Aldona Marija Gedvilienė. SĄJŪDŽIO 30-METIS IR JO PRASMĖ

Iš esmės baigdami Sąjūdžio 30-io progai skirtų straipsnių seriją, spausdiname dar vienos Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto narės, vienos iš pagrindinių Lietuvos Visuomenės Tarybos įkūrimo idėjos autorių, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės straipsnį, skirtą dabar Lietuvoje Sąjūdžio 30-ies metų fone besiformuojančių visuomeninių judėjimų sąveikai, siūlant joms apsijungimą lygiateisiais pagrindais, sušaukus Lietuvos Visuomenės Tarybą, kaip vienijančią bendrai koordinuojamiems darbams Lietuvos labui. Redaktorius.

 

                              Sąjūdžiui 30!

 

Kokie nuostabūs buvo šiomis dienomis  vaizdai per LRT! Prisiminėme Sąjūdį, jo gimimą, pirmuosius mitingus…Žmonių minia… tiesiog visi susirinko to paties jausmo vedini… Sąjūdis – tai Tautos šviesa, tai kelio pasirinkimas į kurį atvedė širdies troškimas, širdies skausmas, širdies šauksmas… Sąjūdis – tai Tautos Šviesa, Tautos tikras veidas!

Tarybinis tamsos šleifas vis dar plevena virš mūsų, aptemdydamas žmonių protus ir tai rodo kai kurių žema moralė (nesibaigiantys apgaudinėjimai, korupcija, sukčiavimai ir pan.).  

Mūsų mintis įkurti Lietuvos Etikos Universitetą yra tikrai savalaikė! Juodosios  jėgos, pasinaudodamos mūsų dvasiniu silpnumu, noru būtinai  vadovauti ir vis kurti naujas organizacijas – tikrai puikiai skaldo Lietuvą…

Koks šviesus, galingas ir stiprus buvo visaliaudinis Sąjūdis, kuris sugebėjo pakelti visą Tautą kelyje į Nepriklausomybę! Dievas ir Šventoji Motina Marija – tikrai buvo su mumis! Visų širdys liepsnojo pačia tauriausia, šviesiausia liepsna, niekas neprisiminė apie gręsiantį pavojų…tamsos poveikis buvo ignoruojamas…

Prisiminkime, kaip skambėjo V.Kudirkos Tautiška Giesmė, kuri sklido iš pačių šviesiausių sielos gelmių, atrodė, kad ji plaukia tiesiai į dangų…

Ar galėjo kas nors pagalvoti, kad tautoje slypi tiek Šviesos, Ryžto, ir Laisvės troškimo! Gaubę mus juodi debesys neatlaikė ir parodė tikrą Tautos veidą: Nepriklausomybės ir LAISVĖS troškimas, giliai slypėjęs Tautos Žiedo širdyse, prasiveržė į Šviesą į Laisvę ir to noro nebegalėjo niekas sustabdyti…

Šiandieną, dabar, Tauta vis valosi nuo praeities šešėlių ir ateis diena, kai kartos pasikeis ir nauja karta perims Sąjūdžio veržlumą, nušluos viską kas trukdo nuo ateities kelio  ir kai Lietuva išsivalys nuo praeities purvo, nuo sąmonės nešvarumų, Lietuva tikrai susivienys ir atgims naujam, padoriam, teisingam, šviesiam gyvenimui!

LIETUVOS FORUMAS (LF) – Tautos Žiedas gal ATGIS, sukvies visus šviesiausius  Tautos Protus, bendromis jėgomis atstatys žmonių Moralę ir Lietuvos kūrimas bus šviesus ir dalykiškas, tik tada žmonės nebėgs iš Lietuvos, kai supras, kad mūsų ateitis visų mūsų rankose, mūsų vienybėje ir atkakliame darbe.

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis komitetas pasiryžęs artimiausiu metu sukviesti Lietuvos Visuomenės Tarybą, į kurią bus sukviestos visos pažangiausios Lietuvos jėgos bendram darbui ir reikalai pajudės: dings nusivylimas, nepasitikėjimas ir susvetimėjimas.           

„Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą“,- kviečiame visus Lietuvos žmonės: kiekvieną vakarą, prieš einant miegučio, sukalbėkime tai, ir mūsų troškimai tikrai išsipildys, nes mintys realizuojasi!

Sąjūdis – tai ne paprasta minia, o minia suvienyta ŠIRDŽIŲ ir bendrų troškimų. Petys prie peties, ranka už rankos (Baltijos kelyje), apjungti galingos vienybės, kuri ilgai slypėjo užslėpta giliai pasąmonėje. Proveržis buvo toks galingas, kad nuvedė į PERGALĘ! NEPRIKLAUSOMYBĘ IŠKOVOJOME, BET REZULTATAS NUVYLĖ, TAI KAS TOLIAU?

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS laukia didelis darbas!