2024 m. kovo 22 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime „Neliečiamosios VRK ir Ingrida Šimonytė“

2024 m. kovo 22 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime „Neliečiamosios VRK ir Ingrida Šimonytė“

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas po skundo trūkumų pašalinimo vis tik atsisakė priimti 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvio Eduardo Vaitkaus skundą dėl 2024-02-20 VRK sprendimo Nr. Sp-33, kuriuo kitai šios politinės kampanijos dalyvei Ingridai Šimonytei buvo sudaryta galimybė šiuose rinkimuose būti paremtai tik elektroniškai ir tenkintas I. Šimonytės prašymas neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų.

Tai padaryta, pažeidus Rinkimų kodekso 79 str. 1 d., nustatančią tik popierinių parašų rinkimo lapų išdavimą, ir pačios VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90cd1b1174f211eaa38ed97835ec4df6) patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 20. punktą: „Pretendentai į kandidatus… piliečių iniciatyvos portale „Rinkėjo puslapis“ registruojami popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo dieną.“ T.y. be popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo prisijungimas prie elektroninio parėmimo pretendentui nesuteikiamas.

I. Šimonytei paprašius VRK sustabdyti jos elektroninį parėmimą, www.vrk.lt paskelbta, kad I. Šimonytei 2024-02-21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024-02-26 d. buvo grąžinti VRK (https://rdm.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-paremimas/1786/78390/pretend). Tačiau nėra jokio VRK sprendimo dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo I. Šimonytei. Ar šie sunumeruoti lapai tikrai buvo atspausdinti ir išduoti I. Šimonytei? Dėl jų išdavimo nėra VRK sprendimo, juose, pagal VRK skelbiamą informaciją, nesurinktas nė vienas parašas.

VRK atsisakė šiuos dokumentus dėl I. Šimonytės pateikti E. Vaitkui. Teismas atsisakė priimti E. Vaitkaus skundą, kuriuo skundžiamas šis VRK atsisakymas. Tokie „lygiateisiai“ Respublikos Prezidento rinkimai vyksta Lietuvoje.

2009 m. ir 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinių kampanijų dalyvių VRK pateikti dokumentai buvo skelbiami viešai www.vrk.lt. Laikas bėga, „demokratija“ ir „viešumas“ Lietuvos valdyme sparčiai progresuoja.