2021 m. kovo 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Irenos Andrukaitienės, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kovo 11 dienos Seimo akibrokštas Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai.“

2021 m. kovo 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Irenos Andrukaitienės, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kovo 11 dienos Seimo akibrokštas Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai.“

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo valdybą ir Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisiją dėl 2021 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos suteikimo istorikui Mariui Ėmužiui.

Pranešėjų ir kreipimąsi į Seimą pasirašiusių kitų signatarų nuomone, šis sprendimas diskredituoja LR Seimą ir valstybę, jos Nepriklausomybės simbolius.

LR Seimo valdybos pavedimu LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai darbo grupei tuometinis LGGRTC istorikas Marius Ėmužis prisipažino sukūręs svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtas nepagrįstas šmeižikiškas LGGRTC pažymas, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB). LR Seimo darbo grupės apklausiamas M. Ėmužis prisipažino, kad nebuvo jokio pagrindo kardinolą Vincentą Sladkevičių kaltinti slaptu bendradarbiavimu su buvusios TSRS VSK (KGB).

Tarpžinybinė Liustracijos komisija ištyrė ir paskelbė, jog nėra pagrindo teigti, kad šie trys iškilūs Lietuvos žmonės bendradarbiavo su buvusios TSRS VSK (KGB). LR Seimo valdyba 2019-07-10 posėdžio protokolu Nr.SV-P-215 patvirtino šios LR Seimo darbo grupės tyrimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad už minėtų šmeižikiškų pažymų sukūrimą ir viešinimą atsakinga buvusi LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, patvirtinusi, kad tai padaryta politikų nurodymu, bet jų pavardžių šiai LR Seimo darbo grupei neatskleidusi.

LR Seimas 2021 metus paskelbė iškilaus Lietuvos Atgimimo simbolio kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Būtent jam Lietuvos Respublika buvo patikėjusi saugoti Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo Aktą 1991 m. sausio įvykių dienomis. Todėl M. Ėmužio, konjunktūriškai sukūrusio šmeižikišką LGGRTC dokumentą apie kardinolo V. Sladkevičiaus bendradarbiavimą su buvusios TSRS VSK (KGB), paskelbimas 2021 metų Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatu yra pasityčiojimas iš moralinio Tautos autoriteto kardinolo V. Sladkevičiaus.

2021 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respubliko Seimas parodė didžią nepagarbą Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai.

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija kviečiama panaikinti 2021 m. vasario 11 d. sprendimą dėl 2021 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos suteikimo istorikui Mariui Ėmužiui. LR Seimo valdyba kviečiama atsiprašyti Tautos dėl šio akibrokšto.

Užsakomųjų šmeižikiškų dokumentų valstybės institucijos vardu sukūrimas atskleidė istoriko M. Ėmužio supratimą apie istoriko profesinės veiklos etiką ir moralę. Tai nesuderinama su Valstybės ir jos Nepriklausomybės garbe.