2019.03.22-ą įvyko Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdis. Paskelbta būsimo LVT Visuotinio susirinkimo data

Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba 2019-03-22 d. 13.00 val. neeilinio valdybos posėdžio
Vilniuje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Posėdžio protokolas Nr.8

Valdybos posėdyje dalyvavo 10 asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba (toliau tekste – LVT) valdybos narių: Tauras Jakelaitis, Zigmas Vaišvila, Stanislav Ladinskij, Kęstutis Eiva, Eugenijus Paliokas, Donatas Šulcas, Kazys Grabys, Arvydas Širvinskas, Aldas Mačiulis, Danutė Jasilionienė (dalyvauja internetu). Dalyvavusių Valdybos narių sąrašas pridedamas. Dalyvavo LVT nariai D.Petkus, V.Povilaitis.

Posėdžiui pirmininkauja LVT valdybos pirmininkas Z. Vaišvila.
Sekretoriumi bendru sutarimu išrinktas Kęstutis Eiva.

1. Kandidatų į asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba narius ir narių dokumentų, elektroninių adresų, facebook paskyros Lietuvos Visuomenės Taryba, kasos dokumentų ir kt. perėmimas iš Zenono Andrulėno ir perdavimas LVT revizijos komisijai, vykdant asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba valdybos nutarimus.

Zenonui Andrulėnui dar kartą neatvykus, perdavimas-priėmimas neįvyko.

2. Dėl visuomeninės laidos LRT eteryje. Pranešėjai K. Grabys ir Z. Vaišvila.

Nutarta (bendru sutarimu):
Kreiptis į LRT dėl visuomeninės laidos ir savarankiškai, Kazys Grabys kreipsis į kitas pritariančias organizacijas dėl šios laidos kūrimo kartu.

3. Jono Mažinto atsistatydinimas iš asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba valdybos narių.

Nutarta (vienbalsiai):
Pritarti asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba valdybos nario Jono Mažinto prašymui atleisti jį iš LVT valdybos narių nuo 2019-04-01.

4. Dėl atstovavimo asociacijai Lietuvos Visuomenės Taryba. Pranešėjas Z. Vaišvila.

Nutarta (bendru sutarimu):
Įgalioti:
Valdybos narį Taurą Jakelaitį ir
Valdybos pirmininką Zigmą Vaišvilą
atstovauti asociaciją Lietuvos Visuomenės Taryba VĮ Registrų centre, taip pat ir teikiant dokumentus dėl asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba duomenų pakeitimo.

5. Dėl asmenų, savavališkai pasivadinusių „Iniciatyvine grupe“, destrukcinės veiklos, tariamų valdybos posėdžių šaukimų, tariamų nutarimų priėmimo, neteisėtų bandymų sušaukti neeilinį visuotinį asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba narių susirinkimą, šios asociacijos narių sąmoningo klaidinimo aukščiau nurodytais veiksmais. Pranešėjai J. Mažintas, Z. Andrulėnas, K. Eiva ir Z. Vaišvila.

Nutarta:
Dėl asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba įstatų šiurkščių pažeidimų ir destrukcinės veiklos pašalinti iš asociacijos narių arba sustabdyti narystę Lietuvos Visuomenės Taryboje.
Balsuota:
Už tai, kad pašalinti iš asociacijos narių Joną Mažintą – 8, už jo narystės LVT sustabdymą – 2
Už Kazio Serbentos pašalinimą iš asociacijos narių – 8, už jo narystės LVT sustabdymą – 2
Už Aurimo Drižiaus narystės LVT sustabdymą – 10, nebalsavo – 0

6. Dėl asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba valdybos nutarimų sąmoningo nevykdymo. Pranešėjai K.Eiva, Z.Vaišvila. Svarstyta kartu su 5 ir 7 klausimais.

7. Dėl narystės asociacijoje Lietuvos Visuomenės Taryba

Nutarta:
7.1. Pašalinti iš LVT narių Dovilę Karlonaitę – vienbalsiai;
7.2. Sustabdyti Aleksandro Valento narystę LVT – vienbalsiai;
7.3. Priimti LVT nariais: Stasį Kaulinį ir Vilmantą Povilaitį (abu į teisingumo grupę) – vienbalsiai

8. Dėl domeno lietuvosvisuomenestaryba.lt valdymo. Pranešėjai T. Jakelaitis, A. Mačiulis, A. Valentas, K. Eiva, Z. Vaišvila.

Nutarta (vienbalsiai):
Kadangi A.Valentas buvo kviestas į valdybos posėdį, tačiau neatvyko, nuo svarstymo susilaikyta, Aleksandras Valentas kviečiamas į kitą Valdybos posėdį šio klausimo svarstymui.

9. Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimas.

Nutarta (vienbalsiai):
Sušaukti asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba eilinį visuotinį narių susirinkimą 2019-04-27 d. 12 val. (registracija nuo 11 val.) Kaune, Donelaičio 73 ir patvirtinti šią susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pravedimo organizaciniai klausimai (susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai).
2. Asociacijos veiklos ataskaita:
2.1. LVT metinė finansinė ataskaita;
2.2. Valdybos ataskaita;
2.3. Revizijos komisijos ataskaita;
2.4. Etikos ir procedurų komisijos ataskaita.
3. Naujų asociacijos narių prisistatymai.
4. Valdybos narių keitimas – neveikiančių ir veikiančių prieš organizaciją Valdybos narių pašalinimas, naujų valdybos narių rinkimai.
5. Tolimesnė LVT veiklos programa, pagrindinių tikslų siekimo strategija.
6. Kiti klausimai

Nutarta (vienbalsiai):
Iki 2019.04.14-os pagal poreikį sušaukti LVT Valdybos posėdį dėl šaukiamo Visuotinio susirinkimo. Visiems Valdybos nariams iki LVT Valdybos posėdžio el. paštu pateikti pasiūlymus dėl Organizacijos veiklos programos ir jos įgyvendinimo strategijų.

10. Kiti klausimai. Pranešėjas T. Jakelaitis.

Nutarta:
Dėl LVT simbolikos (vėliavos). Naudoti tik patvirtintą LVT simboliką.

Pridedamas 2019-03-22 valdybos posėdžio dalyvių sąrašas.

Posėdžio pirmininkas Zigmas Vaišvila
Posėdžio sekretorius Kęstutis Eiva