Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl 2019.05.12-os dienos referendumų

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai
„Dėl 2019 m. gegužės 12 d. referendumų“
2019.05.08

LR Seimo iniciatyva š.m. gegužės 12 d. vyks referendumai dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. ir 55 str. pakeitimų.

Referendume dėl pilietybės siūloma balsuoti už LR Konstitucijos 12 str. redakciją į:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, šis referendumas, kurio priėmimui reikia daugiau kaip pusės piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus, pritarimo, labai svarbus Lietuvos valstybės ateičiai, mūsų išeivijos ir Lietuvoje gyvenančių tautiečių santykiams, tačiau paskelbtas neatsakingai ir nekorektiškai. Visų pirma, dėl to, kad LR Seimas siūlo pritarti konstituciniam įstatymui dėl pilietybės įgijimo ir netekimo, tačiau šio įstatymo projekto balsuojantiems nepateikė.

1991 m. mūsų parlamentas LR Aukščiausioji Taryba dirbo sąžiningiau – 1991-02-11 11 d. priėmė LR konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės, dėl kurio viso teksto Lietuvos piliečiai balsavo 1991-02-09 d. visuotinėje apklausoje.

LR Seimas 2019 m. gegužės 12 d. siūlo balsuoti už abstrakčią formuluotę, kuri ne tik pažeidžia Lietuvos piliečių ar turinčių teisę į šią pilietybę asmenų, gyvenančių ne ES ir ne NATO šalyse, teises, skirsto Lietuvos piliečius į skirtingų teisių grupes, bet ir apgaudinėja balsuojančius. Viešai teigiama, kad siekiama „išsaugoti Lietuvos pilietybę“, tačiau nutylima, kad niekas iš Lietuvos piliečio neatima turimos pilietybės ir teisės į ją. Tik pats žmogus gali ir turi teisę pasirinkti kitos šalies pilietybę. Nevykdant LR Konstitucijoje išdėstytų Lietuvos piliečio pareigų, pilietybė prarandama, kaip ir numatyta daugelyje šalių, jei asmuo įgyja kitos valstybės pilietybę.

Šis referendumas, jo šalininkų ir oponentų diskusija yra be turinio, t.y. be konstitucinio įstatymo, kuriuo turi būti nustatyta Lietuvos pilietybės įgijimo ir netekimo tvarka ir kuriuo būtų sprendžiami kelių pilietybių turėjimo šalininkų ir priešininkų ginčai. Tai supriešina ir priešpastato Lietuvos piliečius, gyvenančius Lietuvoje ir išvykusiuosius.

LR Seimas pasielgė ne tik nesąžiningai, bet ir apgaudinėja balsuojančius. Galiojanti LR Konstitucijos 12 straipsnio redakcija faktiškai leidžia suteikti ar atkurti Lietuvos pilietybę bet kam. LR pilietybės įstatymo 7 straipsnio, nustatančio Lietuvos pilietybės išsaugojimo išimtis, 2015-12-22 d. pakeitimu išimtis pritaikyta net asmenims, kurie Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdami pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje. Tuo LR Seimas patvirtino, kad mūsų kilmės Lietuvos piliečiai yra antraeiliai, lyginant su tais, kuriems šias teises LR Seimas, Respublikos Prezidentė ir LR Vyriausybė besąlygiškai ir, pagrįstai manome, pažeidžiant LR Konstituciją, suteikė tiems, kurie nuo 2015 m. masiškai ir organizuotai perkelinėja į Europos Sąjungą ir paskirsto ES šalims.

Tai patvirtina nesąžiningą Lietuvos valdžios institucijų elgesį Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu. Lietuvos valstybė neturi jokios moralinės teisės nespręsti Lietuvos piliečių pilietybės išsaugojimo klausimo įgyjant kitos valstybės pilietybę Lietuvos piliečiams pagal kilmę, kurie ir dėl Lietuvos valdžios kaltės buvo priversti po 1990 m. kovo 11 d. išvykti iš Lietuvos, tačiau negali neatsižvelgti ir į interesus tų, kurie liko gyventi Lietuvoje. Visa tai turi būti įvardinta ir išspręsta konstituciniame įstatyme, kurio projekto LR Seimas nepaskelbė, tačiau už kurį balsuoti siūlo referendumo dalyviams. Tai yra didžiulė LR Seimo nepagarba Tautai.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba referendumą dėl pilietybės, t.y. dėl labai svarbaus lietuvių tautai ir jos išlikimui klausimo, vertina kaip nesąžiningą ir neatskleidžiantį tikrųjų Lietuvos valdžios ketinimų, jei tokių išvis dabartinė Lietuvos valdžia turi.

Konstituciniu įstatymu turėtų būti sprendžiami ir kiti dabartinės redakcijos LR pilietybės įstatymo nelogiškumai ir prieštaravimai, kaip antai – suteikiama teisė išsaugoti Lietuvos pilietybę sudarant santuoką su kitos valstybės piliečiu ir įgyjant tos valstybės pilietybę, bet Lietuvos pilietybės neišsaugant, jei iš Lietuvos išvykę sutuoktiniai Lietuvos piliečiai tapo kitos valstybės piliečiais; iš Lietuvos su tėvais išvykę jų vaikai netenka Lietuvos pilietybės, jei įgijo kitos valstybės pilietybę, tačiau tų pačių tėvų užsienio valstybėje gimę vaikai turi teisę į kitos valstybės ir Lietuvos pilietybę, kt.

Tačiau svarbiausia yra tai, kad Lietuvos Seimas turi apsispręsti, ar jis atstovauja lietuvių Tautą ir gina Lietuvos piliečius, ar tik imituoja tai, faktiškai gindamas globalistinius interesus ir planus. Besąlyginės teisės suteikimas turėti dvi pilietybes pabėgėliams, įskaitant ir Lietuvoje jiems suteiktą Lietuvos pilietybę, parodo, kad LR Seimas gina ne Lietuvos piliečių teises ir interesus.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba, nenurodinėdama Lietuvos piliečiams, kaip jiems balsuoti šiame iš esmės ydingame ir klaidinančiame referendume, kreipiasi į LR Seimą ir prašo atšaukti šį referendumą, paruošti ir pateikti viešam Tautos svarstymui LR konstitucinio pilietybės įstatymo projektą, ir tik po šio projekto viešo svartymo pateikti jį Tautos referedumui.

Lietuvos Visuomenės Taryba mano, kad kitas LR Seimo paskelbtas 2019 m. gegužės 12 d. referendumas dėl LR Seimo narių skaičiaus sumažinimo (55 straipsnio pakeitimo) yra populistinis ir esminių Lietuvos valstybės problemų nesprendžia. Tokiais referendumais nukreipiamas Lietuvos piliečių dėmesys nuo esminių problemų.

Tačiau Lietuvos Visuomenės Taryba sveikina kiekvieną tiesioginio valstybės valdymo veiksmą, t.y. Lietuvos piliečių dalyvavimą referendumuose, todėl ragina Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti abiejuose 2019 m. gegužės 12 d. referendumuose ir balsuoti pagal savo sąžinę ir apsisprendimą.

Lietuvos Visuomenės Taryba