XIV-oji Susitelkimo večija. Reikalavimai dėl žmonių teisių ir orumo išsaugojimo

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų  ir politinių partijų susivienijimo, fb: Susitelkimas, el.p.: susitelkimas@gmail.com

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos

fb: Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt     

 

R E I K A L A V I M A I
dėl žmogaus teisių ir orumo išsaugojimo, leidžiant ir priimant įstatymus bei kitus dokumentus

2020 m. gegužės 21 d.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir tuo pačiu į asmens laisves ir teises.

Visuomenė, matydama įvairius nenuoseklius Sveikatos ministerijos ir kitų valstybės institucijų priiminėjamus nutarimus nepasibaigusio karantino sąlygomis, yra griežtai prieš augančią socialinę grėsmę mūsų vaikams, vaikų tėvams, mokytojams ir kitų socialinių grupių asmenims.

Susitelkimo, neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo XIV-oje večijoje, vykusioje 2020 m. gegužės 21 d. iškelti tokie reikalavimai Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Seimui, Prezidentui:

  1. Reikalaujame, kad Sveikatos apsaugos ministras A.Veryga, pasirašydamas įsakymus, prisiimtų asmeninę atsakomybę, kai juose pažeidžiama LR Konstitucija (2 straipsnis – Lietuvos Valstybę kuria Tauta ir suverenitetas priklauso tautai; 21 straipsnis – Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi be jo žinios ir laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai).
  2. Žmogus turi teisę saugoti savo kūną ir kontroliuoti visa, kas į jį patenka, todėl, siūlant atlikti vakcinaciją ar testavimą, medicinos paslaugų teikėjas privalo pasirašyti, kad jis pripažįsta visas rizikas, kurias jis sukuria, siūlydamas žmogui vieną ar kitą šių procedūrų, kuri turi būti įrašyta į įsipareigojimo dokumentą. Medicinos paslaugų teikėjas prisiima pilną atsakomybę už galimo nuostolio, kurį jis padarys, suleisdamas žmogui vakciną ar atlikdamas testą, atlyginimą.
  3. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią pasirinkti, atlikti jam siūlomą medicininį testą ar priimti vakciną arba atsisakyti medicininio testo ar vakcinos, ir nebūtų dėl to diskriminuojamas tiek visuomeniniame gyvenime, tiek asmeninėje darbovietėje.
  4. Reikalaujame uždrausti darbdaviams, valstybinių įmonių vadovams, savivaldybių administracijoms naudoti psichologinę ar kitokią prievartą, verčiant įstaigų, įmonių darbuotojus, mokinius, ikimokyklinio amžiaus vaikus, pagyvenusius žmones ir kitus asmenis tikrintis dėl koronaviruso ir kitų medicininių intervencijų.
  5. Mes gyvename pagal konstitucinę teisę, todėl niekas neturi teisės rinkti apie asmenį duomenis be jo sutikimo ir viešinti informaciją apie asmens sveikatos būklę.
  6. Reikalaujame, kad mokslo metus mokiniai baigtų nuotoliniu būdu, o tėvams, nenorintiems karantino metu leisti vaikų į darželius būtų sudaromos sąlygos juos ir toliau prižiūrėti namie, neprarandant vietos darželiuose. Profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų studentams sudaryti sąlygas, kad egzaminai, baigiamieji ir diplominiai darbai, magistriniai darbai, disertacijos, atsiradus priežastims ar problemoms dėl karantino apribojimų, būtų nukelti protingam terminui ir be papildomų pasekmių bei apmokėjimų už mokslą.
  7. Nesutinkame dėl ugdymo įstaigų vyresnio amžiaus darbuotojų, kurie dirbtinai priskirti rizikos grupei, diskriminacijos.
  8. Nesutinkame dėl siūlomo „Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr.1-1234 – 30, 36, 365 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo“, pagal kurį numatoma panaikinti 365 str. 3 dalį, pagal kurią „Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą turi teisę skųsti teismui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus veiksmus dėl galimai neteisėto vaiko paėmimo atvejo“.

 

PASIRAŠO –

SUSITELKIMO ir VESK organizuotos diskusijos 2020 m. gegužės 21 d. večijos ir iki jos vykusių diskusijų grupių nariai:

Tauras Jakelaitis, Susitelkimas, el.p.: susitelkimas@gmail.com , tauras.jakelaitis@hotmail.com
Vida Stankūnienė, Lietuvos visuomenės taryba, el.p.: stankuniene.v@gmail.com
Aldas Mačiulis, Lietuvos visuomenės taryba, el.p.: maldos2013@gmail.com
Raimundas Žiūkas, Visuomeninkas, el.p.: rzverslas@gmail.com
Aras Sutkus, Nacionalinė Ekonominė Socialinė Taryba, spokas.40@gmail.com
Jolita Maslauskaitė-Targonskienė, verslininkė, el.p.: jolita@bestservis.lt
Sniegina Kripaitienė, el.p.: vaisni@gmail.com
Nendrė Černiauskienė, Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos l.e.p. vadovė, tel.: +370 68385660, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com