Kęstutis K.Urba. CANCAN MOKESČIŲ REFORMOS FONE

MOKESČIAI arba ĮVAIRŪS PROFANIZMAI IR DILETANTIZMAI

Mokesčių reforma privalo įsikomponuoti į bendrą reikalingiausių permainų sistemą (jos dalį):

  • ekonomikos efektyvinimas per a) užimtumo didinimą visomis įmanomomis priemonėmis (investicinis klimatas, bendruomenių kooperatyvai trumpai sveiko maisto grandinei…) b) selektyvius pelno mokesčius, investavimą – dotavimą su kaštų naudos analize…
  • didesnis ir geresnis biudžeto surinkimas mokesčių pritaikymu ir ekonomikos „šešėlio“ užkardymu
  • ir tik tada „pyrago“ dalybos: pensijų, algų, pašalpų, stipendijų sistemos sureguliavimas ir kasmetis auginimas
  • bei kainų šėlsmo suvaldymas mokestinėmis priemonėmis – lengvatomis smulkiai prekybai bei „apynasriu“ tinklams

Visa tai yra pakankamai sudėtingi ekonomikos ir matematikos  mokslo institucijų uždaviniai, tačiau jie pas mus nereikalingi, nes įstatymus generuoja ministerijų „specialistai“. Kiekvienas savo.

 Ką mes matome? Diletantizmą, mulkinimą  ir policinį samarietišką chaosą 

Regime ne pirmi metai chaotiškus S.Skvernelio vyriausybės veiksmus – katalikas L.Kukuraitis neturi reikiamo finansavimo pensijų auginimui, todėl beviltiškai dėlioja pinigus iš vienos  „kišenės“ į kitą tarp SODROS ir privačių kaupimo fondų. V.Šapoka, nudelbęs akis, suplaka verslo savininkus su samdiniais – „dirbantieji“ ir klastingai mulkina rinkėjus per TV, kad „negalima jiems –dirbantiesiems didinti mokesčių“. Apie užimtumo didinimą iš vis kalbos nėra, nes jis XVII vyriausybės programoje patikėtas vien SADM, o ne visoms penkioms gamybinėms ministerijoms bei finansų ir švietimo.

Ką siūlo V.Šapoka, koks kompromisas teikiamas su T.Tomilino kairės pozicijos išdavyste dėl SODROS lubų ir kaip elgiamasi su progresiniu tarifu, pagal paskutinio Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio aprašą vakar dienos „Lietuvos ryte“ galima susidaryti tam tikrą vaizdą. S.Jakeliūnas, sužlugdęs LSDP GPM projekto eigą viso turto apmokestinimui gegužės 31d., ruošiasi teatrališkai „numirti ant barikadų“ plenariniame posėdyje. Show must go on! Tauta tai išgirs ir gal prisimins, tačiau kur tas geresnis nei LSDP mokestinis projektas – lieka nebeaišku.

Reikalo šaknų verta paieškoti giliau – vieno ortodoksiškai superliberalių krikštatėvių prakalboje Seimui prieš istorinę prof.R.Lazutkos kalbą:

Premjero patarinėtojas avinų kirpimui gražbylys Žilvinas Mauricas apie mokesčius

„….Da­bar no­rė­čiau per­ei­ti prie pa­grin­di­nių ke­tu­rių ge­ros mo­kes­čių sis­te­mos sa­vy­bių, ku­rių nie­ka­da ne­rei­kia pa­mirš­ti. Jei­gu tiks­las yra tik­tai pa­pil­dy­ti biu­dže­tą, kuo dau­giau nu­kirp­ti vil­nos, tai ko­dėl ne­įve­dus pa­gal­vės mo­kes­čio? Aš pa­skai­čia­vau, vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams per mė­ne­sį bū­tų 240 eu­rų. Ko­dėl to­kia mo­kes­čių sis­te­ma nė­ra ge­ra? To­dėl, kad nė­ra ver­ti­ka­laus tei­sin­gu­mo, nes ir la­bai ne­tur­tin­gi, ir la­bai tur­tin­gi tu­rė­tų mo­kė­ti vie­no­dą mo­kes­tį. Mes gir­dė­jo­me, kad ma­žiau­sios pen­si­jos sie­kia tik 220 eu­rų, tai mo­kes­tis bū­tų di­des­nis ne­gu pen­si­ja. Be abe­jo, to­kia sis­te­ma nė­ra tei­sin­ga ir ati­tin­ka­mai at­si­ran­da spren­di­mai, kaip tą tei­sin­gu­mą pa­di­din­ti. Štai pa­siū­ly­mas, be­je, ir tarp po­li­ti­kų at­si­ran­da, tar­kim, pa­di­ver­si­fi­kuo­jam mo­kes­čių ta­ri­fus. Kas dau­giau­sia už­dir­ba? In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai. Tar­kim, jiems mo­kes­tis bus 3 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, o, tar­kim, tei­si­nin­kams, ku­rie sun­kiai ir daug dir­ba, mo­kes­tis bus 30 eu­rų.

Ar ši­ta sis­te­ma yra tei­sin­ga, kaip jums at­ro­do? Ne, nes rei­kia ne tik ver­ti­ka­laus tei­sin­gu­mo, bet ir ho­ri­zon­ta­laus. Vie­no­das, pa­na­šias pa­ja­mas už­dir­ban­tys as­me­nys tu­rė­tų mo­kė­ti pa­na­šaus dy­džio mo­kes­čius, ide­a­liu at­ve­ju – vie­no­do dy­džio. Bū­tent tos ša­lys, ku­rios tu­ri to­kią sis­te­mą, t. y. Švei­ca­ri­ja, Da­ni­ja, Is­lan­di­ja, ir la­bai daug mo­kes­čių su­ren­ka, ir avys ten yra la­bai lai­min­gos – dar­bo už­mo­kes­čiai di­džiau­si ir dar­bo už­mo­kes­čio BVP san­ty­kis di­džiau­sias šio­se ša­ly­se.

Ki­tas la­bai svar­bus da­ly­kas yra mo­kes­čių efek­ty­vu­mas. Kas tas efek­ty­vu­mas? Ga­li­ma su­gal­vo­ti to­kį mo­kes­tį: tur­tin­giems mo­kes­čių ta­ri­fas – 100 % pro­gre­sy­vu­mas, ne­tur­tin­giems – 0 %. Ar tai ge­ra idė­ja, kaip jums at­ro­do? Nė­ra la­bai ge­ra idė­ja, nes jei­gu mo­kes­čio ta­ri­fas yra 100 %, be abe­jo, kad tie as­me­nys mo­kes­čio ne­mo­kės, nes mo­kes­čių su­rin­ki­mas, kai ta­ri­fas yra 100 %, yra ly­giai nu­lis. Dėl to su­kur­ta La­fe­ro krei­vė, ku­ri bū­tent apy­tiks­liai nu­ro­do, koks yra op­ti­ma­lus mo­kes­čių ta­ri­fas, nes kuo di­des­nis ta­ri­fas, tuo dau­giau še­šė­lio, tuo ma­žiau su­ren­ka­ma mo­kes­čių ben­drai, ne­pai­sant pa­ties mo­kes­čio dy­džio.

Ir pas­ku­ti­nis ge­ros mo­kes­čių sis­te­mos kri­te­ri­jus yra ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­pras­tu­mas, pi­gu­mas. Aš ir pats da­bar ne­se­niai mo­kė­jau mo­kes­čius už in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Yra „Sod­ros“ vie­na są­skai­ta, bet du mo­kes­čiai – VSD ir PSDF ir tu­ri du pa­ve­di­mus da­ry­ti. Tai ir­gi toks la­bai pa­pras­tas pa­vyz­dys, kam to rei­kia, nes vis tiek mo­kes­čiai bus su­jung­ti, ti­kė­ti­na. Tai­gi tik­rai mo­kes­čių su­dė­tin­gu­mas, įvai­rių ta­ri­fų pri­dė­lio­ji­mas ne­pa­de­da. Tuo la­biau kai­nuo­ja tiek mo­kes­čių mo­kė­to­jų lai­ką, tiek tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios ad­mi­nist­ruo­ja mo­kes­čius.“

Čia susimąsčiau –tai kurių velnių pernai visą birželį zirziau R.Baškienei bei A.Nekrošiui, jog reikalingi debatai plenariniuose posėdžiuose  dėl sudėtingiausių dalykų pasitelkiant ekspertus ir NVO konferencijų rezoliucijas, jei į Seimo debatus atėjo vien vilkai ėriuko kailiuose ir dar vienišas prof.R.Lazutka be jokių NVO nuomonių – tautos balso? Ne veltui konservatoriai su liberalais išsigando ir paspruko iš salės.  

Keletas pastebėjimų apie mokesčius

Mokesčiai turi tarnauti visuomenei: užtikrinti bendro reikalo –  viešojo sektoriaus finansavimą.

Jie turi:

  • būti teisingi
  • tarnauti ekonomikos efektyvumui
  • bendros gerovės sparčiam ugdymui.

Pirmas tikslas trumpajame periode gali prieštarauti antram bei trečiam, o antras irgi trečiam, o ilgesniuose geriau, kad taip nebūtų.

Matematiškai tai būtų dinaminio optimizavimo uždavinys: minimaliomis sąnaudomis iš turimųjų ir per trumpiausią laiką.  Pasiekti maksimumą tikslo vektoriuje: ( BVP, GINI –soc.nelygybės koeficientas, užimtumas, -nusikalstamumas, gamtinės, urbanistinės ir informacinės aplinkos kokybė, sveikatingumas, ilgaamžiškumas, aprūpinimas būstu, dirbančiųjų/išlaikytinių santykio didinimas).

Toks yra gerovės daugumai (žr. ES sutarties 3 str. – ES tikslas yra žmonių (tautų) gerovė arba well-being of its people)[1] aprašas su aliuzija į tvarumą gresiančioje  emigracinėje katastrofoje su nemokumu „defoltu“ arba bankrotu. Kietas riešutėlis – geras uždavinėlis jungtiniams mokslo institutų ir katedrų kolektyvams. Tačiau kam jie iš vis reikalingi, jei yra ministerijos specialistas, gerai išmanantis, ką darytų departamento vadovas su pensijų skaičiavimo formule, kad ji jam palankiai atseikėtų, kai susens arba kaip pasukti mokesčius, kad daug paimantys versle ar finansiniuose popieriuose užgriebtų dar sočiau.  Jis žino ir „cerberius“ – lobistus, kurie ateis ir į Biudžeto finansų komiteto posėdžius, ir pasuoks mūsų purvasklaidoje, kad progresinis tarifas mus tuoj pavers Venesuela su nauju Čia Gevara Rūdininkų partizanų girioje. Skyrienė-Sutkus-Arlauskas-Dargis jau yra įgudę kaip reikiant šiuose reikaluose, nes nuo to priklauso ir jų grašiai. Tas milijonas, kuris jau išleistas Gitano atėjimui juk yra tokia smulkmena, palyginus su milijardu kitu vilnų, toliau kerpamų nuo lengvatikių. Dešimt profsąjungų konfederacijos piketuotojų trečiadienį ir tiek pat iš „Solidarumo“ ketvirtadienį tėra tik reikalinga dekoracija demokratiškumui TV parodyti.

Žmonės iš neturėjimo ką veikti pasižiūri juk žinias ir Skuode, ir Marijampolėje.  Kur čia jiems sukurti „savigynos lygą“ iš profsąjungiečių, pensininkų, samdinių ir pašalpas gaunančių gynėjų per patį Antano Terlecko  LLL 40-metį bei sueiti į mitingą, kurio ir lapinas L.Tapinas pavydėtų. Socdemai irgi geri. Į gegužinę gegužės 1d. su profsąjungiečiais atėjo, o kai reikia lipti ant barikadų – jų nėra.

Kad Konstitucijos preambulės atvirumo siekio  nuostata negalioja Seimo komitetų posėdžiuose – jokių stenogramų ir protokolų ar net įrašų internete šiukštu, nors mergų Seime ar video kamerų daugiau nei reikia, nereikia stebėtis. Dideli ir labai labai dideli visų  pinigai buvo ir yra tvarkomi keleto parinktųjų dar nuo Rokfelerio laikų, o trupinių pensininkų vištoms pabers plenariniame posėdyje L.Kukuraitis.

Bet grįžkime prie temos apie teisingumo, efektyvumo ir bendros gerovės ugdymą mokesčiais, kurie turi didinti užimtumą, gamybą bei paslaugas, tiek ir naikinti šešėlius bei auginti lygybę, o ne lygiavą ir dar prilaikyti kainas bei duoti potencialą bent jau pensijoms.

Kadangi mūsų liberastiniai (nepainioti su normaliu amerikietišku kairiuoju liberalizmu, siekiančiu didelių mokesčių, kad smulkus verslas jų nemokėtų ir Simonu Gentvilu)  valdžiažmogiai iš „ikanomikos“  težino investicijų pritraukinėjimo vajų ir „konkurencyngūmo“ lozungą, o ne pelnų mokesčių adaptyvumą bei selektyvumą, nors ištardytas pagaliau  Danukas prasitarė, kad pusė Lietuvos įmonių dirba „ant nulio“, tai jiems belieka mušti į antrąjį  – ekonomikos efektyvumo principą. Skelbiama  – mažinti užsienio magnatams mokesčius jų sumeškeriojimui, kad lengvatikiai patikėtų, jog tai ne saviems. Net T.Tomilinas* (apie tai plačiau teksto gale. Red.) buvo kopūstu apvyniotas aplink pirštą  ir sugraudintas, kad be SODROS lubų … dangus užgrius. O, kad darbo jėga bėgs toliau – visiškai nesvarbu, nes apokaliptišku pranešimu pagarsėjęs vakar konferencijoje Vilniaus Universitete toks Boguslavas Gruževskis paskelbė, jog katastrofos išvengsime tik jei visoje evakuacijoje per oro uostus teišleisime kasmet  15 tūkst. bėglių iš Lietuvos, o įsivešime lygiai po 35 tūkst. belorusų, ukrainiečių ir dar afganistaniečių ar broliškos Zimbabvės gyventojų. Kad jis padarė tik tris metodologines  matematines klaidas – argi tai svarbu? Spaudos konferencijoje šnekėjo jis, o ne garbi profesorė, bandžiusi skaičius ir intensyvumus sudėlioti į savas vietas konferencijos salėje.

Taigi, čia išplaukia pirma išvada, kad pas mus ir toliau mokestinį teisingumą tryps tariamas ekonominio efektyvumo mitas[2], o Seimo nariams belieka karpyti ausimis, nes „ikanomikos raidos“ ir finansų projekcijų  scenarijams nusispiauti ant galimos krizės, kuri momentaliai šaus į viršų valstybės  skolos/BVP santykį, kaip ir dirbančiųjų/išlaikytinių proporcijos katastrofiškas tendencijas.  Gi tikrųjų scenarijų, o kas būtų, jeigu… bent penkiais atvejais nereikia norėti, nes vyriausybės kanceliarija su ministerijų pareigūnų didžiuma  yra skirta ne mokslo darbams – jų užsakinėjimams, o viešiems ryšiams – dailių bet painių skaidruolių kūrimui.  Kam įdomu, kad, būtent, Ūkio ministras pagal ministerijos nuostatų 7 punktą dar nuo gerokai ankstesnių nei Vėsaitės ir Gusto laikų  atsako už valstybės makroekonomikos rodiklius, jei „bėvėpė“ tebeaugs, o didžiuma seimūnų ne visai gerai supranta „kas jis per velns yr“. Dar ir laikraščiai rašo, kad nežiūrint, jog  Graikijos skola dar didesnė,  į ten vis tiek visi vasarą veržiasi. Ir, žinoma, ne demokratijos ar parlamentinės kontrolės  mokytis.

Infliacija arba kainų augimas pas mus tik 4 proc., o S.Skvernelis su A.Sysu, netgi, seimūnams algas išdidins bent  po 10 proc., tai ko čia panikuoti?

Kad beveik 1 mln. Lietuvoje, tai kas atlieka nuo komunalinių, viską išleidžia maistui, kuris brango tik 18 proc., negi šoksi per vyriausybės valandą į akis? Tegul lūzeriai svetur pasiieško – Ispanijos laukuose triufelius renka, jei čia nenori daržus auginti. Pritrūks juodadarbių? Robotų iš Japonijos privešim.

Juozaitis su Radžvilu šūkalioja? Puteikis ir Maldeikienė susikibę TV studijoje prieš prezidento rinkimus  perrėks dešimteriopai – irgi, mat, problema. Mokslas pastebės, kad varguoliai toliau intensyviausiai bėga, o paskui juos ir kiti? Nukirpt biudžeto VDU, kad nešūkaliotų, ir pažadėt pedagogams bei slaugėms.

Ar gerai mokestinė lygiava?

Mokesčių administravimo įstatymas juodu ant balto teigia:

7 straipsnis. Mokesčių mokėtojų lygybės principas

Taikant mokesčių įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų sąlygų yra lygūs.

Prieš principus nepapūsi. Ir teisingai gruzinas per Maskvos olimpiadą sakė taksistui gūdžiame sovietmetyje – „viezi mienia v princip. Mnie skazali čto v Moskvie v principie vsio možno kupit“.  Jei reiks, tai ir Konstitucinis išaiškins, kad, principe, Karbauskis, Prunskienė ir Pronckus  turi mokėti tą patį procentą nuo savo verslo kaip ir visas R.Kuodžio  “gyvulių ūkis“ ar tebetunkantys  lietuvių prakaitu skandinavų bankai bei didieji prekybos tinklai. Vieną jų tas belgas lyg ir pardavė? O jei prireiks, tai ir D.Mockus paskui jį, kad neareštuotų godūs Zasčiurinsko žmonės.

Sakote, Amerikoje mokesčių dydžiai priklauso nuo apyvartos? Betgi, ten negrus muša, vaikus mokyklose šaudo, štai prie ko priveda tokia tvarka. O Danukas tai  panikuoja. Pusė įmonių ne ant „nulio“, bet dar ir ant minuso dirba, kai reikia išplauti kontrabandą ar narkotikus, nes jų  popierose  pelnai visai normaliai išrodo. Vyriausybei ir Seimui dar užsikrauti  teisingų pelnų mokesčių galvosopį? Nejuokaukite ir pagailėkite perdžiūvusio Vašingtono aikštės fontano, kur po finansų ministerijos langais. O tai ims kažkuris specialistas ir iššoks, jei Šapoka nesučiups už kaklaryšio.

Jei duonkepiams nepatinka mokesčiai, tegul patys bankininkyste užsiima. Ten gi pasodinai kasininkę, o ji per trisdešimt sekundžių išmokėjo pensininkui grynais – bankui nuo to trys eurai. Per minutę – šeši, per valandą jau 360, o per dieną tūkstantį pusantrą tikrai pririnks. Pinigą reikia mokėti  imti. Čia ne duoną į krosnį pašauti. Kol iškeps, kol į turgų nuveši…. Gal vieną kitą dešimtinę ir sukrapštysi. Jei žiopli, bankininkytės nenorėjo studijuoti,  putbolą per aritmetikos pamokas mokykloje žaidė, tai tegu dabar ir moka tą patį principinį procentą.

Kaip supratote, šis ekonomikos efektyvinimo  resursas, kuris išgelbėtų ir pienininkystės sektorių bei augintų sparčiau bazinę pensiją  dar nėra svarstomas net garsiosose globalizmui skirtose Juozaičio tezėse, tai kur čia iki tokios mokestinės akrobatikos pačiam  Stasiui Jakeliūnui? Kol Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui Rimantui Sinkevičiui niekas skaičiavimų neatneš, o situacija dėl LSDĖDĖPĖ reitingų menkumo tam labai labai palanki, tol S.Jakeliūnas sau gali švilpaudamas vaikštinėti, kad ir per III Seimo rūmų duris.

Kiek Šapokai ir Baškienei bei Jakeliūnui ir Ratkevičiui aiškinau apie prekybos tinklų oligopolio kainodaros sistemą –  susisiekiantį kainų indą su pensijų ir algų didinimu,  tiek pritariamai linksėjo galvomis, bet nieko  taip ir nepadarė. O sociologai nustatė, kad kainų augimą didžiuma Lietuvos gyventojų laiko pagrindine problema. Tačiau šie ją toliau sprendžia kaip kas gali. Vieni į Lenkiją, kiti – kruopomis arba, jei dar juda,  emigranto taku.

Vakarykštėje mokslinėje demografijos strategų konferencijoje su vyriausybės vicekancleriu Deividu Matulioniu ir pompastiška spaudos konferencija  kainų priežastis kažkaip buvo kukliai, irgi, nutylėta, nes įpakuota į „ekonominių priežasčių“  popierėlį greta biurokratijos, korupcijos lozungų bei nesiskaitymo darbovietėse. Betgi ką daryti verslo savininkui, jei jo kukliai apyvartai mokesčių apynasris didžiulis, o visą  drigantų bei specialistų  armiją tai reikia išlaikyti. Nors sako, kad Ž.Mauricas bankams, oj, kaip atsiperka.

[1] 3 straipsnis (ES sutarties ex 2 straipsnis) 1. Sąjungos tikslas – skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų gerovę. https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_lt_txt.pdf

[2] Jis pamatuojamas turčių sąskaitų didėjimu ir vargo stabilumu

* Keturių metų politiniam ciklui pasiekus savo piką – mokestinės reformos atomazgą,  vis labiau aiškėja, kas yra kas. Vakar TV žiniose reiškėsi du politikieriai – A.Sysas, išdėstęs, kad SODROS lubų įvedimas su siūlomu mokesčio tarifu turčiams suma sumarum tik padidins jų pelnus „kukliai“ –  tik  20 mln. eurų sumai, o dabartinis Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkės R.Šalaševičiūtės pavaduotojas, tarptautinius santykius krimtęs „lopatologijos“  akademijoje TSPMI  – seimūnas Tomas Tomilinas postringavo iš ekrano apie jo naujai atrastą „teisybę“ apie tos pačios SODROS lubų būtinumą, kadangi to reikalauja … teisingumas. Nuo tokio ir pats kalvis Ignotas grabe bei bibliotekų knygose apsiverstų.

Pasirodo, T.Tomilinas iki šiol neįsisavino elementarių socialinio teisingumo sąvokų, kadangi neskiria „uždirbti“ nuo „gauti algą“ ir „pasiimti“.  Žmogus kažką uždirba, kai jis sukuria produktą – sūrį, duoną ar išaugina obuolių, prirenka baravykų,  kuriuos labiau ar mažiau sėkmingai parduoda  rinkoje.

Žmogus gauna algą, kai savininkas ar valdžios biurokratas jam, kaip taisyklė, užrašo algalapyje  minimumą iš to, ką galima būtų duoti, kadangi siekia maksimumo sau. Nuo to eina ir trupiniai į SODRĄ – pensijų taupyklę.

Žmogėnas pasiima, kai jis priklauso klanui (Prunskienės narodnikams, Brazausko pateptiesiems , Uspaskich Ūkio ministerio pareigose, „sekmokiniams“  ir pan.) bei  gauna tam tikrą kiekį iš ES lėšų –  dešimt, penkiasdešimt ar visus penkis šimtus milijonų, kurie, šiaip jau, yra bendra visų  ES piliečių nuosavybė, skiriama, kad veiklesni įsuktų verslą, kurtų darbo vietas ir mokėtų gerus mokesčius, bet ne statytųsi rančas ir fazendas su danieliais ant marių kranto ar pirktų namus Antalijoje bei kitokiuose žemiško rojaus kampeliuose.

Kam jau kam, o T.Tomilinui, ėjusiam europarlamentaro Br.Ropės biuro vedėjo pareigas, tokius dalykus reikėtų išmanyti, o jei kyla abejonių – konsultuotis bent jau pas principingą poziciją užėmusį  istoriką Naglį Puteikį.

T.Tomilinas gi vakar mulkino žmones, kad tie kurie mažai uždirba arba menką algą ima bei įneša į SODRĄ (arba beveik nieko) yra patys kalti lūzeriai, ir jiems todėl pagelbėti turi kiti, atkreipkite, dėmesį, ne gaunantys ir paimantys, bet užDIRBANTYS. Kas ir kaip bei kiek pas mus savo laiku paėmė –  „prichvatizavosi“ ar praplovė pro bankines afioras,  šiam gražbyliautojui iš vis nerūpi.

Svarbu buvo save parodyti teisingumo sergėtoju, ir, suprantama, ne vienas verslo savininkas išgirdęs Tomilino  argumentacijas apie tai, kaip jie ypatingai daug dirbo ir niekas nesuuodė –todėl neprisidirbo, susigraudino,  nubraukė ašarą ir įsipylė naują konjako stikliuką.  Suktas man tas Tomilino marksizmas, gazpromizmas ir  dar maoizmas, kuris teigė – „čiem chuže tiem lutče“.

Žinoma, yra šiame pasaulyje ir tokių šviesių miljardierių, kokiu buvo IKEA  savininkas I.Kampradas – pigių baldų globalios imperijos įkūrėjas, kuris pats gyveno itin kukliai. Tačiau tai jau Švedija, o ne Lietuva, kur geriausia gyvena to labiausia nusipelnę – gavę bei pasiėmę.

Moralas būtų paprastas – tik nereikia mūsų mulkinti Tomilinai, o šiuo metu geriausia būtų step by step palaipsniui, be didesnių krestelėjimų verslui didinti visų pajamų apmokestinimą daugiausiai gaunantiems, kad ir pagal A.Palionį, o mažai uždirbusiems bei smulkiam verslui mažinti tuo pačiu mokesčius iki nulio, bei susikoncentruoti prie selektyvių verslo mokesčių, ypač, bankininkystėje. Kadangi to negirdime, tai turime visą teisę kelti klausimėlį, ar p.Tomas Tomilinas atitinka gautoms pareigoms, nuo kurių priklauso milijonų gyvenimai Lietuvoje?

 Kęstutis K.Urba