Pranas Valickas. Kodėl negalima ratifikuoti Stambulo Konvencijos

Paskutiniu metu tai iš ten, tai iš ten girdime apie Stambulo konvenciją, tačiau mažai kas esame su ja susipažinę. Todėl LVT svetainė džiaugiasi galėdama pateikti vieno iš garsesnių Lietuvos visuomenės veikėjų Prano Valicko samprotavimus šia tema. Tikiuosi, kad autorius nesupyks, jei aš pasakysiu, ką man priminė perskaitytas jo straipsnis. O gi Herodotą. Jo „Istorijos“ pirmoje knygoje Klėja aprašytas Mažojoje Azijoje buvusios tokios Lydijos karas su Persija maždaug VI a.pr.m.e. Lydams nepasisekė, jie pralaimėjo, jų sostinė Sardai žlugo, o karalius Krezas papuolė į persų karaliaus Kyro nelaisvę. Savo protingais patarimais sugebėjęs įtikti Kyrui bei matydamas, kad jo tauta bando sukilti prieš persus, ir Kyras dėl to jau svarsto galimybę apie lydų pavertimą vergais, Krezas, bandydamas išgelbėti savo tautą, 155-tame knygos skyriuje vėl duoda Kyrui tokį patarimą: „Kad jie vėl nesukiltų, ir nekeltų tau pavojaus, pasiųsk pas juos pasiuntinį ir per jį uždrausk jiems turėti ginklus; paliepk po drabužiais pasivilkti chitonus, apsiauti kojas koturnomis, įsakyk jiems mokyti savo vaikus skambinti kitara ir lyra, verstis smulkia prekyba. Ir tu , o karaliau, pamatysi, kaip greitai jie iš vyrų virs moterimis, ir tu galėsi nebijoti, kad jie sukils.“
Manau šio patarimo fone skaitytojams bus lengviau suprasti tiek autoriaus mintis, tiek tikruosius Stambulo konvencijos tikslus. Smagaus skaitymo. Redaktorius.

 

Kodėl negalima ratifikuoti Stambulo Konvencijos

 

Atidžiai perskaičiau Stambulo Konvenciją, todėl galiu pasakyti ko siekiama iš tikrųjų.
Pati konvencija vadinasi taip:

Europos Tarybos konvencija
dėl smurto prieš moteris
ir smurto šeimoje prevencijos
ir kovos su juo

2011.05.11, Stambulas

Oficialų pavadinimą tyčia nuspalvinau — kaip iškabą. Taip pat žaliai nuspalvinau cituojamus Konvencijos straipsnius.

Tikslas apibrėžiamas 1-jame straipsnyje (Konvencijos tikslai):

      a   apsaugoti moteris nuo visų formų smurto, užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje, patraukti jo vykdytojus baudžiamojon atsakomybėn ir jį panaikinti;

      b   prisidėti prie visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo ir skatinti realią moterų ir vyrų lygybę, be kita ko, įgalinant moteris;

      c   parengti išsamią sistemą, politiką ir priemones, skirtas visoms smurto prieš moteris ir smurto šeimoje aukoms apsaugoti ir joms padėti;

Punktų 1-jame straipsnyje yra daugiau, bet šitie svarbiausi.

Toliau 3-sis Konvencijos straipsnyje  apibrėžiama kas yra lytis:

     c      lytis – socialiai susiformavę vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkamais moterims ir vyrams;

3-jame str. punktų daug, bet čia pateikiu tik naują lyties apibrėžimą pagal Stambulo Konvenciją. Jis toks — lytis tai socialiai susiformavę vaidmenys, o vaidmenų gali būti neribotas skaičius — t.y. kiek tik nori, nes tai tik vaidmuo. Toliau pamatysime, kad perskyra daroma tokia: 1) vyrai ir 2) visos kitos lytys į kurių tarpą įeina ir tikros moterys, t.y. visi „socialiai susiformavę vaidmenys“ priskiriami prie moterų (12 straipsnis).

4-tame straipsnyje kalbama apie teises, lygybę ir nediskriminavimą:

    3      Užtikrinama, kad šios Konvencijos nuostatas, ypač priemones aukų teisėms apsaugoti, Šalys įgyvendintų be diskriminacijos dėl bet kokių priežasčių, pavyzdžiui, biologinės ar socialinės lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo nacionalinei mažumai, turto, kilmės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, amžiaus, sveikatos būklės, negalios, civilinės būklės, migranto arba pabėgėlio statuso ar kito statuso.

Atkreipkite dėmesį — konvencijos tikslas — smurto prieš moteris panaikinimas, o jau 4-ojo str. 3-jame punkte (jų yra daugiau, bet kiti ne tokie svarbūs) moterimis laikomos ne tik tikros (biologinės) moterys, bet prie tikrų moterų priskiriamos ir visos socialinės lytys (socialiai susiformavę vaidmenys). Akivaizdu, kad ji gina ne moteris, o „socialiai susiformavusius vaidmenis“ arba paprasta žmonių kalba sakant visus iškrypėlius.

12-jame straipsnyje kalbama apie konvenciją ratifikavusių šalių įsipareigojimus:

    1    Šalys imasi būtinų priemonių, kuriomis būtų skatinami socialinių ir kultūrinių moterų ir vyrų elgsenos modelių pokyčiai, siekdamos panaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamus žemesnės moterų padėties idėja arba stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis.

    4    Šalys imasi būtinų priemonių, kuriomis visi visuomenės nariai, ypač vyrai ir berniukai, skatinami aktyviai prisidėti prie visų formų smurto, įtraukto į šios Konvencijos taikymo sritį, prevencijos.

    5    Šalys užtikrina, kad kultūra, papročiai, religija, tradicijos ar vadinamoji „garbė“ nebūtų laikomi bet kokių smurto veiksmų, įtrauktų į šios Konvencijos taikymo sritį, pateisinimu.

Punktų yra daugiau. Palikau svarbiausius.

Pirma, šalys įsipareigoja panaikinti stereotipinius moterų ir vyrų vaidmenis. O kas tai yra? Pagrindinis moterų „stereotipinis vaidmuo“ yra motinystė, o vyro — tėvystė. Taigi įsipareigoja panaikinti motinas ir tėvus. O kas tada bus? Amerikoje jau dabar vietoj motinos ir tėvo įvedinėjama „gimdytojas Nr.1“ ir „gimdytojas Nr.2“, vietoj vyras ir žmona — „partneris Nr.1“ ir „partneris Nr.2“. Iš čia ir partnerystė, kurią ir Lietuvoje kai kurie politikai nori įteisinti. Jau dabar Vakaruose LGBTQ+ teisių gynėjai reikalauja uždrausti žodžius tėvas, motina, duktė, sūnus, žentas, marti, senelis, senelė, teta, dėdė ir visus kitus giminystės žodžius nes jie neva diskriminuoja, įžeidinėja, žemina… Va taip!!! O kaip tada mus visus vadins? Lygiai taip pat kaip gimdytojus ir partnerius — numeriais. Kompiuteriui patogiau dirbti su numeriais nei knistis giminystės tituluose. Ir tai didžiausia pažanga, kaip teigia konvencijos sudarytojai ir LGBTQ+ teisių gynėjai. Bet Stalino konclageriuose kaliniai jau buvo sunumeruoti — kam tie vardai, numeris juk patogiau; vadinasi Stalino režimas buvo pats pažangiausias — jis juk visu šimtu metų šioje srityje aplenkė…

Antra, kodėl ypatingai reikia skatinti vyrus ir berniukus, kad jie atsisakytų vykdyti „stereotipinius vaidmenis“, t.y. labai stropiai vykdytų 12 straipsnio 1-jį punktą? Kokiu būdu vyro „stereotipinis vaidmuo“ siejasi su smurtu? Į šiuos klausimus atsakysiu vėliau, po to kai pamatysime ką reiškia lytinis švietimas.

Trečia, Šalys užtikrina, kad kultūra, papročiai, religija, tradicijos ar vadinamoji „garbė“ nebūtų laikomi… Ką čia bepridėsi — viską panaikinti, nes Stambulo Konvencija aukščiau visko. O religija užkliuvo dėl to, kad Biblijoje už vyro sangulavimą su vyru reikalaujama, kad abudu būtų baudžiami mirties bausme, nes tai didžiausia nuodėmė. Taigi, visos tradicinės religijos Lietuvoje irgi turi būti uždraustos.

Toliau eina švietimas, 14 straipsnis:

    1      Šalys tinkamais atvejais imasi būtinų priemonių, kad į oficialią visų švietimo lygių mokymo programą būtų įtraukta pagal kintančius besimokančiųjų gebėjimus pritaikyta mokymo medžiaga, pavyzdžiui, tokiomis temomis: moterų ir vyrų lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, tarpusavio pagarbos, nesmurtinio konfliktų sprendimo tarpasmeniniuose santykiuose, smurto prieš moteris dėl lyties ir teisės į asmens neliečiamybę.

    2      Šalys imasi būtinų priemonių, kad 1 dalyje nurodyti principai būtų skatinami savaiminio mokymosi įstaigose, taip pat sporto, kultūros bei laisvalaikio įstaigose ir žiniasklaidoje.

Iš viso daugžodžiavimo reikia išskirti štai ką:

Stambulo Konvencija reikalauja, kad visų lygių mokyklose būtų privalomas nestereotipinių lyčių vaidmenų mokslas tų vaidmenų demonstracija (žodžiu ir visokiomis vaizdinėmis priemonėmis) ir tai vadinama „lytiniu švietimu“. Taip pat šalys privalo nestereotipinių lyčių vaidmenų „mokslą“ dėstyti, sporto, kultūros, laisvalaikio įstaigose ir žiniasklaidoje — žodžiu, visur kur tik yra žmonių.

O dabar klausimas — Dėl ko bendrai vaikai ir žmonės mokosi — pvz., skaityti, rašyti, skaičiuoti? Visi supranta — kad mokėtų skaityti, rašyti, skaičiuoti… Ir visų kitų dalykų, pvz., specialybės ar amato, mokosi tik tam kad galėtų dirbti. Ir ne tik dirbti, pvz., vairavimo mokosi, laiko egzaminus ir gauna „vairuotojo pažymėjimą“ ne tik norėdami dirbti vairuotoju, bet ir vairuoti nuosavą automobilį. Todėl, ką vaikai išmoks per lytinio švietimo pamokas apie nestereotipinių lyčių vaidmenų atlikimą, būtinai viską išmėgins praktiškai ir tada iki gyvenimo galo taip ir darys, nori tėvai to ar ne. Gal ne visi vaikai taps homoseksualistais, bet toksai švietimas turi tik vieną vienintelį tikslą — paversti visus vaikus ir jaunuolius homoseksualistais, kad jie nesukurtų šeimos ir neturėtų vaikų.

Konvencijos vykdymo priežiūra, 66 straipsnis. Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje ekspertų grupė:

    1      Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje ekspertų grupė (toliau – GREVIO) stebi, kaip Šalys įgyvendina šią Konvenciją.

    

68 straipsnis. Procedūra

    1      Remdamosi GREVIO sudarytu klausimynu, Šalys pateikia Europos Tarybos generaliniam sekretoriui ataskaitą dėl teisėkūros ir kitų priemonių, kuriomis įgyvendinamos šios Konvencijos nuostatos, kad ją apsvarstytų GREVIO.

    3      Tolesnės vertinimo procedūros suskirstomos į etapus, kurių trukmę nustato GREVIO. Kiekvieno etapo pradžioje GREVIO atrenka konkrečias nuostatas, kuriomis grindžiama vertinimo procedūra, ir išsiunčia klausimyną.

    4      GREVIO apibrėžia tinkamas priemones šiai stebėsenos procedūrai atlikti. Ji gali visų pirma kiekvienam vertinimo etapui parengti klausimyną, kuriuo remiamasi atliekant Šalių vykdomo Konvencijos įgyvendinimo vertinimo procedūrą. Šis klausimynas nusiunčiamas visoms Šalims. Šalys atsako į šio klausimyno klausimus, taip pat pateikia visą kitą informaciją, kurios prašo GREVIO.

    5      GREVIO gali gauti informaciją apie Konvencijos įgyvendinimą iš nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės, taip pat iš nacionalinių žmogaus teisių apsaugos institucijų.

    

Nors 66-jame straipsnyje sakoma, kad Europos Tarybos Ministrų Kabineto ekspertų grupė GREVIO kovoja tik prieš „smurtą prieš moteris ir šeimoje“, bet 68-jame straipsnyje teigiama, kad visos konvenciją ratifikavusios šalys privalo „ekspertų grupei GREVIO“ pateikti visus įstatymų ir nutarimų projektus (ataskaitą dėl teisėkūros), o tai reiškia, kad visą valdžią šalys atiduoda Europos Ministrų Tarybos Kabinetui ir pačios jau ničnieko nebesprendžia, nes gali priimti tik tokius įstatymus, kurių projektus patvirtins GREVIO. Informaciją rinkti GREVIO gali iš įvairiausių šaltinių (68 str.), o šalių vyriausybės privalo ją pateikti bet kokiu klausimu. Jei informacijos nepakanka, tai GREVIO gali ją rinkti iš visų kitų organizacijų ir skundikų ir niekas neturi teisės jiems uždrausti taip daryti. GREVIO rekomendacijos visų šalių ratifikavusių Stambulo konvenciją vyriausybėms yra privalomos.

GREVIO nariai yra nepakaltinami. Kad ir ką bedarytų ar kalbėtų jie niekada prieš nieką neatsako, 66 straipsnis: visose konvenciją ratifikavusiose šalyse jie turi visišką teisinę neliečiamybę, jų bagažas netikrinamas, kad ir ką sakytų ar darytų jie neatsako už savo žodžius ir veiksmus ir atsiskaito tik Europos Sąjungos Ministrų Kabinetui. 66 straipsnis labai ilgas todėl apie jį tik trumpai papasakojau. Žodžiu GREVIO nariai turi tokį pat statusą kaip ir vyriausybės nariai.

Akivaizdus dalykas, kad Stambulo Konvenciją ratifikavusios valstybės visą valdžią atiduoda Europos Tarybos Ministrų Kabinetui (ETMK) ir pačios tampa visiškai beteisėmis Europos Imperijos provincijomis. GREVIO vykdo ETMK valdžios priežiūrą provincijose (t.y. buvusiose valstybėse) ir todėl provincijų valdininkai neturi jokių teisių prieštarauti jų valiai, t.y. GREVIO yra ETMK prievaizdas provincijų valdininkų atžvilgiu. Visos vyriausybės privalės GREVIO komitetui pateikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir priimti galės tik tokius, kuriems pritars GREVIO.

Taip pat GREVIO nustato ir „lytinio švietimo“ programą, bei tikrina jos vykdymą.

Taigi prisidengiant moterų gynimu nuo smurto siekiama visas Europos valstybes paversti beteisėmis Briuselio Imperijos (arba Europos Imperijos) provincijomis. Taigi — apgaulės būdu.

Moterų teisėmis čia net nekvepia. Atvirkščiai — moterys pažeminamos ir sutrypiamos į purvą; juk visos išgalvotos „socialinės lytys“ konvencijoje priskiriamos ne vyrams, o būtent moterims. Moterys dėl to turėtų stipriai įsižeisti. Motinystę, kaip netinkamą stereotipinį vaidmenį, irgi siekia panaikinti arba mažų mažiausiai laikyti netinkamu — tai dar vienas moterų įžeidimas.

Nors Stambulo Konvencija oficialiai teigia kovojanti prieš moterų diskriminaciją, bet iš tikrųjų leidžia vyrams dalyvauti moterų sporto varžybose, nes pagal ją visos „socialinės lytys“ priskiriamos prie moterų. Iš tikrųjų prisidengdami kova prieš moterų diskriminaciją nori prastumti ne tik vyrų dalyvavimą moterų sporto varžybose, bet ir tokie moterimis prisistatantys vyrai galėtų kartu su moterimis ir mergaitėmis persirenginėti vienoje patalpoje ir maudytis bendrose dušų patalpose (nes tokie vyrai oficialiai registruojasi kaip moterys ir taip daryti leidžia Stambulo Konvencija). Kadangi bernai visada turi daugiau raumenų ir yra stipresni nei mergaitės, tai jie visada ir nugalės. Toks leidimas faktiškai panaikina moterų sportą ir fizkultūrą — tai tikrų tikriausia moterų diskriminacija. Be to nemanau, kad moterys ir mergaitės mielai sutiktų, kad į jas nuogas spoksotų nežinia kokių tikslų siekiantys „vyrai-moterys“. Pavyzdžiui, tokiu leidimu mielai pasinaudotų vojeristai.

Stambulo konvencija nori perauklėti vyrus ir berniukus, kad neatliktų savo „stereotipinio vaidmens“ (12 str.) O kas tai per vaidmuo? Tai tėvystė. Jei vyras pasimyli su moterimi, tai ir pastaroji gali atlikti savo „stereotipinį vaidmenį“, o tai anot Stambulo Konvencijos yra blogis ir jis turi būti panaikintas. Bendrai biologijoje yra laikoma, kad vyriškoji lytis per sueitį yra aktyvioji, o moteriškoji lytis — pasyvioji, tai  iš to, anot Stambulo konvencijos, išplaukia, kad vyras smurtauja. Mergaitė su berniuku sukuria šeimą ir kas joje vyksta? Bernas smurtauja!!! Štai ką iš tikrųjų reiškia daugybę kartų kartojamas išsireiškimas „smurtas šeimoje“. Stambulo Konvencija visus vyrus a priori laiko smurtautojais, t.y. nusikaltėliais. Štai todėl reikia imtis visų būtinų priemonių, kad tasai smurtautojas nesmurtautų ir nemylėtų moterų, bet užsiiminėtų homoseksualizmu. Toks reikalavimas perauklėti berniukus ir vyrus yra tikrų tikriausias vyrų ir moterų įžeidinėjimas (mažiausiai).

O sudėjus krūvon bet koks pasisakymas prieš tradicijų, moterų ir vyrų „stereotipinių“ vaidmenų naikinimą ir siekimas apsaugoti šeimą ir santuoką pagal Stambulo Konvenciją vadinamas neapykantos kurstymu. Prieš ką kurstoma neapykanta? Atsakymas toks: Stambulo Konvencija nori visus sulyginti-suvienodinti visais atžvilgiais, o „stereotipiniai vyrai ir moterys“ pasigimdo vaikelį, ko padaryti negali visos kitos „socialinės lytys“ — akivaizdi nelygybė ir diskriminacija. Dėl to tradicinės santuokos ir šeimos gynimas, anot Stambulo Konvencijos, yra neapykantos kurstymas (suprask prieš visas „socialines lytis“).

Akivaizdu, kad „lytinio švietimo“ vienintelis tikslas yra, kad kuo daugiau vaikų užaugtų homoseksualistais, nesukurtų šeimų ir negimdytų vaikų. Tai paprasčiausia naikinimo politika. Mus nori išnaikinti. Ne tik mūsų valstybę, bet ir mus pačius. Lytinis švietimas iš tikrųjų yra genocidas — t.y. tokia užslaptinta genocido forma.

Platesnė Stambulo Konvencijos analizė yra straipsnyje Prieš Stambulo Konvenciją.

Pranas Valickas, 2021 gegužės 21