Kęstutis K.Urba. RAMŪNAS KARBAUSKIS NEŽINO NE TIK DEMOKRATIJOS ELEMENTORIAUS

RAMŪNAS KARBAUSKIS NEŽINO NE TIK DEMOKRATIJOS ELEMENTORIAUS

Nežinau kaip gi baigsis šiuo momentu vykstantis slaptas balsavimas dėl Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio pašalinimo iš šio posto, tačiau kad komedija diktuojama daugumos absoliutaus teisinio neraštingumo tęsiasi, tampa aišku pažvelgus vien jau į Seimo statuto  217 str. nuostatą:

217 straipsnis. Pasiūlymas atleisti pareigūną

  1. Pareiškimas dėl kurio nors pareigūno atleidimo įteikiamas Seimo Pirmininkui, o dėl Pirmininko atšaukimo – Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui. Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku, kai jis laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą.

Kadangi Prezidentas Gitanas Nausėda šiuo momentu yra Japonijoje imperatoriaus inauguracijos ceremonijoje, o Seimo Statuto 29 str. sako, kad  29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas

  1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais: 1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų

tai ir seniūnų sueigos, ir darbotvarkės tvirtinimo, ir R.Baškienės žodžiai iš šio plenarinio posėdžio pirmininko vietos, kad prasideda slaptas balsavimas, kuriam kai kas galėjo reikšti prieštaravimą, t.y. plėtoti svarstymą, o ir seimūnų asmeniški svarstymai, tarimaisi prie balsadėžės ar įtikinėjimai šiuo momentu yra absoliučiai niekiniai ir neturi teisinės galios.

Sekantis loginis absurdas išlenda iš paties Seimo nutarimo už kurį balsuojama teksto:

„Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo narių grupės siūlymą atleisti iš Seimo Pirmininko  pareigų Viktorą Pranckietį ir vadovaudamasis Seimo statuto 218 straipsniu, n u t a r i a:…“

Tas 218 straipsnis nieko nekalba apie atleidimo pagrindą, o tik numato pačią atleidimo tvarką ir procedūrą (– to betrūko, kad jos būtų nesilaikoma), todėl  teiktas atleidimo pagrindas yra ne V.Pranckiečio veiklos neatitikimas Seimo pirmininko prievolėms, o grupės Seimo narių suokalbis be jokio „teismo“. O tai jau yra grubus demokratijos pažeidimas. Tiesa, grupė Seimo narių pasirašė ir po „jarlyku“ – taip vadinamu pareiškimu, nors Seimo statutas tokio dokumento nenumato, tačiau kai yra reikalas sukurti tam tikro grupės seimūnų teisėtumo  miražą, į darbą paleidžiama visa nauja juridinė demagogija.

Panagrinėkime ir šio pareiškimo tekstą kuriame:

pirmiausia apeliuojama į atsakingo valdymo konstitucinę nuostatą, nors konstitucijoje atsakingumo terminas yra tesurištas su ministrais (96 str.) bei vyriausybe, Krašto apsaugos ministru ir Ginkluotų pajėgų vadu (140 str.),

antra, Seimo pirmininkui inkriminuojama besąlyginis nesivadovavimas Tautos ir valstybės interesais (viešo šmeižto požymiai),

trečia, teigiama, kad Seimo nariai turi pasitikėti pirmininku, nors demokratijose svarbu ne pasitikėjimas neribotą laiką, o periodinis atsiskaitomumas,

ir, pagaliau, ketvirta, teigiama, kad Seimo pirmininkas sistemingai veikė prieš suburtos koalicijos memorandumą.

Po viskam, dar, vėlgi, absurdiškai apeliuojama į vadovavimąsi ta pačia aukščiau paminėto 217 straipsnio nuostata, nors, kaip pabrėžiau – Prezidentas yra užsienyje.

Ketvirtas teiginys yra netiesa, nes Seimo pirmininkas buvo nusistatęs tik prieš vienintelę – jo nušalinimo nuostatą, bet ne prieš vaiko pinigus ir kitas rožines suburtos koalicijos svajones ar realesnius dalykus. Kitaip tariant, tai yra šmeižtas užslėpta forma.

Pasitikėti pirmininku galima arba ne, tačiau svarbiausias dalykas, kad jis vykdytų savo paties įsipareigojimus ir prievoles numatytas Seimo statutu. Žinoma, mūsų demokratijos tradicijose ir „krugovaja poruka“  papročiuose bei politinėje antikultūroje yra visiškai nepriimta, kad Seimo pirmininkas periodiškai atsiskaitinėtų Seimui už tai, ką jis žadėjo dar 2016 metų lapkričio 14 dieną, kai buvo renkamas į pirmininkus:

„Dau­ge­lis par­ti­jų pa­si­sa­kė už Sei­mo dar­bo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mą, Sei­mo, kaip ins­ti­tu­ci­jos, au­to­ri­te­to ir tei­gia­mo įvaiz­džio vi­suo­me­nė­je at­kū­ri­mą.“

Būtent, kaip atstovavusiam seimūnus Seimo pirmininkui V.Pranckiečiui sekėsi didinti Seimo darbo efektyvumą, jo autoritetą ir teigiamo įvaizdžio sukūrimą, o tai ir yra  antro valstybės pareigūno rinkiminės programos, jei ją tapatinti su pretendento prakalba[1], pikas, ir turėjo būti atraminiu tašku atitikimo ar neatitikimo jo rinkiminiams pažadams bei realiems darbams vertinimo procedūroje. Toks yra demokratijos elementorius, nekalbant apie kitus tos kalbos momentus ar jų išplėtojimą opozicijos klausimų – pretendento atsakymų „apsišaudyme“.

Nieko tokio dabar neregime, o tiesiog, grupė susimokiusiųjų seimūnų, kažkodėl nutarė, kad restauratorius G.Kirkilas bus geriau, atseit, valstybei už profesorių V.Pranckietį. O tai reiškia, kad Ramūnas Karbauskis grubiai ignoruoja demokratijos elementorių – atsiskaitomumą už rinkiminius pažadus, nes vadovaujasi bolševizmu – „vsio rešajut svoji kadry“ (rus. viską lemia savi kadrai).

Jei G.Kirkilas ar tas pats R.Karbauskis teiktų Seimo darbo, nuo kurio įstatympataisdavystės aptarnavimo chaose bloga su kuo bepakalbėčiau –  visiems prie jo esantiems, reformą, kuriai, pirmiausia  yra reikalinga pagrindinių valstybės rodiklių hierarchizacija, prioritetinių įstatymų – labiausia gerinančių tuos rodiklius sąvokos įtvirtinimas tarp tų daugiau nei 1200 „užraugtų Seime“ ir šimtų dar nokstančių vyriausybės posėdžių ir procedūrų konvejeryje, o ir pats per trejus metus „apsišaudęs“ ir perpratęs egzistuojančią sistemą Seimo pirmininkas bandytų teikti dar stipresnį reformos projektą, Seimo nariai iš tiesų galėtų pasirinkti vieną ar kitą efektyvesnio darbo Lietuvai perspektyvą. Tačiau nei iš tolo to nėra ir nenusimato, nes gudrokam, bet ne išmintingam R.Karbauskiui, be kita ko, svarbu parodyti, kad jis tebėra „vierchas“ – pastatė premjeru Skvernelį, nori nenori skiria Seimo primininką, nors iki prezidento kėdės, proto bei išminties šaškininkui ir pritrūko.

Seimui akivaizdžiai trūksta pirštos ir deklaruotos darnos, o štai berašant atėjo ir rezultatas, kurio laukiau: „Už tai, kad V. Pranckietis būtų neatleistas balsavo 5, sugadinti buvo 11 biuletenių, o tai, kad atleisti – 63. Tam, kad Seimo pirmininkas būtų atstatydintas, reikėjo ne mažiau kaip 71 balso „už““.[2]

Eilinė seiminė niekdirbystės komedija, kokia buvo ir energetikos politika, Lietuvai sutaupusio dr.Alg.Butkevičiaus milijardus neišrinkime į Seimo vicepirmininkus 2016 11 14 – ir tiek, su neteisėtumo elementais. Ir nors man asmeniškai V.Pranckietis yra žymiai priimtiniau už G.Kirkilą, visgi, teisėtumo valstybėje vardan, reikalauju anuliuoti balsavimą ir vykdyti balotiravimąsi į Seimo pirmininkus pagal tikrą demokratijos elementorių atitinkančią procedūrą: nustatyti atsakingus asmenis ir pareigūnus dėl kurių nepavyko padidinti Seimo darbo efektyvumo, perėjimo prie  rėmimosi mokslo, o ne ministerijų „kėdžių“ išmone, bei surengti visų pretendentų reikiamas varžytynes, kuriose, beje, V.Pranckietis, manau, turėtų didžiausius šansus, o ir opozicija, ir R.Karbauskis pateiktų daug racionalių siūlymų. Lietuvos labui.

Tuo metu, ir bankų ruporo Nerijaus Mačiulio, kuris vakar LRT forume „ Kiek mums kainuos Gerovės valstybė?“[3] išdėstė, kad Lenkijoje bei Vengrijoje priimtus bankų apmokestinimus vetuoja Europos Komisija, kadangi šie neatitinka ES sutarties raidės, labai reikalingas Lenkų sąjungos projektas, jei jis būtų su dar dešimties bankų įsileidimu, yra atmestas. Pamanykite, ta ES sutartis prieš dešimtmečius buvo surašyta remiantis primityviu, atseit, stabilaus ES ekonomikos augimo modeliu be jokio oligopolių, kurie, kaip taisyklė, susimeta į kartelius, bei smaugia pampdami ekonomikas kainų politika, susiformavimo vertinimo. Kaip tik Europos reikalų komitetas dėl to turėtų gerokai pasišakoti,  kelti bangas net Briuselyje, nežinančiame Lietuvos specifikos, bet jei G.Kirkilas užsiima intrigomis ir gudriai pakišo koją R.Karbauskio autoritetui, tai „63“ Karbauskio bendrininkams, iš kurių dabar bus dar ir išsityčiota, dėl šių dalykų vertėtų gerai susimąstyti. Kaip ir mokytis tikros, realios demokratijos procedūrų ir Seimo pirmininko, ir premjero, ir pačių savo atsakomybėje bei atskaitomybėje.  

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/007c7c40ab1511e68987e8320e9a5185

[2] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/visiskas-valstieciu-pralaimejimas-pranckietis-po-slapto-balsavimo-issaugojo-posta.d?id=82586853

[3] https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000082008/lrt-forumas-finansu-ministras-isitikines-balsavimas-del-pranckiecio-neuzgos-biudzeto-projekto-pateikimo-seimui

Kęstutis K.Urba