deputatės kalbos turinį sklaidą. Kur čia iš jų elgesio dingo padorumo, pavyzdingumo, nešališkumo, atsakomybės principų privalomas laikymasis. Demonstruojama sveiku protu nesuvokiama nepagarba, panieka, pažeminimas, pasityčiojimas iš deputatės, iš šventės ir jos dalyvių, iš piliečių, deputatei prašant nepriešinti visuomenės, o vienyti, užtikrinti Konstitucijos ir įstatymų viršenybės principų laikymąsi. Dar daugiau, organizuojamas aukščiausio rango VP išpuolis ir akstinas žiniasklaidai bei savo rėmėjams vykdyti masini terorą. Atkreiptinas dėmesys į dviejų aukščiausio rango valstybės politikių išsakytą ir išplatinta Z. Šličytės kalbos vertinimą:

– A. Armonaitė „… salėje išpiltų pamazgų … Pyktis, tamsa ir neapykanta… gauna aukščiausias tribūnas…“

– V. Čmilytė-Nielsen „… atsiprašau visų… dėl to, ką teko išgirsti… mes esame tokie… turime tokias ydas… vieno žmogaus žodžiai… tėra vieno žmogaus žodžiai…“12

Žinotina, kad yra ištobulinta ištisa plejada politinio melo variacijų. Lietuvoje, pagal politologą Algį Krupavičių, naudojama net dešimtis politinio melo būdų.13 Šiuolaikinėje Lietuvos politikoje dominuoja – melas ir veidmainystė. Išraiška tokioje sekoje: melas + pusiau melas + demagogija. Viso šio VP projekto – užčiaupti priešingą valdžiai mąstymą ir elgesį, besitęsiančio nuo įstojimo į ES, paskutinės masinės akcijos prieš Z. Šličytę ir jos kalbos turinį rezultatai:

 1. Tiesioginiai išpuoliai naktį iš 2022-03-11 į 12 d., 56 skambučiai su patyčiomis ir grasinimais. Pjudymas per medijas ir socialinius tinklus, skelbiant melą, patyčias, absurdiškiausias paskalas – paleistas žiniasklaidos triuškinimo volas.
 2. VP lyderių grupė, organizavusi ir realizavusi išpuolį, pasiekė užsibrėžto tikslo:

2.1. Nukreipti dėmesį nuo Tautos deputatės kalbos turinio ir jame išdėstytų: katastrofiškos būklės įstatymleidystėje; nederamo atskirų Vyriausybės ministrų elgesio ir Tautos valios ignoravimo LGBT- grupelės asmenų specifinių poreikių labui.
2.2. Nukreipti visuomenės dėmesį nuo besikaupiančių valdžios neteisingų ir neteisėtų veiksmų kritikos lavinos.
2.3. Iškrauti nepasitenkinimo VP veikla krūvį be jokių moralinių stabdžių ant valstybės atkūrėjos, nusipelniusios moters pečių, bandant sugriauti jos autoritetą.
2.4. Bandyti, tuo pačiu eilinį kartą pakenkti SK ir valstybės atkūrėjų autoritetui ir įvaizdžiui bei galutinai eliminuoti juos iš politinio ir viešojo valstybės gyvenimo.
2.5. Melagingos bei dezinformatyvios propagandos sklaidos priemonėmis eskaluoti LGBT ir kitokių lytinių bei tautinių mažumų neteisėtą, agresyvią, amoralią veiklą.

 1. Akcija ir eiga bei rezultatai padarė didelę žalą valdžios institucijų autoritetui, dar labiau kris ir taip žemi jų reitingai.
 2. Mąstančios, turinčios savo nuomonę visuomenės dalis socialiniuose tinkluose ir info medijose (išskyrus LRT ir užsienio kapitalo Lietuvoje veikiančią žiniasklaidą) masiškai palaikė ir pritarė Z. Šličytės kalbos turiniui, pasmerkė prieš ją vykdomą VP organizuotą puolimą.
 3. LR Seimo pirmininkės organizuotame susitikime su SK vadovais ir signatarų dauguma:

5.1. SK nariai išreiškė pasipiktinimą dėl VP lyderių grupės organizuoto išpuolio prieš Z. Šličytę. Pareikalavo iš Seimo vadovybės užtikrinti išpuolio organizatorių atsiprašymą dėl nusipelniusios Tautai ir valstybei bei teisingą ir moralią kalbą pasakiusios SK narės garbės ir orumo įžeidimo.
5.2. Išdėstė svarbiausius kritiškai Tautoje vertinamus VP veiklos dalykus, įstatymleidystėje ir Vyriausybės veikloje. Pateikė konkrečius pasiūlymus užsienio ir vidaus politikos gerinimui.

 1. VP veikloje dominuoja blogio triada: politinės manipuliacijos; politinis melas; politikų nebaudžiamumas – nėra nei politinės nei teisinės atsakomybės.
 2. VP veikla demonstruoja žemą politinį, teisinį, ekonominį ir asmeninį profesinį lygį. Daug Seimo narių ir net ministrų neturi net reikiamų politinių žinių, būtinų Tautos ir valstybės interesų atstovavimui bei gynimui. Dalies VP yra nulinis arba visiškai žemas teisinių žinių lygis. Akivaizdaus teisinių pagrindų neturėjimas.

Pvz.: 1) Seimo narys, net komiteto pirmininkas, politologas ir žmogaus teisių teisininkas T.V. Raskevičius apkaltino Z. Šličytę net dviejų nusikaltimų padarymų14. Tačiau LR BK tokių nusikaltimų įstatyminių formuluočių, konkrečių veikų sudėties nenumato. 2) Seimo narys socialinio darbo specialistas M. Lingė pareikalavo „kolektyvinės atsakomybės už Z. Šličytės neapykantos kalbą, atsakomybę turi prisiimti SK“15. Toks reikalavimas parodo visiška teisinį analfabetizmą. LR AT deputatų/signatarų atkurtos valstybės čia aukščiau nurodytų aštuonių valstybės pagrindų įstatyminių normų Seimo nariai nežino. Todėl neadekvačiai kalba apie jų sufantazuotą kolektyvinę atsakomybę už leidimą Z. Šličytei kalbėti ir neatliktą jos kalbos cenzūrą (nors tokia veikla draudžiama įstatymų?!).

IV. Visuomenės reakcijos į politikų išpuolį prieš LR AT deputatės asmenį: turinys ir esmė

Audiatur ad altera pars

Pirmiausia konstatuotinas faktas, kad per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį, kasmet per Kovo 11-osios šventinį minėjimą, visada kalbėjo LR AT deputatai ir signatarai. Daugumoje jų kalbų buvo išreikšta rimta kritika į VP bei vykdomosios valdžios pastovų daromas klaidas ir žalingus Tautai bei valstybei sprendimus. Tačiau per visus 32 metus nė karto VP nedrįso organizuoti tokių nederamų akcijų. Daugelį kartų į šventinį minėjimą, vykstantį, kaip taisyklė, Seimo iškilmingų posėdžių metu, pirmininkaujant pačiam Seimo pirmininkui, pakviesti ir susirinkę visuomenės atstovai audringais plojimais palaikė SK atstovų išreiškiamą dažniausiai kritišką valdžios veiklos poziciją. 2022m. Kovo 11-osios minėjimas vykdytas griežtai reglamentuoto, atrinkto asmenų rato sudėties (su padidinta įėjimo kontrole?!). Organizavimo scenarijus – teatralizuotas. Vedantysis (moderatorius) pranešėjas – diktorius iš LRT, saviveikliniai, sceniniai intarpai, apdovanojimų scenarijai ir džiaugsmingi valdžios palaikymo pasisakymai. Tokiame fone vienos iš garbingiausių praėjusio nepriklausomybės atkūrimo periodo moters Z. Šličytės kalba buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Ypač šios kadencijos Seimo neoliberaliems naujokams, nepratusiems tiesiai į kaktą gauti skaudžius tiesos žodžius. Senbuviai tai ir panaudojo tolesniam projekto – užčiaupti priešišką valdžiai mąstymą ir elgesį, realizavimui. Tačiau jiems ir vėl nepasisekė. Savarankiškai ir racionaliai mąstanti Tautos dauguma masiškai ir ryškiai palaikė Z. Šličytę ir išreiškė tai viešai. Savaitraščio „Respublika“ teigimu su Z. Šličytę solidarizavosi 60 proc. gyventojų. Socialiniai tinklai virė nuo jų reakcijos. Intelektualios visuomenės atstovai, aktyvūs visuomenininkai išsakė ir parašė argumentus, patvirtinančius kalboje išsakytus politinės veiklos problemas ir ydas. Dar daugiau išreiškė visą eilę kitų svarbių VP vykdomų Tautos ir valstybės naikinimo ilgalaikių, tęstinių dalykų. Svarbius, esminius Tautos atstovų, intelektualų išreikštus teiginius ir argumentus būtiną įvertinti ir užfiksuoti ateities žiniai:

 1. Birutė Valionytė, garbi valstybės atkūrėja, signatarė, SK ilgametė prezidentė, pirmoji po Z. Šličytės kalbos 2022-03-16 pakvietė VP gerbti laisvą žodį, būti tolerantiškiems. Pažymėdama valstybės atkūrėjų kalbų cenzūravimo absurdą, patarė girdėti ir gerbti nusipelniusių žmonių nuomonę16.
 2. Almantas Stankūnas, 2022-03-11, antrasis, nedelsiant sureagavęs į išpuolį Seime prieš Z. Šličytę, parašė: Lietuvos politikai paniekino iškilią Lietuvos moterį, paniekino Kovo 11-ąją ir paniekino Lietuvos Respubliką. Z. Šličytė kalbėjo tai, ką mano Lietuvos žmonių dauguma. Viliuosi, kad Tauta įvertins tuos … politikus. Įsidėmėkime juos ir prisiminkime17.
 3. Dr. Zigmas Vaišvila, 2022-03-12 signataras, parašė kreipimąsi į Z. Šličytę ir LR piliečius.“Būkime verti Z. Šličytės drąsos ir žodžių, nepalikime jos vienos. Z. Šličytė per 13min. viena pati įveikė visą pulką dvasios vargšų – valdžios „elito“ pulką“18.
 4. Dr. Darius Kuolys 2022-03-13, pirmosios vyriausybės kultūros ir švietimo ministras, jumoristine forma trumpa tiesiogine nuostata įvertinęs VP: I. Šimonytės, T.V. Raskevičiaus, A. Armonaitės, Č. Čmilytės-Nielsen ir R. Juknevičienės išsakytas mintis konstatavo: „Seimo dauguma imasi neigti pamatinę tiesą – tarti iš parlamento tribūnos daugumai nepriimtiną nuomonę. Ir toks elgesys jau yra tikra grėsmė“19.
 5. Dr. Jūratė Sofija Laučiūtė 2022-03-13 apie Z. Šličytės kalbą parašė: “Seimo rūmai pati tinkamiausia vieta ir proga atlikti … darbus sielai su didesne išmintimi, turtingesniu gyvenimo patyrimu apdovanotu žmogaus įsipareigojimu. Savo kalbą oratorė ne skaitė kaip robotas ar zombis, o kaip buvo įprasta Sąjūdžio laikais – gyvai … emocingai… ir tai buvo išgirsta. Nei vieno argumento, įrodančio, kad Z. Šličytės priekaištai nepagrįsti. Tik plūdimai ir žeminantys epitetai“20.
 6. Prof. Dr. Rasa Čepaitienė, 2022-03-14. „Viena Kovo 11-osios valstybės tėvų – kūrėjų, SK atstovė Z. Šličytė pasakė nuo dūšios, taip, kad salėje sukėlė sumaištį, lakstymą,… mažučiai… nebegebantys… skuodžia lauk. Viešoji erdvė… suskaldyta, nebelieka vietos… dialogui. Kita nuomonė jau baustina ir smerktina (neapykantos kalba). Susidoroti, užčiaupiant, bauginant, nebaudžiamai šmeižiant ir pjudant. Tam ir pratęsiama nepaprastoji padėtis… Pagarba Moteriai sugriovusiai valdančiųjų planus.“..21
 7. Olava Strikulienė, 2022-03-19, apie Respublikos savaitės žmogų Zitą Šličytę: „sugrįžo cenzūra,… kas puola, jaunikliai, laisvės šaukliai… kabinėjasi prie kitaminčių išorės, amžiaus. Z. Šličytė ne iš tų, kurią… kurias galima… stumdyti, seniai įrodė, kad kalba, tai, ką jaučia“22.
 8. Prof. Dr. Vytautas Daujotis, 2022-03-19.“Gyvename melo pelkėje, penimi šarlatanų, genderizmo, multikultūrizmo, tiesos reliatyvumo pseudoteorijomis… slenkame totalitarizmo link. Pasakyta Z. Šličytės rūsti kalba, melo prisodrintoje aplinkoje. Tiesa yra vietoje, visur ir visada. Suprantama, valdžiai kelia grėsmę… protinga, svari kritika. Todėl ieškoma būdų, kaip tą kritiką užčiaupti, vienas iš jų apkaltinti neapykantos kalba… 23 Tą matome Z. Šličytės atveju … per 30 metų buvo padaryta viskas, kad būtų nutautinta mokykla. Lietuvos … strategijoje … globali Lietuva. Kitaip tariant… pasmerkta išnykti: štai genderizmas yra visiškas kretinizmas… Šiandien turime krūva politikų… kuriems suverenumas yra nacionalizmo apraiška, kuo jie skiriasi nuo kompartijos. Niekuo. Ir tie, ir tie yra Lietuvos Nepriklausomybės duobkasiai“24.
 9. Prof. Dr. Arvydas Jokūbaitis, 2022-03-20. „Mes kasdien naikiname vienas kitą. Žmonės nenustoja būti žiauriais barbarais. Vakarai senai serga sena sunkia plepėjimo liga. Žodis kažką reiškia tik esant norui susitarti. ES savo dabartiniu pavidalu atrodo apgailėtinai. Neieškokime papildomai priešų, nes jų dabar Lietuva turi pakankamai. Blogiausias dalykas, pavirsti … menkysta“25.
 10. Advokatas Saulius Dambrauskas. Viešojo intereso fondo vadovas. „Šličytė viena iš nedaugelio Lietuvos konstituciniame virsme dalyvavusių…teisininkų. Taigi… suprantantiems jos nuogąstavimus, kad… Konstitucijos nuostatos neveikia, tapo… deklaratyvia teisine fikcija. Audringa reakcija į … yra sukelta sąmoningai… ignoruojant… kalbos esmę, dėmesį nukreipiant į autorės pasirinktas iliustracijas bei pavyzdžius. Konstitucijos 9 str. nuostata – teisinė fikcija. Kur kas labiau turėtume bijoti: dėl valdžios nepasitikėjimo savo tauta ir jos valia; dėl neužtikrintos asmens teisės į teismą, ginant viešąjį interesą; dėl žiniasklaidos tapimo propagandos įrankiu, o ne info šaltiniu. Sąjūdžio lyderiai (tarp kurių ir Z. Šličytė ) kalbėjimo drąsa lėmė Lietuvos išsivadavimo aušros pradžią“.26

Tokią glaustą stenogramą galima ilgai tęsti. Nešališkos informacinės sklaidos rašiniais. Ypač gausus socialinių tinklų turinys. Tačiau ši dešimtis tikrai žinomų, garsių (ne menamų, kaip LGBT atstovai) garsių visuomenės narių jau savo gyvenimo ir darbo dešimtmečius skyrė Tautos, valstybės bei žmonių labui. Todėl jų išreikšta pozicija ir mintys, kaip ir Z. Šličytės sistemingai rašomi spaudoje straipsniai,27 turi pažintinės ir išliekamosios atminties.

Rusijos vykdomas karinis įsiveržimas į Ukrainą keičia situaciją visame pasaulyje. Tai reikalauja rimtai žiūrėti į Lietuvai jau antras dešimtmetis esamus ir iškylančius pavojus tiek išorėje, tiek ir vidaus gyvenime. Ypač pavojingi iššūkiai šalies viduje. Jų tarpe ryškiausios problemos bus: užsieniečių veržimasis gyventi Lietuvoje, dirbtinai eskaluojama seksualinių ir tautinių mažumų radikali saviraiška, nacionalinių, ypač tautinių interesų apsaugos ignoravimas, valstybės ekonominio pagrindo – Tautos ūkio strateginių objektų atidavimas į užsienio šalių kapitalo nuosavybę, jaunosios kartos „internacionalizacija“ po „pažangių europietiškų vertybių“ priedanga formuojant pasaulio, Europos piliečių savimonę ir antitautinę elgseną. Nesugrįžus prie Lietuvos tautinių nacionalinių vertybių ir suverenitetą išsaugančios valstybės, dar po 30 m. Lietuvos teritorija taps ateivių gyvensenos konfrontaciniu poligonu.

Apibendrinant atliekamo tyrimo pagal šio skyriaus turinio sudėtį, darytinos tokios išvados :

 1. LR Seime per Kovo 11-os šventinį minėjimą VP elgesiu: 1) pasityčiota iš Konstitucijos; 2) nusispjauta į Valstybės politikų elgesio kodekso reikalavimus; 3) pasityčiota ir, pritaikius mobingą, paniekinta Z. Šličytė; 4) tėkštas antausis Tautos daugumai, turinčiai suvereno teises – suverenitetą valstybės valdyme ir viešąjį – Tėvynės ir Valstybės interesą.
 2. Z. Šličytės kalboje išreikštas Konstitucijos nuostatų gynimas, Tautos ir jos valstybės išsaugojimui būtinų veiksmų atlikimo dalykai.
 3. Visuotinos svarbos poreikis dabarčiai ir Tautos ateičiai yra SK narės kalboje įvardinti ir akcentuoti dalykai. Tai turėjo, turi ir turės prasmę ir liks vertybėmis tol, kol yra lietuvių žemės teritorija ir joje gyvena Lietuvos Tauta.
 4. Z. Šličytės išdėstytos teisinės nuostatos ir socialinės aksiomos, didžiai prasmingos ir labai svarbios dabartiniame Tautos ir valstybės gyvenimo ardymo periode.
 5. Valstybės politikų žalingos veiklos padariniai: 1) nyksta Tautos nacionalinė tapatybė ir savimonė; 2) naikinami pilietinės visuomenės sanklodos pradmenys ir nacionalinės tapatybės pagrindai; 3) žlugdoma tautinė, politinė ir visuomeninė santarvė ir demokratijos būvio galimybės.

V. Valstybės atkūrėjų statusas, politinė padėtis ir problemos

 1. 1990-03-11 Lietuvos Nepriklausomybę įteisino ir nepriklausomą Lietuvos valstybę atkūrė į paskutinę LTSR AT išrinkta deputatų Lietuvos Sąjūdžio (LPS) narių dauguma. Kartu vieningai dalyvavo ir LKP išrinkti deputatai, balsavime susilaikė tik dalis (šeši) lenkakalbių lietuvių28. Ši sovietinio okupacinio rėžimo institucija 1990-03-11 Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo akte jau įvardijama kaip LR Aukščiausioji Taryba. Praėjus 13 metų, prieš įstojant į ES, 2003-10-16 priimtas Lietuvos Nepriklausomybės akto Signatarų statuso Įstatymas29. Deputatų, kuriems suteiktas signatarų statusas, sąrašas (124 asmenys) yra įstatymo priedėlyje. Sąrašo II dalyje yra trys LR AT deputatai, kurie 1990-03-11/14 dienomis vykdė svarbią valstybinę užduotį Maskvoje (Stasys Kašauskas, Nikolajus Medvedevas, Mindaugas Stakvilevičius). Jie taip pat yra Signataro statuso deputatai (2str. 1d.). Signatarams išduotas pažymėjimas ir ženklas (3str.). Esminės teisės normos įstatyme yra signatarų teisės ir pareigos, reglamentuotos 4str. Dar vienas svarbus yra įstatymo 5str., reglamentuojantis Nepriklausomybės akto Signatarų klubo teisinę padėtį. Klubas yra įstatymų nustatyta tvarka įsteigta visuomeninė signatarus vienijanti organizacija (5str. 1d.). Klubo buveinė yra Seimo rūmuose. Klubas išlaikomas ir techniškai aprūpinamas Seimo kanceliarijos lėšomis (5 str. 1d.). Visi LR AT deputatai (ne signatarai) aktyviai dalyvavo valstybės atstatymo darbuose ir yra Signatarų klubo (SK) nariai.

Visos keturios įstatymų nustatytos Signatarų teisių ir pareigų grupės yra tarpusavyje susijusios. Nuo įstatymo įsigaliojimo praėjusį beveik 20 m. laikotarpį šios teisės/pareigos niekada pilnai ir realiai nebuvo galimos realizuoti. Signatarai, matydami valdžios aparato nenorą priimti ir bendrauti, nesant ypatingo reikalo, stengėsi valdžios institucijų netrukdyti. Valstybės politikai ir valdininkai dėjo pastangas išvengti bendravimo, net ir esant svarbiems reikalams, signatarams kreipiantys dėl esamų ir matomų negerovių ir problemų sprendimo. Mandagaus neutraliteto (nebendravimo) periodas baigiasi apie 2004 m. Vykdomosios valdžios pareigūnų elgesio staigus pasikeitimas – lūžis nuo dalykiško ir korektiško bendravimo persivertė į ignoravimą, statuso suteiktų signatarui teisių nepaisymą ir nevykdymą. Tai prasidėjo nuo įstojimo į ES, po susidorojimo su prezidentu Rolandu Paksu. Ypač signatarų nustūmimas į paraštes sustiprėjo nuo D. Grybauskaitės prezidentavimo pradžios. Dauguma (išskyrus keletą kairiųjų pažiūrų) signatarų atsisakė ir nenuėjo pas ją paimti teikiamo, jos asmeninio, nieko bendro su valstybę neturinčio medalio. Be to, daugeliui nepatiko (darė slegiantį įspūdį) viešai žinoma jos veikla iki Sąjūdžio, Nepriklausomybės atkūrimo ir tuoj po to, bei jos prezidentinės veiklos metodai ne tik užsienio bet ir vidaus politikoje .

Tokia valstybės politikų ir vykdomosios valdžios institucijų nebendravimo su dar gyvais signatarais politika tęsiasi iki šių dienų. Paskutinis akordas – piktybinė, piktavalė politinė akcija prieš Z. Šličytę, LR Seime per 2022m. Kovo 11-osios minėjimą. Konkretaus blogio dalykai signatarų santykiuose su valdžios pareigūnais netilptų surašyti net į jaučio odą.

Pateiksiu tik keletą pavyzdžių: Asmeniškai aš dėl Aplinkos (AM) sistemos VTPSI (teritorijų ir statybos inspekcija) veiklos, diskriminuojant žmones pertekliniu biurokratiniu statybų varžymo žinybiniu teisiniu reguliavimu, 2019m. nutariau kreiptis susitikti ir aptarti tai su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku. Oficialiai prisistatęs, 3 mėn. bandžiau pramušti pastatytą, sumaniai valdomą, biurokratinę ministerijos patarėjų, padėjėjų, sekretorių ir etc. valdininkų kordoną. Deja, nesėkmingai. Net skambinant į ministro asmeninį telefoną, atsiliepdavo ir užpildavo maloninga demagogijos doze ministerijos darbuotoja. Savo ilgametėje darbovietėje: ŽŪM (15metų) susitikti ir bendrauti su kolektyvu teko tik ministro Kazio Starkevičiaus darbo periode30. Bandymas susitikti su D. Grybauskaite ar bent su vyr. patarėja teisės reikalais dėl nacionalinės agrarinės politikos ir teisės Lietuvoje turėjimo ir vykdymo būtinumo po biurokratinio žaidimo liko be rezultatų. Signataras E. Bičkauskas savo įstatymų suteiktų teisių vykdymo – pateikti prašomą dokumentą iš prokuratūros, buvo priverstas išsireikalauti teismo sprendimu31. Signataras Z. Vaišvila apie savo didvyrišką ilgametę veiklą ir kovą su valdžios institucijomis dėl jo statuso teisių vykdymo galėtų parašyti didelę bestselerio lygio knygą32. Atlikus daugumos dar gyvų signatarų sukauptos informacijos apie jų teisių ignoravimą ir pažeidinėjimą analizę, gautųsi labai liūdnas vaizdas.

 1. Jau antras dešimtmetis kaip tenka (esu verčiamas prisiimtos misijos ginti signatarų garbę ir orumą) reaguoti bent į stambiausius piktavalius išpuolius prieš valstybės atkūrėjus. Dar Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio minėjimo metu (išvakarėse) 2018m. įvykdytas išpuolis ir jo turinys paskatino atlikti gilesnę, jau tęstinės diskreditacijos, jau kaip programos analizę. Tada išryškėjo šios signatarų diskreditacijos programiniai (DP) tikslai ir sudėtinės dalys. Tada išpuolis buvo prieš SK prezidentę. Matydama tęstinę nepagarbą įstatyminiam signatarų valstybiniam statusui, eskaluojamą D. Grybauskaitės, Prezidentūroje, per žiniasklaidą, B. Valionytė diplomatine kalba, korektiškai (kaip ir šiemet Z. Šličytė) viešai išdėstė nuomonę dėl valstybinei valdžiai garbės nedarančių dalykų33. Tada politinės valdžios viršūnei labai nepatikusi klubo vadovės pozicija sulaukė žurnalistinių interpretacijų su atviru melu ir netiesos sklaida (kaip ir Z. Šličytės atveju): Lrytas.lt A. Kavaliauskas 2018-02-13; Lietuvos žinios. R. Ramelienė; delfi.lt D. Plikūnė; Lrytas.lt. D. Žeimytė ir kt34. Kaip parodė delfi.lt ir lrytas.lt paskleista informacija, pokalbiai su kalbinamais žmonėmis ir komentarai internete, tada jų paskelbta dezinformacija davė efektą. Komentarų turinys parodė piliečių dalies sąmonės išplovimo lygį ir neigiamo emocinio būvio dominavimą. Dabartinis išpuolis prieš Z. Šličytę jau parodė masinį visuomenės reakcijos lygį. Tačiau atsirado esminis skirtumas – VP ir žiniasklaidos paskleistą melą ir dezinformaciją priėmė kaip tiesos etaloną ir retransliavo tik nedidelė dalis etatinių valdžios atstovų gerbėjų ir suinteresuoti asmenys (net ir negirdėję bei neskaitę kalbos turinio). Didžioji dauguma visuomenės narių ir per pastaruosius metus jau kylantys iš letargo piliečiai aiškiai girdi ir mato, kas yra kas. Todėl socialiniai tinklai virė Z. Šličytės palaikymo ir protesto prieš jos puolimą bangomis. Tada – 2018m. labiausiai viešoje erdvėje pateikti signatarus sukompromituoti info spekuliacijų pagrindu, žeminančiu, neigiamu rakursu pasistengė Lryto TV buvusi laidos „24/7“ vedėja D. Žeimytė, 2018-02-17 ir D. Grybauskaitės patarėjas M. Lingė35. Dabar nuo 2020m. Mindaugas Lingė – jau Seimo narys, partija TS/DK, išpuolyje prieš Z. Šličytę jau reikalauja kolektyvinės atsakomybės iš SK, pasiūliusios kalbėtoją, už jos „neapykantos kalbą“36. Per nuo 2018m. praėjusį laikotarpį tolesnio valstybės atkūrėjų diskreditavimo programa (DP) taip pat nestovėjo vietoje. Vyko LR AT deputatų ženklinimas užmaršties dulkėmis, jų tolesnio niekinimo ir diskreditavimo programos vykdymo veiksmai. Turimas asmeninio archyvo dokumentų duomenų bankas šia tema pastoviai auga.

Šios diskreditacijos programos pagrindiniai tikslai: 1) Psichologinės invazijos pagrindu, naudojant manipuliavimo ir patiklumo sudėtį – formuoti, valdyti ir nukreipti žmonių mąstymą ir viešąją nuomonę. 2) Naudojant pirmojo tikslo sudėties priemones, plėtoti globalizaciją – genderizmo/leftizmo ideologijų diegimą. Šie du tikslai papildyti dar vienu itin pavojingu Tautos egzistencijai tikslu: Skatinti greitesnį nacionalinio identiteto nykimą ir tautinės valstybės likučių apmirimą. Tuo tikslu Lietuvos teritoriją siekiama paversti įvariataučių, įvairiarasių, įvairiakalbių su pagrindine anglų kalba gyventojų konglomeratu – eksperimentine teritorija naujos pasaulio tvarkos modeliavimui.

DP sudėtinių, planinių dalių tematika palaikoma dinamikos stovyje: 1) išlieka pirminė esminė dalis – toliau diskredituoti, neigti ir nuvertinti LR AT atliktus valstybės atkūrimo ir jos statybos darbus, kritikuoti jų reikšmę ir svarbą; 2) itin aktualizuota viena pirminių plano sudėtinių dalių – nuvertinant ir niekinant, stumiant į užmarštį pirminį 1990/92 m. valstybės pamatų dėjimo laikotarpį, kurti ir naudoti visus įmanomus būdus ir metodus bei priemones deputatų/signatarų asmeniniam paniekinimui, asmenybių naikinimui. Organizuoti jų psichologinį ir teisinį persekiojimą, menkinimą, įžeidinėjimą, žeminimą, moralinį ir psichologinį žlugdymą. 3) išryškėjo ir suaktyvintas ne tik politinės visuomenės ir istorinės atminties naikinimo, bet ir valstybės atkūrimo veiklos atliktų darbų iškraipymas, neigimas ir net naikinimas. 4) suaktyvinta dar viena plano dalis – maksimaliai blokuoti signatarų kontaktų su Tauta ir valdžios atstovais galimybes ir viešo bendravimo būdus. Tai ryškiai parodo išpuolio prieš Z. Šličytę atvejo duomenys. Susiformavo nauja VP veiklos tendencija – blokuoti LR AT deputatų/signatarų kritinę/politinę saviraišką ir viešas teisines iniciatyvas.

Ryškų įvardintų diskreditacijos plano dinamikos sudėtinių dalių būvį pagrindžiančių pavyzdžių yra daug, pateiksiu po vieną kiekvienai daliai:

Pirmas: Dar LDDP pradėta tikslinė akcija – susigrąžinti šalies valdymą LR AT veiklos diskreditacijos pagrindu – davė rezultatą. Šios partijos sudėties pirmojo LR Seimo narys (1993/96m.), miškininkystės pagrindų ekonomistas Kęstutis Jaskelavičius parašė ir 2020m. išleido knygą „Slaptoji naujųjų laikų Lietuvos istorija“?!. Pirmoji jos dalis (beveik pusė viso turinio) yra skirta netiesos sklaidai ir interpretacijoms apie LR AT ir jos vyriausybių blogą – nekompetentingą, žalingą veiklą. Pateikiama tai visažinio, neklystančio „eksperto“ tonu ir maniera. Nutylint (slepiant) jo partijos -LDDP ir jo judėjimo – LAF tuometinę totaliai vykdytą šalies pertvarkymo darbų trukdymo bei konfrontacijos žalingą, destruktyvią veiklą37.

Antras: Asmeninio LR AT deputatų/signatarų psichologinio ir teisinio persekiojimo paniekinimo ir žeminimo pilnas visas atkurtos nepriklausomybės laikotarpis. Vien tik pastaruoju metu ryškiausi, pvz.: Zigmo Vaišvilos persekiojimas; Rolando Paulausko „putinizacija“38. Jų abiejų darymas „grėsmėmis nacionaliniam saugumui“?! . Prof. V. Radžvilo neobjektyvus rašinys „Apie Kovo 11-osios signatarus“ (Tiesos.lt 2020-01-27). Naujausias penkių signatarų: B. Genzelio, E. Butkevičiaus, E. Grakausko, E. Klumbio, Z. Vaišvilos, Seimo nario V. Valkiūno, buvusio Seimo nario A. Nako ir kitų referendumo iniciatyvinės grupės narių šmeižimo, garbės ir orumo įžeidimo atvejis. 2022-03-25 dienraštyje „Klaipėda“ ir 2022-03-26 interneto puslapyje „Klaipėdos diena“ publikuotas Astos Aleksiejūnaitės straipsnis „Penktoji kolona kelia galvas ir eina į butus“. Paskelbta nei tik tikrovės neatitinkanti ir sąmoningai (tyčia) klaidinanti informacija. Signatarai ir visi iniciatyvinės grupės piliečiai referendumui dėl jo sušaukimui būtinos 300tūkst. piliečių valios sumažinimui iki 100tūkst., – apšmeižti, paskelbiant, kad jie vykdo antivalstybinę veiklą ir yra penktoji (Rusijos?!) kolona. Šį piktavalį melą, šmeižtą ir ne tik piliečių iniciatyvos, bet ir valstybės atkūrėjų diskreditacijos aktą pakarotojo (tiražavo) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, 2022-04-12 LRT atstovas papildomai pareikšdamas, kad piliečių referendumas (Tautos valios išraiška- E.G.) yra grėsmė39. Tai patvirtina, kad buvo vykdyta surežisuota, planinė šmeižto akcija ir tai, kad VP bijo, vengia susidurti akistatoje su Tautos valia.

Trečias: LR Pirmosios (K. Prunskienės) Vyriausybės veiklai įamžinti yra išleistos trys knygos. Pirmoji – 2000m. parašė patys vyriausybės nariai. Antroji – 2008m., parašė signataras Gediminas Ilgūnas, joje jau yra įvairių nemažos įtakos elementų ir interpretacijų. Trečioji – 2020m. parašė pagal užsakymą žurnalistė R. Sakalauskaitė. Tai knyga absoliučiai pilna netiesos ir melo sklaidos – LR AT ir jos deputatų diskreditacijos bei šmeižto. Teko imtis jos analizės, kurios rezultate atsirado keturių sudėtinių dalių straipsnio „LR pirmosios Vyriausybės santykiai su LR Aukščiausiąja Taryba“, 2021-03-10. Verta dėmesio šio 30 psl. analitinio darbo publikavimo istorija: Alkas.lt atspausdino pirmąją dalį (2021-05-08) ir paveiktas suinteresuotų asmenų, tolesnį dar trijų dalių publikavimą sustabdė. Žurnalas „Nepriklausomybės sąsiuviniai“, iki toliai publikavęs visus mano pateikiamus straipsnius, nuo publikavimo susilaikė taip pat paveiktas iš išorės. Publikavo vienintelis – Ekspertai.eu visas keturias dalis: 2021-06-13 I dalis; 2021-06-14 II ir III dalys; 2021-06-17 IV dalis.

Apie valstybės atkūrėjų, LR AT deputatų/signatarų statusą, esamą jų politinę socialinę padėtį ir buvusių, esamų ir naujų valstybės politikų veiklos keliamas problemas, rašiau 2018-03-04 straipsnyje pavadinimas „Dėl eilinio, sisteminio, proginio signatarų paniekinimo“. Jis publikuotas tik SK vidiniame tinklapyje (į viešąją erdvę neprasimušė, nepateko). Praėjęs keturių metų laikotarpis įtikinamai rodo, kad būtina apie tokias problemas informuoti visuomenę. Todėl, kad piliečių nemažos dalies sąmonės informacinis išplovimas pasiekė aukštą lygį. Todėl, kad tai Tautoje jau turi neigiamą emocinio būvio dominantę. Todėl, kad net keleto kolegų signatarų dalyvavimas Z. Šličytės diskreditavimo akcijoje motyvuojamas net emociniais, nepamatuotais, akibrokštiškais pareiškimais ir net apskelbta žinia apie narystės SK atsisakymą/sustabdymą.

 1. Lietuvos Nepriklausomybės akto Signatarai pagal seną nuo Imperijų griūties prasidėjusią „Tautų pavasario“ tarptautinės teisės tradicija yra: Lietuvos valstybės atkūrimo/atstatymo autoriai; konstitucingumo pagrindų autoriai; Tautos ir valstybės suvereniteto sudėties suformavimo autoriai; valstybinės jurisdikcijos ir teisėtvarkos sistemos pagrindų autoriai; valstybės ekonomikos, ūkio sistemos ir nuosavybės teisinių pagrindų autoriai; tautinės kultūros švietimo ir mokslo pagrindų autoriai; socialinių pagrindų harmoningo vystymosi autoriai; užsienio politikos pagrindų ir valstybės pripažinimo tarptautinių lygių pamatų autoriai. LR AT deputatai/signatarai yra čia išvardintų visų aštuonių Tautos ir jos valstybės raiškos pagrindų kūrėjai. Didžiausia problema, kad per 30 metų išrenkami Tautos atstovai – VP išvardintus aštuonis valstybės pagrindus jau labai stipriai išardė, išdarkė, išnaikino.

Dėl to aukščiau nurodytu, specialiu įstatymu (2003-10-16 Nr.IX-1789) yra nustatyta, kad signatarai turi išskirtini statusą (2 ir 3str.) teises ir pareigas (4str.) ir socialines garantijas (6-13str.). Tai LR piliečiai – Valstybės atkūrimo statybos darbų atlikėjai. Tai reiškia, kad Signataro specialus statusas pripažįstamas ir įteisintas Valstybės jurisdikcijoje – de jure ir de facto. Tai reiškia, kad nei Sąjūdis (LPS), nei V. Lansbergis, ar dar kas nors nepagrįstai ir neteisėtai susireikšminęs, uzurpacinių užmačių turintis fizinis ar juridinis asmuo neturi jokios juridinės ir moralinės teisės kvestionuoti šių politinių ir teisinių faktų.

Visose vakarų civilizacijos valstybėse yra ištobulinti valstybinio etiketo nuostatai, kurių yra preciziškai laikomasi. Yra atitinkamos tarnybos užtikrinančios išskirtinę padėtį turinčių asmenų teisių ir pareigų, valstybinių procedūrų ir ceremonijų laikymąsi, atitinkamų etiketo, diplomatinių ir kitų nuostatų pagrindu. Lietuvoje deja, net per 32 metus dar nėra stabilių nuostatų ir kriterijų. Todėl valstybės politikai 2022 metinės Kovo 11-osios šventės metu gali sau leisti vykdyti grupines ir asmenines politinės reklamos akcijas, nieko bendro su tiesa neturinčiais melagingais pareiškimais, žeminti ir tyčiotis iš valstybės pagrindų kūrėjos. Tris dešimtmečius šią valstybinę šventę minint iškilmingo Seimo posėdžio formatu, staiga pereita į teatrinio/koncertinio lygmens renginį, kuriame galima viskas kaip gatvėje: paleisti žiniasklaidos atstovų išpuolius, nekorektiškų svečių toleruojamų pažiūrų propagavimą, nebalansuotos psichikos būklės asmenų „intermedijas“ ir etc. LR AT deputatų/ signatarų įstatymų įteisinta išskirtinė ir speciali veikla yra dviejų sudėtinių dalių turinio: individuali veikla įstatymų nustatyto statuso ir suteiktų teisių bei pareigų pagrindu ir kolektyvinė veikla – sutelktai SK sudėtyje. Klubas veikia įstatymų nustatytų statuso pagrindu, vadovaudamasis įstatais, įregistruotais JAR. Klubo veiklos forma – asociacija40. Įstatų turinyje yra tokie Tautai ir valstybei svarbūs dalykai kaip: Valstybingumo stiprinimas, demokratijos ir parlamentarizmo puoselėjimas, tautiškumo, patriotizmo tradicijų tąsa, Lietuvos vidaus ir užsienio politikos nagrinėjimas ir pasiūlymų valstybės institucijų teikimas ir t.t. Klubo tikslus realizuoja ir veiklą organizuoja – valdymo organai (vienasmenis ir kolegialus). Jų kompetencija nustatyta įstatuose, detalizuojama visuotinio narių susirinkimo sprendimais. Klubo nariai yra signatarai ir visi LR AT deputatai, kurių balsavimo dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo metu buvo išvykę bei išrinkti po 1990-03-11 ir nepraradę Tautos jiems suteikto mandato.

Itin svarbus yra vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Jis yra oficialus klubo vadovas. Jo kompetencijai įstatuose yra nustatytas konkrečių funkcijų paketas (5.5.1.-5.5.3.p). Eilę metų šias pareigas eina kolegė Birutė Valionytė ir tai ne atsitiktinumas. Jos veikla iki šiolei yra geriausiai atstovaujanti klubo tikslus ir funkcijas. Jos kompetencija ir gebėjimais pasitiki dauguma klubo narių (išskyrus keletą nesantūrių ambicijų asmenų). Ryškiausiai ir garbingai vykdomos oficialios klubo vadovo pareigos yra teisėtai ginti Signatarų statuso garbę ir orumą bei tinkamai vykdyti šiems reikalams įstatų nustatytas funkcijas. Todėl prezidentės veikla negali būti varijuojama pagal VP pageidavimus arba atskirų signatarų norus ir „matymus“. Pabrėžtina, kad prezidentė Birutė Valionytė Signatarų valstybinio statuso teises nuosekliai ir ryžtingai gina jau 18 metų. Todėl net Estijos Respublika, prieš 2021m. Kovo – 11-os šventes, apdovanojo Lietuvos SK prezidentę Estijos Respublikos Marijos žemės ordinu ( Estijos Respublikos Prezidentės 2021-02-23 dekretas).

Nuo įstojimo į ES pradėtas vykdyti parengtas tikslinis signatarų palaipsninio išstūmimo ir pašalinimo iš Lietuvos politinės socialinės ir istorinės erdvės projektas. Pradžia buvo prezidento V. Adamkaus Vasario 16-osios minėjimas, į kurį vietoj signatarų buvo pakvieti pramogų šou ir verslo atstovai. Jį ištobulino ir išvystė D. Grybauskaitė, sugalvojusi Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejaus proga vietoj atitinkamų valstybinių apdovanoti savo asmeniniais už valstybės lėšas užsakytais ir pagamintais medaliais?!41. Finišo akcentą sumodeliavo ir realizavo dabartinio LR Seimo 2022 Kovo 11-osios šventiniame renginyje (naujo formato projektas) valdančiosios koalicijos atstovų suorganizuotas ir įvykdytas grupinis išpuolis prieš vieną iškiliausių Sąjūdžio lyderių ir LR AT nepriklausomos valstybės pamatų kūrėją Dr. Z. Šličytę. Tai akivaizdus mobingas.

Nuo D. Grybauskaitės kadencijos pradžios jau antras dešimtmetis signatarai valstybės dieną (Liepos 6-oji) švenčia ne kartu su VP, o atskirai, vykdami kasmet ant pasirinkto istoriškai svarbaus Lietuvos piliakalnio. Su savo sudėtinėmis vaišėmis praleidžia laiką sugiedodami valstybės himną. Toks šventimo būdas jau patiko ir naudojamas ir kitų organizacijų veikloje. Tai galėtų tapti nacionaline regionų ir rajonų bendruomenių šventine tradicija, puoselėjančia etnografines tautines vertybes, ugdančia susitelkimą, vienybę, aukštus moralinius ir dorovinius pagrindus.

Signatarai nevienareikšmiškai, ryžtingai pasisakė dėl VP prieš Z. Šličytę vykdytą nepagrįstą, neteisėtą ir amoralų išpuolį. LR Seimo valdančioji dauguma, norėdama SK palaikymo savo neteisėtai ir amoraliai akcijai, surengė signatarų susitikimą su Seimo pirmininke. Į jį 2022-03-16 susirinkusi SK narių daugumą nepateisino brutalios akcijos dalyvių vilčių. Ryškiai, aiškiai artikuliuotai pasmerktas išpuolis prieš kolegę. Argumentuotai išreikštas jos kalbos svarbos ir turinio palaikymas. Politinių vadovų neteisėtas, nepagrįstas ir įžeidus elgesys buvo pasmerktas ir pareikalauta, kad būtų atsiprašoma, o akcijos organizatoriai būtų atitinkamai įvertinti. Signatarai, kalbėdami jiems įprastu stiliumi, išsakė gausią Seimo ir vyriausybės veiklos kritiką, nurodė visą eilę svarbių problemų, pateikė jų sprendimo pasiūlymus. Tačiau nors ir dalyvavo gausus žurnalistų (LRT, BNS, delfi ir kt.) būrelis, tačiau visuomenė apie tai nebuvo informuota. Pvz., tai patvirtina : J. Skėrytės (BNS) LRT.Lt., 2022-03-16, 14:19. 12-os sakinių straipsnis „Signatarai ragina dabartinę valdžią stiprinti krašto apsaugą ir labiau telkti visuomenę.“42. Jau seniai veikia ydinga praktika, kas nepatinka valdžiai tas nutylima, slepiama…

Bendros tyrimo išvados ir apibendrinimai

 1. 2022m. paskelbti Konstitucijos metais:

– 100 m. kaip buvo priimta 1922-08-01 Pirmosios Respublikos -Valstybės Konstitucija.

– 30 m. kaip buvo LR AT parengta ir pateikta Tautai ir 1992-10-25 Tautos referendumu priimta Antrosios (atkurtos) Lietuvos Respublikos konstitucija.

 1. LR Valstybės atkūrėja ir LR Konstitucijos projekto viena iš rengėjų, LR AT deputatė Dr. Zita Šličytė, 2022-03-11 valdančiosios koalicijos valstybės politikų grupės organizuotų išpuolių buvo paniekinta, pjudoma ir puolama. Tai nepaneigiamas įrodymais grindžiamas juridinis faktas.
 2. Dėl LR Konstitucijos ir įstatymų nustatytų VP pareigų netinkamo vykdymo ir VP elgesio kodekso normų nesilaikymo, išpuolį organizavusių ir jame dalyvavusių VP elgesys turi būti nustatyta tvarka ištirtas ir įvertintas. Būtina nutraukti LR AT deputatų ir signatarų diskreditacijos programos vykdymą.
 3. Valstybės atkūrime nusipelniusi Lietuvos piliečių pagarbos užtikrinimas, jų garbės ir orumo gynimas turi didelę ir svarbią moralinę, politinę ir teisinę reikšmę jaunosios karto auklėjime ir istorinę moralios politikos ir teisės išsaugojimo prasme. Pagarba Valstybės kūrėjams ir atkūrėjams turi didesnę nei bendrąją reikšmę. Tai yra moralinis indikatorius.
 4. Situacija pasaulyje ir ES erdvėje iš mažos šalies kaip Lietuva reikalauja išmintingo elgesio Tautos nacionaliniams ir jos valstybės interesams bei išskirtinio trigrandžio būvio politinėje veikloje: protingumo, gudrumo, budrumo. 6. Karo Ukrainoje sąlygomis užaštrinta Lietuvos nestabilumo ir nesaugumo būsena, jos neapibrėžtas tęstinumas reikalauja iš VP kardinaliai peržiūrėti vykdomos vidaus ir užsienio politikos kryptis, jų strategiją ir taktiką. Prioritetu laikytini Tautinės sąmonės ir suverenios valstybės būsenos puoselėjimas ir stiprinimas. Dabartinė vykdoma politika su „globalios Lietuvos vizija“ ir seksualinių bei tautinių mažumų „teisių tobulinimu“ netruks atvesti į pražūtį.
 5. VP suvokiant ir matant negebėjimo užtikrinti pozityvų šalies valdymą, geriausia išeitis ir didžiausia nauda Tautai ir valstybei visada yra politinės veiklos nutraukimas prieš terminą ir naujų rinkimų organizavimas.
 6. Akivaizdus naujų, organizuotų, stiprių ir kvalifikuotų politinių jėgų (organizuotų struktūrų) būtinumas. Jų pagrindinis politinis credo – išlaikyti etninę ir kultūrinę Lietuvos tapatybę, kaip lietuvių Tautos išlikimo ir istorinio tęstinumo garantą ir pagrindą. Jos turėtų užtikrinti nuoseklų valdžios pereinamumą. Senosios, per 32 metus susikūrusios ir merdinčios bei visiškai supanašėjusios ir faktiškai mirusios partijos negali būti reanimuojamos. Todėl turi likti tik istoriniu reliktu.
 7. Privalu sugrąžinti į valstybės valdymo prioritetus nacionalinę vertybinę politiką, padaryti ją Lietuvos valstybinės galios pagrindu. Tiksliai vertinti politinę, ekonominę ir socialinę realybę. Atsikratyti ES tarpstančios, tragiškai amoralios politikos bruožų.
 8. Lietuvai, mažai valstybei gyvybiškai pavojinga užsienio ir vidaus politikoje vartoti provokacinius, radikalius, skandalingus veiksmus. Jų būtina atsisakyti.

(Deja, dabartinė Lietuva veikia su politinių ir tarptautinių skandalų mėgėjų ir rengėjų įvaizdžiu).

Dr. Eimantas Grakauskas, 2022-05-01

 

 

 

 

 

Naudotų šaltinių sąrašas :

 1. Z. Šličytės kalbos pilnas tekstas. Skelbta : Alkas. Lt., 2022-03-11; Tiesos. Lt., 2022-03-11; laikraštis „Šiandien“, 2022-03-19, Nr. 11-12, psl. 4. Turėtų būti prieinamas LR Seimo videoarchyve .
 2. Iš kasmetinėse šventėse pasakomų kalbų, pvz. : Z. Vaišvila, 2013-01-13, „Sausio 13 byla ir D. Grybauskaitės veikla kitoje barikadų pusėje.“; E. Bičkauskas, 2019-03-11, „Mes didžiuojamės tuo, kad Lietuva patikėjo mums atkurti Nepriklausomą Lietuvą.“; B. Valionytė, 2020-03-11, „Ir po 30 m. neturime ilgalaikės lietuvių tautos išlikimo strategijos.“
 3. N. Kitkauskas. Nejaugi mes leisime įvykti Vilniaus Aukštutinės pilies griūčiai. Alkas. Lt., 2015-11-18; B. Kulnytė. Armagedonas dar laukia. Respublika, 2016-12-30, psl.13; Gedimino kalnui dar reikia archeologų pagalbos. Alkas. Lt.,2020-02-28.
 4. Kas trukdė Z. Šličytei sakyti kalbą ir demonstratyviai paliko salę (sąrašas). Alkas. Lt., 2022-03-14; D. Kupreckienė. Baubikų sąrašas. 2022-03-13, FB.
 5. ŽTOK 2022-04-11 raštas Nr. ZTOK – 22/04/11- 01 „Dėl atsiribojimo nuo viešų neapykantos apraiškų ir diskriminacinių praktikų nutraukimo.“
 6. R. Ozolas. Per lėtinį bankrotą. Vilnius,2011, psl. 1-310 ; A. Jokūbaitis. Liberalizmas kaip politinė religija. Vilnius,2017, psl. 1-246; Politinis idijotizmas. Vilnius,2019, psl. 1-180; V. Radžvilas. Sunki laisvė. Vilnius, 2005, psl. 1-223: Kiek kartų gali atgimti tauta. Vilnius, 2018. Psl. 1-347.
 7. R. Aušrotas. Multikultūrinės Lietuvos kūrimo pradžia. ProPatrija,2022-04-05.
 8. Visuomenė partnerystei sako aiškų „ne“. Alkas. Lt., 2022-04-05.
 9. LR Konstitucinis akta „Dėl LR narystės Europos Sąjungoje“.2004-07-13, Nr.IX-2343.
 10. LR Valstybės politikų elgesio kodeksas.2006-09-19 įstatymas Nr. X- 816.
 11. R. Karbauskis-Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo diskusijoje „Apie politikė laisvę nuo atsakomybės“. Respublika, 2022-03-12/18, Nr.10, psl. ir „ Kas bus toliau ir ką turėsime daryti ?“ Savaitė su TV, 2022 -03-17, psl.26-28.
 12. G. Penkūnas. „Kovo 11-osios minėjime – Aukščiausiosios Tarybos deputatės akibrokštas: šokiruoti kalbos salę paliko“…,2022-03-11, psl.10-11.
 13. A. Krupavičius ( žiūr. šio sąrąšo 11 p. Žalgirio diskusija) + Respublika, 2022-03-12/18, Nr.10, psl.8.
 14. Autorius-Žmonės.lt.15 min. Z Šličytės kalba Seime sukėlė žinomų žmonių pyktį:…, T.V. Raskevičiaus pasisakymas,2022-03-11, psl.3.
 15. M. Lingė – pasisakymas, Alkas, lt.,2022-03-11, D. Kuolys. Būtu liūdna, jei lietuviai prarastų savo tėvynes parlamentą.
 16. J. Bieliauskai. Signatarų klubo prezidentė Valionytė…,2022-03-11, ELTA, LRT.lt.
 17. A. Stankūnas. Įsidėmėkime juos ir prisiminkime. 2022-03-11. Tiesos.lt.
 18. Z. Vaišvila. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės pranešimas spaudai. 2022-03-12 ; Vienybė, tačiau ne melo pagrindu. Respublika,2022-03-16 ; + Alkas. Lt.
 19. D. Kuolys .Būtu liūdna, jei lietuviai prarast savo tėvynės parlamentą. Alkas.lt., 2022-03-13.
 20. J. Laučiutė. Viešpatie, gelbėk mūsų sielas. 2022-03-13, Laikmetis ; Tiesos. Lt., 2022-03-15.
 21. R. Čepaitienė. Tiesa atvyksta Trojos arkliu. Alkas.lt.
 22. Beprecedentis puolimas prieš Z. Šličytę. Respublika,2022-03-15 ; O. Strikulienė. Apie cenzūrą, tikruosius provokatorius ir „vieną tiesą“. Savaitės žmogus. Respublika, 2022-03-19/25, Nr.11.
 23. Gen. Prokuroro ( E. Pašilis ) patvirtintos , 2020-03-30 Nr. 17.9 *4265ADOC-V1.0 Metodinės rekomendacijos ikiteisminio tyrimo dėl neapykantos nusikaltimų ypatumai…
 24. V. Daujotis. Jau ėmė kaltis tipiški totalinės valstybės daigai. Respublika, 2022-03-19/25, Nr.11 ; Pro Patria, 2022-03-20.
 25. A. Jokūbaitis. Tragedija dar neatėjo į Lietuvą, tik stovi ant mūsų namų slenksčio. Tiesos. Lt., 2022-03-20.
 26. S. Dambrauskas. Z. Šličytės kalba seime ( tebūnie išklausyta kita pusė ). Respublika, 2022-03-26.
 27. Z. Šličytė. Iš Sąjūdžio idealų nieko neliko. Respublika, 2018-08-09 ; Trinamas žmogaus ryšys su valstybe. Alkias. Lt., 2018-06-21 ; Baltos varnos egzekucija. Respublika, 2021-04-18 ; Laisvė ir palaidumas. Respublika, 2022-02-17.
 28. R. Maceikianecas. Lietuvos lenkai – kas je yra?. Pogon. lt. + Tiesos . lt. ; Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas. MRU,2014, psl. 1-571.
 29. TAR, 2003-10-16 NR. IX – 1789, identifikacinis kodas 1031010 ISTAO IX- 1789, galiojanti redakcija 2020-11-14.
 30. Pasisakymo ŽŪM salėje, 2012-02-12 tekstas. E. Grakausko asmeninis archyvas.
 31. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs E. Bičkausko skundą Gen. Prokuratūrai pateikti info apie Rusijos teisinės pagalbos prašymą, skundą patenkino. Teismai.lt, 2015-11-02.
 32. E. Grakausko asmeninio archyvo sudėtyje – didelis dokumentų blokas.
 33. R. Bauraitė. Signatarų klubo prezidentė B. Valionytė iš D. Grybauskaitės laukia vieno žodžio. Lrytas.lt.,2018-02-13.
 34. R. Ramelienė. Vasario 16-ją signatarai švęs atskirai. Lietuvos žinios, 2018-01-18; Lryto televizijos laida 24/7, 2018-02-17. Vedėja D. Žeimytė. Turinys skirtas signatarų pažeminimui ir paniekinimui.
 35. D. Plikūnė. Atstumtais pasijutusių signatarų atstovė skaudžiai kirto Grybauskaitei : sausio 13-ją buvome truputį skirtingose barikadų pusėse. delfi. lt., 2018-02-13.

36.Žiūreti šio sąrašo 19 p. šaltinį.

 1. K. Jaskeliavičius. Slaptoji naujųjų laikų Lietuvos istorija. Vilnius, 2020,psl. 1-333.
 2. V. Sinica. Prašau skirti kelias minutes savo laiko ir paklausyti kokią propaganda buvo bent dešimtmetį šeriami Lietuvos gyventojai. Tiesos .lt.,2022-03-03.
 3. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (PRIG) pranešimas spaudai. 2022-04-12 ; PRIG skundas Klaipėdos apygardos prokuratūrai, 2022-04-02 ; PRIG skundas Klaipėdos apylinkės teismui, 2022-04-21.
 4. LR Asociacijų įstatymas, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01.Žin.,2004, Nr.25-4-745.
 5. Dokumentinė info. E. Grakausko asmeninis archyvas.
 6. J. Skirytė, BNS, 2022-03-16, straipsnis apie signatarų susitikimą su Seimo pirmininke. Skirtingais pavadinimais ir skirtinga, gausiai cenzūruota informacija, 8-ių sekundžių skirtumu, publikuotas: LRT. lt. ir delfi.lt. ,2022-03-16.