Konferencija „NVO įgalinimas dalyvauti viešoje politikoje“

Š.m.gegužės 24-tą dieną Seimo rūmuose įvyko Nacionalinės vartotojų konfederacijos organizuota konferencija „NVO (Nevyriausybinių organizacijų) įgalinimas dirbti viešoje politikoje“. Ta proga joje dalyvavusios LVT Valdybos narės Aldonos Marijos Gedvilienės komentaras.

KOMENTARAS

Nuostabi pirma NVO IR POLITIKA – tokio pobūdžio konferencija, kuri praėjo gana taikiai, nors NVO problemų per akis, išaiškėjo: Lietuvoje įkurta tam reikalui LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA, kuri kviečia visas Lietuvos organizacijas vienytis – tai konkretus, gyvenimiškas pasiūlymas – išeitis iš dabartinės žūstančios Lietuvos situacijos!

 1. Kad socialinių reikalų ir darbo ministrui L.Kukuraičiui, atsakingam už šitą sektorių – visai nesvarbi šita konferencija, nors ir būdamas atsakingas už NVO sektorių, nesiteikė joje dalyvauti, mes visi konferencijos dalyviai akivaizdžiai tai pamatėme, nes jis nedalyvavo ir sveikinimo žodžio netarė…
 2. Kaip visi konferencijos dalyviai suprato – nei kuriama „Baltoji knyga, nei Lietuvos NVO plėtros įstatymas neatitinka laikmečio problemų, nors dr. Vygantas Sidzikauskas, idėjęs daug darbo ir pastangų, bandė kažką spręsti, bet tai sprendimas, kuris neatitinka šios dienos problemų, gaila – veltui dirbta, nors ką žinai, gal dar po kelių pasitarimų kas nors ir gausis…jeigu mus kas nors pakvies…
 3. Konferencijos metu išaiškėjo, kad Lietuvoje yra per 35000 NVO organizacijų, o tai reiškia, kad mūsų valdžia tyčiojasi iš NVO organizacioje susitelkusių žmonių –  kaip amerikiečiai iš aborigenų – tokios vergijos dar pasaulis nėra matęs, tai viena, o antra – yra 35000 vadovaujančių joms, t.y. aktyvių lyderių, kurie jokiu būdu nepakeis savo vadovo statuso, nes jam tai būtinybė. Ką tas rodo? Rodo, kad Lietuva specialiai yra siaubingai skaldoma…
 4. Apie kokią vienybę mes kalbame? Norisi paklausti,  kokia šito susiskaldymo priežastis? Galima įtarti vieną priežastį: veikia vidaus ir užsienio priešai, kurių pagrindinis tikslas – Lietuvos skaldymas…
 5. Konferencijos metu išaiškėjo, kad šitas Lietuvos sektorius – NVO sektorius yra kažkiek finansuojamas, tačiau daugelis iš NVO organizacijų tai išgirdo pirmą kartą…Mes supratome teisingai – tai nuostabi vieta legaliai korupcijai…Teisinamasi, kad finansuojamos tik tos NVO, kurios turi daugiausiai narių. Teisingai dalyviai pastebėjo, kad finansuojamos nieko gero nenuveikusios daug narių turinčios organizacijos. Kalbėjusieji pasiūlė – finansuoti pagal nuveiktus darbus, o ne pagal narių skaičių…
 6. Turiu pavyzdį iš gyvenimo: kaip internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė paprašiau didžiausių pensininkų asociacijos (vadovė Grasilda Makarevičienė) Bočių – (vadovas Ruzgus) ir tremtinių organizacijų  vadovų parašyti į laikraštėlį, ką jie gero per savo vadovavimo kadensijas nuveikė žmonių labui – iki šiol tyla…
 7. Mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo asociacija turi dvi mokyklas: Klaipėdos Etikos Universitetą (baigia antrus mokslo metus) ir sveikos gyvensenos mokyklą, kas mėnesį organizuoja visiems savo nariams gimtadienių Šventę, kuri skirta žmonių bendravimui, gimtadienio proga – pagerbimui, tačiau niekas mūsų nefinansuoja – viską tenka dengti iš minimalaus nario mokęsčio ir svo pensijų, ar tai teisinga? Mes kas mėn. leidžiame internetinį laikraštėlį visai Lietuvai „Auksinis ruduo“ daug kas gauna, tačiau niekas nepasiūlo nors kiek paremti. Beveik visą korespondenciją spausdiname nemokamai, platiname nemokamai, tai tik vienas atvejis, kai moteris, gavusi laikraštėlį paklausė: kiek Jums kainuoja laikraštėlio leidyba?
 8. Konferencijoje išaiškėjo dar viena labai svarbi problema: nuo A.Kubiliaus ir A.Butkevičiaus laikų visiškas nesiskaitymas su (pensinikais) – senjorais. Kuo tai pasireiškia? Nuo tų laikų visos jų problemos sprendžiamos jiems nedalyvaujant, t.y. totalus senjorų ignoravimas, nors jie sudaro pagrindinę balsuotojų masę. Kada visa tai baigsis? Kada bus sulaužytos Lietuvos kenkėjų tradicijos?
 9. Pažvelkite, kurios miestų savivaldybės turi už senjorų reikalus atsakingą darbuotoją? Galima ant pirštų suskaičiuoti…Jaunimo komisija ar komitetas yra, sporto komitetas yra ir t.t. bet senjorų reikalų jokio atstovo nėra ir pav. Klaipėdos meras jau kelinti metai prieštarauja tokio darbuotojo atsiradimui savivaldybėje. Apie tai rašėme socialinių reikalų ir darbo ministrui L.Kukuraičiui, mūsų raštas jo nepasiekė, nors tas klausimas svarbus visose Lietuvos savivaldybėse, tačiau jo komandoje tiek pavaduotojų ir patarėjų, kad ministrui nebera ką veikti, nors į konferenciją jis vis tiek neatvyko, už kurią turėjo būti pagrindiniu asmeniu…
 10. Ar girdėjote, dar 15% darbų žadama perduoti NVO, kad dirbtų nemokamai už tuos, kurie už savo darbą gauna atlyginimą – čia tai jau pasityčiojimo viršūnė…
 11. Kalbėjo žmonės, tačiau laikas ribotas, problemų ir nuoskaudų labai daug, o jų išsakyti galimybių nebuvo. Viskas kaip visada…sprendimai daromi be tų, kuriuos tai jaudina, kuriems tai svarbu: ar tai NVO ar senjorai…

Išvada:

 1. mūsų valdžiai Lietuvoje visiškai žmonės nerūpi, žmonės rūpi tik atskiriems energingiems ir aktyviems pavieniams žmonėms, kaip nuostabiai Lietuvos vartotojų federacijos prezidentei ALVITAI ARMONAVIČIENEI, Seimo nariui LAURUI STACEVIČIUI – AČIU JIEMS.
 2. Lietuvoje yra įkurta LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA, kuri kviečia visus vienytis – tai realiausia galimybė pasiekti tai, ko iki šiol dar niekam nepavyko, matomai todėl tiek daug trukdymų tai organizacijai: vyko provokacijos prieš įregistravimą ir baisi kenkėjiška veikla po įregistravimo, tačiau pavyko nuo visko, kas trukdo atsiriboti ir darbas jau vyksta pagal programą. Gėda tiems, kurie kaltina LVT, kad ilgai užtruko pradžios darbuose, linkime jiems daugiau supratingumo ir išminties.
 3. Lietuvoje veikia vidaus ir išorės priešai, kurie deda visas pastangas, kad Lietuvos žmonės ištvertų visus sunkumus ir užsigūdinę pasiektų savo kilnius tikslus, mes, LVT Valdybos nariai ir visi nariai tvirtai tikime mūsų pergale, nes Lietuvą reikia gelbėti ir nuo savų ir nuo svetimų, tegu Dievas mums padeda…

Kasdieną sukalbėkime maldą:“Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai laikytusi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą!“

LVT Valdybos narė Aldona Marija Gedvilienė