LVT Valdybos pranešimas spaudai dėl LVT Valdybos pirmininko rinkimų

Š.m. birželio 23-čią dieną įvyko pirmas naujai išrinktos Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) valdybos posėdis, kuriame svarbiausiu darbotvarkės klausimu buvo LVT Valdybos pirmininko rinkimai. 

Po nedidelių diskusijų posėdžio pirmininkaujančiu išrenkamas Zigmas Vaišvila, sekretoriaujančia Danutė Jasilionienė.

Pereinama prie svarbiausio darbotvarkės klausimo – LVT Valdybos pirmininko rinkimų. Pradedami siūlyti kandidatai.

Pirmuoju pasiūlomas Zigmas Vaišvila. Žodžio paprašo Eugenijus Paliokas, bandydamas paaiškinti, kad antrą kartą rinkti Pirmininku Zigmą Vaišvilą nėra gerai pačiai organizacijai, nes ji tokiu būdu gali būti sutapatinta su vienu asmeniu. Zigmas Vaišvila į tai atsako, kad LVT Valdybos pirmininko  kompetencija pagal įstatus tėra LVT Valdybos darbo organizavimas. Visi sprendimai priimami kolegialiai per Valdybą ir todėl jis savo kandidatūros neatsiims.

Keli Valdybos nariai kandidatu pasiūlo Aldą Mačiulį. Aldas Mačiulis, argumentuodamas tuo, kad, dar turėdamas problemų dėl sveikatos, gali tapti organizacijai savotiška „šluba antimi“, negalinčia pilnavertiškai eiti savo pareigų ir todėl, dėkodamas už pasitikėjimą, savo kandidatūrą atsiima.

Savo ruožtu Aldas Mačiulis kandidate į LVT Valdybos pirmininko pareigas pasiūlo Danutę Jasilionienę.

Tada Valdybos nariai, siūlę kandidatu Aldą Mačiulį, kandidatu pasiūlo Taurą Jakelaitį. Tauras Jakelaitis, argumentuodamas tuo, kad nusimatant dideliems LVT darbams, bandant susigrąžinti Lietuvos valstybingumą, organizacijai būtinas Zigmo Vaišvilos principingumas, teisinis raštingumas ir todėl jis savo kandidatūrą atsiima Zigmo Vaišvilos naudai.

Po trumpų motyvacinių kalbų dėl balsavimo, įvyksta LVT Valdybos pirmininko rinkimai. Iš 12 posėdžiui užsiregistravusių LVT Valdybos narių, Zigmui Vaišvilai atsisakius dalyvauti balsavime, balsuoja 11 LVT Valdybos narių.

Kandidatė Danutė Jasilionienė gauna 3 balsus, Zigmas Vaišvila – 8 balsus.

Tokiu būdu Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos Pirmininku vėl išrenkamas Zigmas Vaišvila!

LVT Valdyba, 2021.06.25