Patvirtinta Tautos susitelkimo remiamų kandidatų nuo Lietuvos liaudies partijos rinkimų programa. Paskelbtas kandidatų į Seimą sąrašas.

2020 m. rugpjūčio 3 d. įvykusiame Lietuvos liaudies partijos Tarybos posėdyje buvo patvirtinta Lietuvos liaudies partijos, einančios po Tautos susitelkimo vėliava, 2020 m. rinkimų į Seimą programa:

DARBAI LIETUVAI:

1.    Memorandumas miškų kirtimui
2.    Nemokama elektra senjorams ir daugiavaikėms šeimoms
3.    Politiniai sprendimai, valstybės ir visuomenės pažanga grindžiama mokslu
4.    Mokslas atskirtas nuo politikos, pastovi BVP dalis
5.    E-švietimas regionų išsaugojimui

PROGRAMINĖS NUOSTATOS: 

1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas.
2. Teisingumo įgyvendinimas.
3. Šeimos, bendruomenės, socialinis teisingumas,  smulkaus verslo stiprinimas.
4. Kultūros, praeities, papročių  išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas.
5. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas.

  1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas: Grąžinti LR Konstitucijos veikimą; Parengti teisinę bazę ir būti pasirengusiems išstojimui iš Europos Sąjungos esant sprendimams dėl Europos Sąjungos griūties ar jos likvidavimo: nuo įstatymo projekto iki savo valiutos sugrąžinimo, išsaugant šiandien esamas jos atsargas; Radiją ir Televiziją sugrąžinti  visuomenei; Lietuvos gynybinę galią stiprinti  ne piliečių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita, bet vadovaujantis protingumu, sąžiningumu ir išradingumu; Užtikrinti suvereniteto – nepriklausomumo, laisvės – įgyvendinimą: žmogui, šeimai, bendruomenei, tautai per privalomas visuotines apklausas valstybės ir savivaldybių lygmenyje. Tokiu būdu priimti sprendimai keičiami tik visuotinos privalomosios apklausos būdu; kt.
  1. Teisingumo įgyvendinimas: Grąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintą teisę įgyvendinti savo valią tiesiogiai – referendumo būdu; Seimo narių rinkimai turi būti vykdomi tik per vienmandates rinkimines apygardas; Seimo narį atšaukti iš Seimo gali tik jį į Seimą išrinkę rinkėjai; Atsisakyti politinių partijų rėmimo mokesčių mokėtojų lėšomis; Įvesti atskaitomybę ir atsakomybę prieš rinkėjus – demokratiniu būdu išrinktiems Seimo nariams, savivaldos tarybų tarnautojams, prezidentui ir merams; Užtikrinti valdymo skaidrumą: valstybės iždo lėšų tvarkymo viešumą ir vykdomosios valdžios tarnautojų asmeninę atsakomybę už grobstymus; Senatis netaikoma  didelio masto valstybės ir bankų lėšų išgrobstymui; Nusikaltimai prieš pilietinę visuomenę, tautą ir valstybę neturi senaties; kt.
  1. Šeimos, bendruomenės, socialinis teisingumas,  smulkaus verslo stiprinimas: Lietuvos visuomenės pagrindas – šeima. Šeima – tai vyro ir moters sąjunga, kuri augina vaikus.  Drausti propagandą ir įstatymus, kurie ardo šeimą. Piniginėmis lėšomis skatinti šeimų gausėjimą ir stiprinti jų socialinį gerbūvį; Gyventojų gausėjimui Lietuvoje didinti tiesioginę įtaką turi tokie socialiniai ir ūkvadybiniai veiksniai: 15 arų valstybinės žemės skirti  naujai šeimos gyvenamojo būsto statybai; suteikti beprocentinę ipoteką naujos šeimos pirmo būsto statybai; gimus vaikui šeimai suteikta ipoteka mažinama 20 nuošimčių; sudaryti palankias sąlygas gyventojams naudoti savaime atsinaujinančius galios išteklius; Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas negali viršyti 10 proc.;  Užtikrinti  orų pragyvenimą ir finansinį  stabilumą Lietuvoje; Seniūnijų seniūnai renkami. Savivaldybių sėkminga raida – gamybos ir mokslo pažanga; Skatinti  gaminių o ne žaliavų eksportą; kt.
  1. Kultūros, praeities, papročių  išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas: Lietuvių kalbą saugo valstybė; Kultūra, moralė, jų puoselėjimas yra švietimo ir valstybės politikos būtinybė; Saugosime  lietuviškas ir senbuvių  tarmes; Įteisinti senąją-prigimtinę lietuvišką pasaulėžiūrą; Tautos jėga  yra pilietinių teisių ir pareigų vienybėje; Mokslas turi būti atskirtas nuo politikos, ir jam skiriama pastovi BVP dalis; Mokslas turi būti akademinis ir taikomasis; Politiniai sprendimai turi būti pagrįsti mokslo pasiekimais, tyrimais ir pažanga; Įvesti teisinę pareigūnų atsakomybę už perteklinių-prievartinių priemonių taikymą sprendžiant vidinius šeimyninius santykius; Ugdymo įstaigose įvesti elgesio ir pareigų taisykles, kt.
  1. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas: Kėsinimasis į Lietuvos teritorijos ir erdvės vientisumą,  žemės gelmių, miškų grobstymą ir aplinkos teršimą vertinti kaip grėsmę nacionaliniam saugumui; Įkurti valstybinį banką; Nacionalinės piniginio vieneto pririšto prie šalies viduje sukuriamo prekių ir paslaugų krepšelio įvedimas; Progresiniai mokesčiai; Panaikinti PVM pirmo būtinumo prekėms; Tautinės pramonės – maisto gamybos ir perdirbimo, statybos, lengvosios pramonės šakų  iš vietinių žaliavų ir išteklių atkūrimas bei plėtojimas. Vietinių žaliavų, išteklių supirkimas turi išsaugoti šalies ūkių gyvybingumą; Žemės ūkyje ir gamyboje naudojamos žaliavos bei technologijos turi nekenkti aplinkai, nekelti pavojaus visuomenės sveikatai arba šie veiksniai turi būti mažiausi; Ekologiškas maistas vaikų darželiams, mokykloms; Piliečiams iki 30 m. amžiaus, mokestis SODRAI-10 proc. GPM-5 proc., iki  40 m.-15-20 proc., o nuo 40 m. dabartiniai mokesčiai.

Tame pačiame posėdyje buvo paskelbtas oficialus Tautos susitelkimo remiamų kandidatų nuo Lietuvos liaudies partijos sąrašas:

Oficialiu Lietuvos liaudies partijos rinkimų į Seimą simboliu priimtas Tautos susitelkimo ženklas – Aušrinė žvaigždė (Auseklis):