Lietuvos Visuomenės Tarybos Kreipimasis dėl LR Vyriausybės teisėtumo

LR Konstituciniam Teismui, pastas@lrkt.lt
LR Seimo valdybai, priim@lrs.lt
LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, kanceliarija@prezidentas.lt
LR Generalinei prokuratūrai, generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

2020 m. spalio 2 d. Vilnius

 1. 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020 LR Konstitucinis Teismas pripažino, kad:
 2. LR Seimo statuto 198 str. 2, 4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, teisinis reguliavimas prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams.
 3. LR Seimo 2019-08-20 protokolinis nutarimas Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“ prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams.
 4. LR Konstitucinis Teismas nutarė, kad šis nutarimas oficialiai bus paskelbtas tik 2020-12-23 d., nes Lietuvos vykdomosios valdžios institucijų sistemoje Vyriausybė, įgyvendinanti valstybinį valdymą, užima išskirtinę vietą, konstatuojama, jog pagal Konstituciją negalima tokia situacija, kad valstybėje nebūtų veikiančios Vyriausybės, t.y. siekiant išvengti tokios pagal Konstituciją negalimos situacijos, kai valstybėje nėra pagal Konstituciją veikiančios Vyriausybės, ir užtikrinti jos veiklos nepertraukiamumą. Konstitucinis Teismas teigia, kad tuo Vyriausybei, kurios programai tariamai pritarta Seimo 2016-12-13 nutarimu ir kuriai įgaliojimai veikti tariamai buvo suteikti iš naujo Seimo 2019-08-20 protokoliniu nutarimu, suteiktas tam tikras laikas įgaliojimams iš naujo gauti, t.y. apsvarstyti Vyriausybės programą Seime.
 5. Konstitucinis Teismas paaiškino, kad pagal Konstitucijos 92 str. 4 dalį laikoma, kad Vyriausybė yra iš naujo gavusi įgaliojimus veikti Seimui pritarus įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrai, išlieka, t.y. nėra konstitucinio pagrindo Seimui tikrinti, ar Vyriausybė gali toliau vykdyti programą, kuriai jis yra tariamai pritaręs. Konstitucinio Teismo nuomone, toks konstitucinis pagrindas nustatytas tik Konstitucijos 101 str. 2 dalyje ir yra susijęs ne su Respublikos Prezidento rinkimais, o su esminiu Vyriausybės sudėties – daugiau kaip pusės ministrų – pasikeitimu, kuris gali įvykti ne tik po Respublikos Prezidento rinkimų.

Atsižvelgdami į tai, kad:

 1. Konstitucinis Teismas neatsižvelgė į tai, jog nebuvo faktinio ir teisinio pagrindo svarstyti 17-osios Vyriausybės narių pasikeitimą, nes ji visa atsistatydino (grąžino įgaliojimus):

4.1 2019-07-12 d. visa 17-oji Vyriausybė grąžino įgaliojimus Respublikos Prezidentui, o šis 2019-07-12 dekretu Nr.1-K1 juos priėmė.

 2019-07-17 dekretu Nr.1-K4 Respublikos Prezidentas Seimui pateikė svarstyti Sauliaus Skvernelio kandidatūrą į Ministro Pirmininko pareigas, t.y. skirti ne 17-osios, bet naujos Vyriausybės Ministrą Pirmininką.

4.2 po 2019-07-23 Seimo pritarimo nutarimu Nr. XIII-2389 Respublikos Prezidentas 2019-07-24 dekretu Nr.1-K18 paskyrė Saulių Skvernelį Ministru Pirmininku (t.y. naujos Vyriausybės vadovu, nes neįmanoma du kartus paskirti tos pačios Vyriausybės vadovą) ir pavedė jam sudaryti Vyriausybę (naują, t.y. 18-ąją, bet ne pakeisti ankstesnės Vyriausybės sudėtį) ir pateikti ją tvirtinti Respublikos Prezidentui.

4.3 2019-08-07 dekretu Nr.1-K40 Respublikos Prezidentas patvirtino naujai paskirto Ministro Pirmininko pateiktą 14-os ministrų sudėties in-corpore visą Vyriausybę. t.y. paskyrė naują – 18-ąją Vyriausybę, o ne pakeitė 17-os Vyriausybės sudėtį.

4.4 Konstitucinis Teismas 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020 niekuo nepagrindė, kodėl pagal Konstitucijos 92 str. 4 dalį laikoma, kad Vyriausybė yra iš naujo gavusi įgaliojimus veikti Seimui pritarus įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrai.

4.5 Kad nėra nė vieno Respublikos Prezidento dekreto, kuriuo 17-ajai Vyriausybei, grąžinusiai savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui, būtų leista tęsti veiklą – pagal Konstitucijos reikalavimus Respublikos Prezidento dekretais suformuota nauja Vyriausybė, tačiau Seimui ji nepateikė savo programos, o Seimas tokios ir nesvarstė.

4.6. Pagal Konstitucijos reikalavimus suformuotai 18-ai Vyriausybei Konstitucijos nustatyta tvarka nebuvo suteikti įgaliojimai. Tai, kad ji savavališkai pasivadino 17-ąja Vyriausybe, jai nesuteikia konstitucinių galių veikti kaip Vyriausybei.

4.7 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020 Konstituciniam Teismui pripažinus, kad ir Seimo 2019-08-20 protokolinis nutarimas Nr.XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“ prieštarauja LR Konstitucijai ir konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams, Konstitucinis Teismas šiai be konstitucinių įgaliojimų veikiančiai 18-ajai Vyriausybei, be jokio teisinio pagrindo pasivadinusiai 17-ąja Vyriausybe, suteikė galimybę iki 2020-12-23 d. pateikti Vyriausybės programą Seimui svarstyti. Tai labai neatsakinga, nes:

4.7.1 Deklaruojant siekį išvengti pagal Konstituciją negalimos situacijos, kai valstybėje nėra pagal Konstituciją veikiančios Vyriausybės, ir užtikrinti jos, kaip išskirtinės vykdomosios valdžios institucijos, veiklos nepertraukiamumą, negalima tęsti be konstitucinių įgaliojimų veikiančios Vyriausybės veikimo.

4.7.2 Jei konstatuojama, kad Vyriausybės veikla išskirtinė pagal svarbą valstybėje, tai tuo labiau negalima pateisinti jos veikimo be konstitucinių įgaliojimų.

4.7.3 Dirbtinis 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT152-N12/2020 oficialus paskelbimas tik 2020-12-23 d., t.y. įsiteisėjimo atidėjimas viešai jau paskelbus jo turinį, demoralizuoja visuomenę ir pakerta LR piliečių pasitikėjimą visomis Lietuvos Respublikos aukščiausios valdžios institucijomis (ne tik be konstitucinių įgaliojimų veikiančia Vyriausybe, bet ir šią akivaizdžią situaciją suformavusiais ir nieko dėl to neveikusiais, kad išspręsti šią precedento neturinčią išskirtinę teisinio chaoso padėtį, Seimu ir Respublikos Prezidentu);

4.7.4 Neįsigaliojusiu 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimu Nr. KT152-N12/2020 negali būti 18-ajai Vyriausybei, apsiskelbusiai 17-ąja ir Konstitucio Teismo vadinama 17-ąja, bandoma suteikti teisę teikti Seimui svarstyti ir tvirtinti jos programą. Neįsigaliojęs Konstitucinio Teismo nutarimas niekam nesukuria nei teisių, nei pareigų, o po jo įsigaliojimo 2020-12-23 d. Seimas ir Respublikos Prezidentas, pagrįstai manome, jau bus suformavę naują Vyriausybę.

 1. Net ir Seimui pritarus 18-os Vyriausybės pateiktai programai, tai nesuteiks teisėtumo šios 18-osios Vyriausybės, pasivadinusios 17-ąja, veiklai, vykdomai nuo 2019-08-20 d., teisėtumo. Atbuline data negalima įteisinti be įgaliojimų veikiančios Vyriausybės priimtus sprendimus.
 2. Seimo 2019-08-20 protokolinis nutarimas Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“, kuris, kaip skelbia dar oficialiai neįsigaliojęs 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimas, tik nuo 2020-12-23 d. bus paskelbtas prieštaraujančiu Konstitucijai ir konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams. Tačiau naujai išrinktas Seimas ir Respublikos Prezidentas iki 2020-12-23 d. gali būti ir nesuformavę naujos Vyriausybės. Tokiu atveju ir Konstitucinis Teismas, jau išnagrinėjęs šią bylą, nebegalės dar kartą pratęsti Vyriausybės, neturinčios konstitucinių įgaliojimų, veiklą.
 3. Universalus teisės principas nustato, kad iš neteisės negali atsirasti teisė.
 4. Susidariusi padėtis ir 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimas yra ne tik išskirtinis teisinio nihilizmo faktas ir Tautos, kaip mūsų valstybės suvereno, konstitucinių teisių paminimas, bet ir patyčia iš Tautos ir teisingumo supratimo.
 5. 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimas nesudaro ir teisinio pagrindo kitoms valstybinėms valdžios institucijoms siekti kuo skubesnio šios padėties ištaisymo, teisinio chaoso valstybėje, jos tarptautiniams įsipareigojimams.
 1. 2020 m. rugsėjo 20 d. atidarant naują Kryžkalnio memorialą, paskirtasis Ministras Pirmininkas viešai patvirtino (nuoroda), kad jis nevykdys 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT152-N12/2020, kad šio teismo sprendimas yra kvailystė. Tai – ne tik šio aukšto pareigūno atviras nepagarbos teismui demonstravimas, bet ir patvirtinimas, kad jis sąmoningai ir tyčia nevykdo teismo sprendimo. Tai užtraukia ir baudžiamąją atsakomybę (LR BK 245 str.).
 2. Svarbiausioji Lietuvos valstybės vykdomosios valdžios institucija – Vyriausybė – antrus metus veikia be konstitucinių įgaliojimų, dėl ko ji privalo nedelsiant nustoti vykdyti šią veiklą, nereikalingas net jos atstatydinimas, nes ji nėra LR Vyriausybė. Šį savavaldžiavimą valstybine valdžia privalo užkardinti Lietuvos prokuratūra.

TODĖL PAGRĮSTAI MANOME, kad būtina peržiūrėti visus dabar veikiančios Vyriausybės sprendimus, priimtus po neteisėto jai įgaliojimų suteikimo 2019-08-20 d. Dėl šios padėties susidarymo atsakingų asmenų veiksmai turi būti teisiškai įvertinti.

Lietuvos valstybė turi ir istorinę patirtį, kaip spręsti ir sudėtingesnes situacijas.

Po to, kai, Lietuvos Aukčiausioji Taryba priėmė 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Aktą ir LR Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, nutarimu dėl Laikinojo pagrindinio įstatymo įsigaliojimo buvo nustatyta, kad LTSR teisės aktai Lietuvoje galioja tiek, kiek jie neprieštarauja LR Laikinojam Pagrindiniam Įstatymui.

Todėl ir šiandieninėje valstybės valdymo padėtyje turi būti priimti ne skuboti, bet pasverti ir atsakingi tiek LR Konstitucinio Teismo, tiek LR Seimo, tiek Respublikos Prezidento sprendimai.

Dėl šių priežasčių kreipiamės į Jus šiuo pareiškimu. Vadovaudamiesi LR Konstitucija ir prigimtiniais teisės – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo – principais, siekiant nesukelti teisinės, ekonominės krizės, nesugriauti LR piliečių pasitikėjimo LR Konstitucijos viršenybe, teisės ir moralės politikoje bei teismuose principų, prašome nedelsiant:

 1. LR Konstitucinį Teismą – paaiškėjus naujoms aplinkybėms (paskirtojo Ministro Pirmininko S. Skvernelio patvirtinimui, kad jis nevykdys LR Konstitucinio Teismo nutarimo), savo iniciatyva ir sprendimu atnaujinti bylos N12/2020 nagrinėjimą ir priimti atsakingą nutarimą.
 2. LR Seimą ir Respublikos Prezidentą – dėl išskirtinės padėties (be konstitucinių įgaliojimų nuo 2019-08-20 d. veikiančios LR Vyriausybės) nedelsiant sudaryti laikinąją Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kurioje nebūtų nė vieno šiuo metu veikiančios LR Vyriausybės nario, suteikiant šai laikinajai LR Vyriausybei konstitucinius įgaliojimus veikti iki tol, kol LR Konstitucijoje nustatyta tvarka pradės veikti LR Vyriausybė, suformuota naujai išrinkto LR Seimo ir Respublikos Prezidento, taip pat nustatyti pareigą ir suteikti teisę peržiūrėti nuo 2019-08-20 d. veikiančios LR Vyriausybės ir ministerijų sprendimus.
 3. LR Generalinę prokuratūrą – ištirti asmenų, atsakingų už sąlygų sudarymą nuo 2019-08-20 d. grupei asmenų veikti LR Vyriausybės vardu be konstitucinių įgaliojimų – piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis ir neveikimo, taip pat tyčinį S. Skvernelio atsisakymą vykdyti Konstitucinio Teismo nutarimą ir paskirto Ministro Pirmininko pareigą teikti LR Seimui 18-osios LR Vyriausybės programą.

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu:

Zigmas Vaišvila – LVT Valdybos pirmininkas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras
Tauras Jakelaitis – LVT Valdybos narys
Vilmantas Povilaitis – LVT Valdybos narys
Nendrė Černiauskienė – LVT sveikatos ir saugos grupės vadovė
Aldas Mačiulis – LVT Valdybos narys